Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.253

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku, w składzie:
1) Małgorzata Idasiak-Grodzińska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - przewodniczący;
2) dr Marek Machnij - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - zastępca przewodniczącego;
3) Beata Fenska-Paciorek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - członek;
4) Joanna Friedrich-Sarad - radca prawny - członek;
5) Wanda Wojtiekun - radca prawny - członek;
6) dr hab. Tomasz Koncewicz - Uniwersytet Gdański - członek;
7) Danuta Citko-Gryss - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.