Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.247

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75f ust. 2 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 188) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Krzysztof Szymański - adwokat - członek;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.