Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020 (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 14, 22 i 33 oraz z 2013 r. poz. 1) § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) przewodniczący - Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.