Departmental acts

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Dz.Urz.WUG.2012.95 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Dz.Urz.WUG.2012.95 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Dz.Urz.WUG.2012.95 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2012.76 | obwieszczenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2012.76 | obwieszczenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.94 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2012.56 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.93 | decyzja z dnia 25 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.92 | decyzja z dnia 25 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.

Dz.Urz.WUG.2012.89 | zarządzenie z dnia 25 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.90 | zarządzenie z dnia 25 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.

Dz.Urz.MS.2012.161 | zarządzenie z dnia 25 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych i rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2012.65 | zarządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.75 | zarządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.410 | ogłoszenie z dnia 23 października 2012 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie Albumu podrobionych, przerobionych oraz bezprawnie wystawionych dokumentów i stempli kontrolerskich.

Dz.Urz.KGSG.2012.72 | decyzja z dnia 23 października 2012 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie Albumu podrobionych, przerobionych oraz bezprawnie wystawionych dokumentów i stempli kontrolerskich.

Dz.Urz.KGSG.2012.72 | decyzja z dnia 23 października 2012 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie Albumu wzorów kontrolowanych przez Straż Graniczną dokumentów.

Dz.Urz.KGSG.2012.71 | decyzja z dnia 23 października 2012 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie Albumu wzorów kontrolowanych przez Straż Graniczną dokumentów.

Dz.Urz.KGSG.2012.71 | decyzja z dnia 23 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.407 | zarządzenie z dnia 23 października 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.406 | ogłoszenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.409 | upoważnienie z dnia 22 października 2012 r. | Akt indywidualny

Instrukcja inwentaryzacyjna Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.61 | zarządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja inwentaryzacyjna Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.61 | zarządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2013 rok.

B.I.LP.2012.12.120 | zarządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w 2012 r.

Dz.Urz.MNiSW.2012.73 | komunikat z dnia 22 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Stopnie alarmowe.

Dz.Urz.MŚ.2012.62 | zarządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn w Policji.

Dz.Urz.KGP.2012.56 | decyzja z dnia 22 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2012.12.127 | decyzja z dnia 22 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2012.12.128 | decyzja z dnia 22 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2012.12.126 | decyzja z dnia 22 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2012.20 | zarządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2012.19 | zarządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.408 | decyzja z dnia 22 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2012.64 | zarządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2012.19 | zarządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt indywidualny

Tryb postępowania przy aktualizacji i realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu w układzie zadaniowym.

Dz.Urz.MSWiA.2012.75 | zarządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy aktualizacji i realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu w układzie zadaniowym.

Dz.Urz.MSWiA.2012.75 | zarządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii.

Dz.Urz.MZ.2012.75 | zarządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGSG.2012.68 | obwieszczenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.87 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.87 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.87 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.87 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wykazy, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o doświadczeniach na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2012.72 | obwieszczenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.70 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.69 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.88 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 4444.

Dz.Urz.ULC.2012.102 | wytyczne z dnia 17 października 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby stanowisk prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dla osób niebędących oficerami.

Dz.Urz.MON.2012.404 | zarządzenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej.

Dz.Urz.KGP.2012.54 | decyzja z dnia 17 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

NFZ.2012.63 | zarządzenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.

NFZ.2012.64 | zarządzenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

Dz.Urz.MKiDN.2012.51 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

Dz.Urz.MKiDN.2012.51 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

Dz.Urz.MKiDN.2012.51 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Tor".

Dz.Urz.MKiDN.2012.54 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Tor".

Dz.Urz.MKiDN.2012.54 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc