Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w pkt 3 lp. 10 - 19 otrzymują brzmienie:

"

10.placówka Straży

Granicznej

w Dorohusku

od znaku granicznego nr 1010 do znaku granicznego nr 966; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Skryhiczynie: wyłączony znak graniczny nr 966, dalej granicą gmin Dorohusk - Dubienka, Dorohusk - Żmudź, Kamień - Żmudź; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin: Kamień - Leśniowice, Chełm - Leśniowice, Chełm - Siennica Różana, granicą gmin Chełm - Rejowiec, Chełm - Siedliszcze, Chełm - Wierzbica;drogowe - Dorohusk - Jagodzin, kolejowe - Dorohusk - Jagodzin
11.placówka Straży Granicznej

w Skryhiczynie

od znaku granicznego nr 966 do znaku granicznego nr 931; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Horodle: wyłączony znak graniczny nr 931, wyłączona m. Matcze, wyłączona m. Cegielnia, dalej granicą gmin Białopole - Horodło, Białopole - Hrubieszów , Białopole - Uchanie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Białopole - Wojsławice, Żmudź - Wojsławice, Żmudź - Leśniowice;
12.placówka Straży Granicznej

w Horodle

od znaku granicznego nr 931 do znaku granicznego nr 882; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: wyłączony znak graniczny nr 882, m. Łukaszówka, wyłączona m. Husynne, wyłączona m. Moroczyn, wyłączona m. Dziekanów, m. Moniatycze, m. Nowosiółki, dalej granicą gmin Hrubieszów - Trzeszczany, Uchanie - Trzeszczany; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Uchanie - Grabowiec, Uchanie - Wojsławice;
13.placówka Straży Granicznej

w Hrubieszowie

od znaku granicznego nr 882 do znaku granicznego nr 853; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kryłowie: wyłączony znak graniczny nr 853, m. Wołynka, wyłączona m. Cichobórz m. Mieniany, wyłączona m. Masłomęcz, granicą gmin Hrubieszów - Werbkowice i dalej wzdłuż linii kolejowej Hrubieszów - Zamość do granicy gminy Werbkowice - Miączyn; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Werbkowice - Miączyn, Trzeszczany - Miączyn, Trzeszczany - Grabowiec;kolejowe - Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński drogowe - Zosin - Ustiług
14.placówka Straży Granicznej

w Kryłowie

od znaku granicznego nr 853 do znaku granicznego nr 820; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobyczowie: wyłączony znak graniczny nr 820, m. Gołębie, granicą gmin Mircze - Dołhobyczów, m. Smoligów, m. Łasków, m. Marysin, m. Borsuk, m. Miętkie, Bagno Świtulichna, m. Lipowiec; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Mircze - Tyszowce, Werbkowice - Tyszowce, Werbkowice - Miączyn;
15.placówka Straży Granicznej

w Dołhobyczowie

od znaku granicznego nr 820 do znaku granicznego nr 766; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Chłopiatynie: wyłączony znak graniczny nr 766, dalej wyłączona m. Liwcze, m. Kościaszyn, dalej granicą gmin Dołhobyczów - Telatyn, Mircze - Telatyn, Mircze - Łaszczów; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Mircze - Tyszowce;
16.placówka Straży Granicznej

w Chłopiatynie

od znaku granicznego nr 766 do znaku granicznego nr 700; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej: wyłączony znak graniczny nr 700, dalej m. Korczmin, wyłączona m. PGR Korczmin, PGR Krzewica, m. Rzeplin, kol. Rzeplin, wyłączona m. Zachajek, dalej granicą gmin Telatyn - Ulhówek, Telatyn - Łaszczów, rzeką Kmiczynką do granicy gminy Tyszowce; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Łaszczów

- Tyszowce;

17.placówka Straży Granicznej

w Lubyczy

Królewskiej

od znaku granicznego nr 700 do znaku granicznego nr 658; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrebennem: wyłączony znak graniczny nr 658, dalej południową stroną nasypu dawnej linii kolejowej z Hrebennego do Sokala, następnie przez rzekę Sołokija do stawów hodowlanych, dalej wzdłuż wschodniej grobli tych stawów do północnego skraju lasu pomiędzy m. Kornie i m. Machnów Stary, dalej północną ścianą lasu przez drogę Kornie - Machnów Stary w kierunku zachodnim do punktu wysokościowego 230,1, dalej drogą polną w kierunku zachodnim do południowej ściany lasu położonego za m. Teniatyska (punkt wysokościowy 239,2 przy skrzyżowaniu dróg gruntowych), dalej drogą leśną w kierunku południowo - zachodnim przez rzekę Sołokija oraz szlak kolejowy Hrebenne - Lubycza Królewska do drogi krajowej nr 17, dalej wzdłuż drogi krajowej nr 17 do m. Lubycza Królewska, dalej wzdłuż drogi Lubycza Królewska - Ruda Żurawiecka - Żurawce - Korhynie do m. Korhynie a następnie do punktu wysokościowego 296,7 za m. Korhynie, dalej do m. Kol. Korhynie i dalej drogą gruntową w kierunku północnym przez drogę Wierszczyca - Tomaszów Lubelski, zachodnią ścianę lasu za m. Przewłoka, do punktu wysokościowego 293,0, dalej do granicy gmin Jarczów - Tomaszów Lubelski pomiędzy miejscowościami Klekacz i Nedeżów i dalej granicą tych gmin do styku z gminą Rachanie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Jarczów - Rachanie, Łaszczów - Rachanie, Łaszczów - Tyszowce;
18.placówka Straży Granicznej w Hrebennemod znaku granicznego nr 658 do znaku granicznego nr 638; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Horyńcu - Zdroju: wyłączony znak graniczny nr 638, dalej granicą gmin Lubycza Królewska - Horyniec - Zdrój, Lubycza Królewska - Narol, Bełżec - Narol, Tomaszów Lubelski - Narol; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Tomaszów Lubelski - Susiec, Tomaszów Lubelski - Krasnobród, Tomaszów Lubelski - Tarnawatka, Tomaszów Lubelski - Rachanie;drogowe - Hrebenne - Rawa Ruska, kolejowe - Hrebenne - Rawa Ruska
19.placówka Straży Granicznej

w Lublinie

m. p. Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, świdnicki, łęczyński, z powiatu parczewskiego gmina Sosnowica, z powiatu włodawskiego gminy: Urszulin, Stary Brus, z powiatu chełmskiego gminy: Wierzbica Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, m. p. Zamość, powiat zamojski, powiat biłgorajski, powiat janowski, powiat krasnostawski, z powiatu tomaszowskiego gminy: Susiec, Tarnawatka, Rachanie, Krynice, Tyszowce, z powiatu chełmskiego gminy: Wojsławice, Leśniowice;lotnicze - Świdnik k/Lublina

",

b) w pkt 4, lp. 4, 5, 8 i 13 otrzymują brzmienie:

"

4.placówka Straży Granicznej

w Medyce

od znaku granicznego nr 533 do znaku granicznego nr 496; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hermanowicach : wyłączony znak graniczny nr 496, włącznie m. Jaksmanice i Krówniki, dalej rzeką Wiar, od mostu na drodze krajowej nr 28 w m. Przemyśl - ulicami: Lwowską, Mickiewicza, Jagiellońską do mostu na rz. San, rzeką San do m. Wapowce, dalej granicą gmin Przemyśl oraz Krasiczyn;z powiatu jarosławskiego gminy: Rokietnica, Pruchnik, Roźwienica;drogowe - Medyka- Szeginie, kolejowe - Przemyśl- Mościska
5.placówka Straży Granicznej

w Hermanowicach

od znaku granicznego nr 496 do znaku granicznego nr 475; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Huwnikach: wyłączony znak graniczny nr 475, włącznie m. Kłokowice i Aksmanice, wyłącznie m. Gaje i Berendowice, punkt triangulacyjny 496,3 (góra Szybenica), w linii prostej w kierunku zachodnim do granicy gmin Krasiczyn oraz Fredropol, dalej granicą gmin Krasiczyn oraz Fredropol i Bircza;z powiatu przemyskiego gminy: Krzywcza i Dubiecko;
8.placówka Straży Granicznej

w Krościenku

od znaku granicznego nr 414 do znaku granicznego nr 376; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

Czarnej Górnej - wyłączony znak graniczny nr 376, dalej granicą gmin Ustrzyki Dolne oraz Czarna Górna,

Wetlinie - od styku gmin Ustrzyki Dolne, Czarna Górna i Solina - granicą gmin Ustrzyki Dolne i Olszanica oraz Solina;

kolejowe - Krościenko - Chyrów, drogowe - Krościenko - Smolnica;
13.placówka Straży Granicznej

w Sanoku

od znaku granicznego nr I/51 do znaku granicznego nr I/202; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Tarnowie: wyłączony znak graniczny I/202, dalej granicą gmin Krempna oraz Sękowa;powiaty: brzozowski,

jasielski, strzyżowski, krośnieński, m.p. Krosno, z powiatu dębickiego gminy: Brzostek i Jodłowa, z powiatu leskiego gmina Lesko, z powiatu

rzeszowskiego gminy: Dynów, g.m.*** Dynów, Błażowa, z powiatu sanockiego gminy: Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, Besko;

",

c) w pkt 8:
lp. 5 i 8 otrzymują brzmienie:

"

5.placówka Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrąod znaku granicznego nr 521 do znaku granicznego nr 568; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Szczecinie: wył. znak graniczny nr 568, dalej granicą gmin Kostrzyn nad Odrą i Witnica oraz Boleszkowice i Dębno;powiaty: strzelecko - drezdenecki, gorzowski, m.p. Gorzów, z powiatu sulęcińskiego gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin;
8.Placówka Straży Granicznej w SzczecinieOd znaku granicznego 568 do znaku granicznego 892; linia rozgraniczenia z:

Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: znak graniczny nr 892, linią brzegową Zalewu Szczecińskiego w gminie Nowe Warpno i Police do linii prostej przechodzącej przez boję "TN-D" północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży i stawę "N" na wyspie Chełminek,

placówką Straży Granicznej w Świnoujściu biegnie granicą lądową gmin Stepnica i Wolin;

powiaty: łobeski, świdwiński, szczecinecki, stargardzki, drawski, pyrzycki, choszczeński, wałecki,

z powiatu gryfińskiego gmina Trzcińsko- Zdrój, z powiatu goleniowskiego gminy

Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osin, Przybiernów z powiatu myśliborskiego gminy Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Barlinek;

lotnicze Szczecin - Goleniów, morskie- Szczecin, morskie- Trzebież, morskie- Nowe Warpno

",

- lp. 9 i 10 uchyla się;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia lp. 8 trzymuje brzmienie:

"

8.NadodrzańskiaZgorzelecdolnośląskie - powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki;
bOlszynalubuskie - powiaty: żarski, żagański;
cZielona Góra

- Babimost

lubuskie - powiaty: krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, m.p. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra;
dKostrzyn nad Odrąlubuskie - powiaty: strzelecko-drezdenecki, gorzowski;
ePoznań - Ławicawielkopolskie;
fSzczecinzachodniopomorskie - powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczeciński, świdwiński, wałecki, m.p. Szczecin, m.p. Świnoujście;

";

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia lp. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

"

1.Warmińsko - MazurskiKętrzyn

Węgorzewo

Banie Mazurskie

Braniewo

Górowo Iławeckie

3.NadbużańskiJanów Podlaski

Bohukały

Terespol

Sławatycze

Dołhobrody

Zbereże

Wola Uhruska

Dorohusk

Horodło

Hrubieszów

Kryłów

Dołhobyczów

Chłopiatyn

Lubycza Królewska

Włodawa

Biała Podlaska

".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem:
1) pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.;
2) pkt 1 lit. c i pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2013 r.