Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu, zmienionego zarządzeniem Nr 27 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 grudnia 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 marca 2012 r., § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący- Grzegorz Karpiński, Sekretarz Stanu;

2) członek- Adam Soroko;

3) członek- Remigiusz Ludwig;

4) członek- Anna Klimek-Krypa;

5) członek- Rafał Piechota;

6) sekretarz- Katarzyna Biedrzycka-Kaczor.".

§  2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).