Art. 30. - [Rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2023 r.
Art.  30.  [Rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa]
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych otworzy w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.
1a. 
(uchylony).
2. 
Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, gromadzone są:
1)
przychody ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 25;
2)
odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na tym rachunku;
3)
opłaty prowizyjne, o których mowa w art. 2c ust. 1;
4)
(uchylony).
3. 
Środki gromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, przeznaczane są na:
1)
wykonywanie zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa;
2)
pokrycie kosztów dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji;
3)
(uchylony).
4. 
Środki gromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa.
5. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 4, środki podlegają zwrotowi na rachunek, o którym mowa w ust. 1, w wysokości i terminie umożliwiających ich przeznaczenie na cele określone w ust. 3.