Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.245

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Małgorzata Micorek-Wagner - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2) Edyta Jefimko - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3) Przemysław Kurzawa - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - członek;
4) Katarzyna Korczyńska - adwokat - członek;
5) Beata Merlewska-Budzik - adwokat - członek;
6) dr hab. Magdalena Szczepańska - Uniwersytet Warszawski - członek;
7) Elżbieta Olszak - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.