Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 233/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

Dyrektor Generalny

Na podstawie § 1 pkt 2 i § 3 pkt 6 lit. a decyzji Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 24), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

§  1. W celu zapewnienia jednolitej praktyki w zakresie kształtowania struktur organizacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej wprowadza się "Zasady budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej", stanowiące załącznik do decyzji.
§  2. Traci moc decyzja Nr 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 11, poz. 129, Nr 13, poz. 171 i Nr 15, poz. 191).
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY BUDOWY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

1. Rodzaj i nazwę komórek organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministerstwem", określa Statut Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. Przy określaniu wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Ministerstwa, zwanych dalej "komórkami organizacyjnymi", bierze się pod uwagę obszar działania komórki, ilość i złożoność powierzonych do realizacji zadań.
3. Za prawidłowe kształtowanie struktur organizacyjnych odpowiada Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym".
4. Strukturę wewnętrzną komórek organizacyjnych oraz Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, nazwy i cechy stanowisk żołnierzy zawodowych oraz członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników określają etaty, nadawane na podstawie odrębnych przepisów.
5. Limit stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych oraz członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników dla Ministerstwa określa odrębnymi decyzjami Minister Obrony Narodowej, zwany dalej "Ministrem".
6. Strukturę wewnętrzną komórek organizacyjnych tworzą:

1) oddziały;

2) zespoły - równe rangą oddziałom, tworzone w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Generalnego;

3) wydziały:

- jako samodzielne komórki,

- jako komórki wewnętrzne wchodzące w skład oddziału;

4) samodzielne stanowiska.

7. Obsługę Ministra realizuje Sekretariat Ministra Obrony Narodowej.
8. Obsługę osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa zapewniają stanowiska tworzone w etatach osób zajmujących stanowiska kierownicze Ministerstwa.
9. Obsługę dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych zapewniają:

1) sekretarze - w odniesieniu do stanowisk członków korpusu służby cywilnej;

2) sekretarze lub adiutanci - w odniesieniu do stanowisk wojskowych.

10. Przy projektowaniu stanowisk wojskowych i cywilnych w komórkach organizacyjnych bierze się pod uwagę złożoność i charakter powierzonych zadań, stopień i rodzaj niezbędnych kwalifikacji, limit przydzielonych stanowisk etatowych oraz następujące zasady:

1) w Ministerstwie występują stanowiska wojskowe, przeznaczone dla żołnierzy zawodowych oraz stanowiska cywilne, przeznaczone dla członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników;

2) w komórkach organizacyjnych tworzy się stanowiska dyrektora (szefa) oraz zastępcy dyrektora (szefa), a w uzasadnionych przypadkach liczba stanowisk zastępców może być większa;

3) w kierownictwach komórek organizacyjnych można tworzyć samodzielne stanowiska do realizacji wyodrębnionych zadań, w szczególności głównych specjalistów oraz wojskowe stanowiska koordynatorów;

4) oddział jest podstawową komórką wewnętrzną komórki organizacyjnej i jest tworzony w przypadku występowania w nim co najmniej 6 stanowisk;

5) w oddziale liczącym 10 i więcej stanowisk może występować stanowisko zastępcy szefa oddziału;

6) w oddziale może występować jedno stanowisko głównego specjalisty;

7) wydział jest komórką tworzoną w przypadku występowania w nim co najmniej 3 stanowisk.

11. Zmiany w strukturach wewnętrznych komórek organizacyjnych wymagają każdorazowo uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym.
12. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Generalny może wprowadzić inne rozwiązania w budowie komórek organizacyjnych, niż wymienione w niniejszych zasadach.