Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.249

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie utworzenia sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Tczewie

Na podstawie art. 131 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się sądową służbę doręczeniową w Sądzie Rejonowym w Tczewie.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.