Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.252

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu, w składzie:
1) Jolanta Sikorska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - przewodniczący;
2) Barbara Krameris - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - zastępca przewodniczącego;
3) Małgorzata Bohun - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - członek;
4) Barbara Sienkiewicz - radca prawny - członek;
5) Danuta Kietlińska-Kawa - radca prawny - członek;
6) dr hab. Krzysztof Wójtowicz - Uniwersytet Wrocławski - członek;
7) Magdalena Dmoch - prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.