Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2013.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia

Na podstawie art. 65 ust. 6 w związku z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 poz. 264 i poz. 908) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 6 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia (Dz. Urz. PAA poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

– Jerzy Zandberg,

– Bogdan Więcław,

– Janusz Henschke,

– Michał Strzelecki.";

2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

– Andrzej Strupczewski,

– Andrzej Mikulski,

– Andrzej Głowacki,

– Andrzej Cholerzyński.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.