Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2013.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie likwidacji Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie

Na podstawie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem wejścia w życie zarządzenia następuje otwarcie likwidacji Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie, zwanego dalej "Wydawnictwem".
2. Do czasu zakończenia likwidacji, Wydawnictwo jest prowadzone pod jego dotychczasową nazwą z dodatkiem "w likwidacji".
3. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 października 2013 r.
§  2.
1. Należności i zobowiązania Wydawnictwa po jego likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia. Przekazanie zobowiązań i należności następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Składniki mienia znajdujące się w posiadaniu Wydawnictwa, z zastrzeżeniem ust. 3, zostają nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej - urzędowi obsługującemu ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanemu dalej "Ministerstwem Zdrowia", na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Autorskie prawa majątkowe oraz utwory będące przedmiotem tychże praw, znajdujące się w posiadaniu Wydawnictwa zostają nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej - Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, zwanej dalej "PARPA", na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Przeznaczanie mienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, nastąpiło w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Dokumenty, które nie podlegają brakowaniu, związane z działalnością Wydawnictwa przejmuje państwowa jednostka budżetowa - Ministerstwo Zdrowia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Protokoły, o których mowa w ust. 1-3 i 5, powinny być sporządzone, podpisane i przekazane najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zakończenia likwidacji. Protokoły podpisuje Dyrektor Wydawnictwa oraz:
1) Minister Zdrowia, w przypadku protokołu, o którym mowa w ust. 1;
2) Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia, w przypadku protokołów, o których mowa w ust. 2 i 5;
3) Dyrektor PARPA, w przypadku protokołu, o którym mowa w ust. 3.
§  3.
1. Czynności związane z likwidacją Wydawnictwa wykonuje Dyrektor Wydawnictwa, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca Dyrektora Wydawnictwa.
2. Dyrektor Wydawnictwa zobowiązany jest do realizowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzaniem likwidacji Wydawnictwa.
3. Dyrektor Wydawnictwa obowiązany jest do przedłożenia Ministrowi Zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych, w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Wydawnictwa.
4. Dyrektor Wydawnictwa jest obowiązany do dołożenia należytej staranności przy dokonywaniu sprzedaży aktywów obrotowych w postaci produktów gotowych i towarów, stanowiących utwory będące przedmiotem praw autorskich, znajdujących się w posiadaniu Wydawnictwa. Środki uzyskane w wyniku sprzedaży przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie zobowiązań Wydawnictwa.
§  4. Nadzór nad likwidacją Wydawnictwa sprawuje Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, przy czym w zakresie:
1) przejmowania przez PARPA autorskich praw majątkowych oraz utworów będących przedmiotem tychże praw, będących w posiadaniu Wydawnictwa - nadzór sprawuje Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
2) przejmowania mienia, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz dokumentów niepodlegających brakowaniu przejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia - nadzór sprawuje Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia;
3) spraw sprawozdawczo-finansowych - nadzór sprawuje Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.
§  5. Z dniem 31 października 2013 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą "Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA" w instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą "Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA" i nadania jej statutu (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2011 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 3, poz. 26).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).