Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 24/12/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 25 i 158 oraz z 2013 r. poz. 119, 205, 209 i 241) w załączniku w § 21 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, notariuszy, asesorów notarialnych, zastępców notarialnych, aplikantów notarialnych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych;";

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem notariuszy, odwoływaniem notariuszy i asesorów notarialnych, zmianami siedzib kancelarii notarialnych oraz realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z wydawaniem zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.