Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2013.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
1) Gabinetu Politycznego 2 ;
2) Biura Komunikacji Społecznej;
3) Biuro Kontroli;
4) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9.
2. Ministrowi Skarbu Państwa, zwanemu dalej Ministrem, podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:
1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;
2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:
a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,
b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:
zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.
4. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.
5. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.
6. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 15.
7. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 6, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, związane z:
1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;
2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;
3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.
8. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 7 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.
9. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.
10. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.
11. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.
12. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.
13. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów.
14. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.
15. Minister może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.
§  2.
1. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.
2. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1) Departamentu Prawnego i Procesowego;
2) Departamentu Projektów Strategicznych;
3) Departamentu Prywatyzacji.
3. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik nr 2, poza branżą przemysł obronny):
1) energetyka;
2) przemysł obronny;
3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);
4) przemysł naftowy, z wyłączeniem Grupa LOTOS S.A.;
5) hodowla zwierząt i uprawa roślin;
6) uzdrowiska;
7) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;
8) przemysł spirytusowy;
9) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;
10) przemysł cukrowniczy;
11) gry losowe i zakłady wzajemne;
12) KGHM Polska Miedź S.A.;
13) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 pkt 27, w § 4 ust. 3 pkt 12 oraz § 5 ust. 2 pkt 8.
4. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.
5. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.
6. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.
7. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.
8. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje sprawy z zakresu dezinwestycji w grupach kapitałowych, poprzez przygotowywanie zaleceń w zakresie ograniczenia ich struktury organizacyjnej.
9. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:
1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;
2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.
§  3.
1. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego (listę branż i podmiotów nadzorowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego określa załącznik nr 3);
2) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat.
2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2):
1) przemysł maszynowy;
2) przemysł metalowy;
3) przemysł stoczniowy;
4) hutnictwo;
5) przemysł elektroniczny;
6) przemysł elektrotechniczny;
7) górnictwo;
8) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;
9) budownictwo;
10) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;
11) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;
12) przemysł drzewny i papierniczy;
13) przemysł meblowy;
14) przemysł odzieżowy;
15) przemysł surowców odzieżowych;
16) przemysł skórzany;
17) przedsiębiorstwa turystyczne;
18) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;
19) wydawnictwa i poligrafia;
20) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.;
21) agencje przedsiębiorczości;
22) przedsiębiorstwa handlowe i inne;
23) przemysł koksowniczy;
24) przemysł wydobywczy i kopalin;
25) telekomunikacja;
26) zakłady opieki zdrowotnej;
27) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:
a) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
b) Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.
28) Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.
3. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska:
1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;
2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;
3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.
4. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 oraz § 5 ust. 6.
5. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.
§  4.
1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1) Departamentu Restrukturyzacji;
2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa.
2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 z wyłączeniem podmiotów z branży przemysł obronny.
3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:
1) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;
2) chemia ciężka;
3) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;
4) transport;
5) przemysł środków transportu;
6) żegluga i porty;
7) media;
8) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A;
9) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;
10) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.;
11) Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji;
12) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:
a) Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,
b) Azoty-Adipol S.A.,
c) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.,
d) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Katowicach,
e) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" Sp. z o.o.,
f) Polskie Linie Oceaniczne S.A.,
g) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,
h) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.,
i) Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,
j) Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,
k) FS Holding S.A.,
l) Adextra S.A.,
m) Waryński S.A. Grupa Holdingowa,
n) OPAKOMET S.A.,
o) Zakłady Azotowe Puławy S.A.
4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:
1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;
2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;
3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.
5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:
1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;
2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;
3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.
6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.
7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.
8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
9. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak koordynuje zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.
10. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem spółki Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.
11. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty nieprowadzące działalności.
§  5.
1. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1) Departamentu Analiz;
2) Departamentu Rynków Kapitałowych.
2. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2):
1) bankowość;
2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;
3) zarządzanie nieruchomościami;
4) fundacje;
5) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
6) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;
7) Grupa LOTOS S.A.;
8) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:
a) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.,
b) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
c) INTRACO S.A.,
d) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,
e) DALMOR S.A.,
f) "BUDEXPO" Sp. z o.o.,
g) EHN S.A.,
h) LOTOS PETROBALTIC S.A.
3. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.
4. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje wybrane projekty prywatyzacyjne wskazane przez Ministra.
5. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.
6. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.
§  6.
1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
1) Departamentu Budżetu i Finansów;
2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
3) Biura Dyrektora Generalnego.
2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
§  7.
1. Przypisanie branż i spółek do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki nr 1-4.
2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 5.
§  8. Traci moc zarządzenie Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Lp.Nazwa podmiotuSiedzibaBranża
1AZOTY-ADIPOL S.A.Chorzówchemia ciężka
2ENEA S.A.Poznańenergetyka
3ENERGA S.A.Gdańskenergetyka
4Grupa LOTOS S.A.Gdańskprzemysł naftowy
5KGHM Polska Miedź S.A.LubinKGHM
6LOTOS PETROBALTIC S.AGdańskprzemysł naftowy
7Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Warszawaprzemysł gazowy
8PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Warszawaenergetyka
9Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.Płockprzemysł naftowy
10Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.Warszawaprzemysł gazowy
11Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.Warszawausługi finansowe
12Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.Płockprzemysł naftowy
13Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych

"NAFTOPORT" Sp. z o.o.

Gdańskprzemysł naftowy
14Siarkopol Gdańsk S.A.Gdańskprzemysł naftowy
15TAURON Polska Energia S.A.Katowiceenergetyka
16Zakłady Azotowe Puławy S.A.Puławychemia ciężka
17Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.Tarnówchemia ciężka
18Zakłady Chemiczne POLICE S.A.Policechemia ciężka
19Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Szczecinżegluga i porty
20Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.Gdańskżegluga i porty
21Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.Gdyniażegluga i porty

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.Nazwa podmiotuSiedzibaBranża
1234
1Adextra S.A.Piasecznoagencje przedsiębiorczości
2Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.WarszawaARP
3Bumar Sp. z o.o.Warszawaprzemysł obronny
4Bumar Elektronika S.A.Warszawaprzemysł obronny
5Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A.Białe Błotaprzemysł obronny
6Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.Bydgoszczprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
7Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
8Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.Katowicejednostki otoczenia górnictwa
9Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o.Warszawaprzemysł spożywczy
10Elektrownia Chorzów S.A.Chorzówenergetyka
11EUROLOT S.A. w WarszawieWarszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
12Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.Kraśnikprzemysł obronny
13FS Holding S.A.Lublinprzemysł drzewny i papierniczy
14Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Gliwiceturystyka
15H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.Poznańprzemysł maszynowy
16Huta Stalowa Wola S.A.Stalowa Wolaprzemysł obronny
17HUTMAR S.A.Częstochowaprzedsiębiorstwa handlowe i inne
18Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
19Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A.Kłodawaprzemysł wydobywczy i kopalin
20Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.Wilkówprzemysł wydobywczy i kopalin
21Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.Krakówprzemysł elektrotechniczny
22LS Airport Services S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
23Morska Stocznia Remontowa S.A.Świnoujścieprzemysł obronny
24Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.Gdyniaprzemysł obronny
25Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego

"Stomil" Sp. z o.o.

Poznańprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
26Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych

"OBRUM" Sp. z o.o.

Gliwiceprzemysł obronny
27Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.Warszawaprzemysł środków transportu
28Polska Żegluga Bałtycka S.A.Kołobrzegżegluga i porty
29Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
30Polskie Linie Oceaniczne S.A.Gdyniażegluga i porty
31Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.Warszawajednostki usługowe
32Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Gdańskotoczenie rolnictwa
33Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.Szczecinbudownictwo
34Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.Warszawabudownictwo
35.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PSK Rzeszów" Sp. z o.o.Rzeszówprzemysł środków

transportu

36Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.Nowy Targtransport
37Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

"POLONUS" w Warszawie S.A.

Warszawatransport
38Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.Gnieznotransport
39Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe

"PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.

Szczecinżegluga i porty
40Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódźturystyka
41Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A.Warszawawydawnictwa

i poligrafia

42Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowahutnictwo
43Stocznia Remontowa Nauta S.A.Gdyniaprzemysł obronny
44STOMIL-Poznań S.A.Poznańprzemysł obronny
45Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.Szczecinprzemysł obronny
46Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.Szczecinprzemysł spożywczy
47Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.Katowicehutnictwo
48Unimor Radiocom Sp. z o.o.Gdańskprzemysł obronny
49Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawaprzemysł elektrotechniczny
50Waryński S.A. Grupa HoldingowaWarszawaprzemysł maszynowy
51Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach

Sp. z o.o.

Katowicebudownictwo
52Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowiceturystyka
53WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.Warszawaprzemysł farmaceutyczny
54.Zakład Mechaniczny "Bumar-Mikulczyce" S.A.Zabrzeprzemysł obronny
55Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,Brzozówprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
56Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.Białystokbudownictwo
57Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiecprzemysł materiałów budowlanych
58Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.Tarnówprzemysł obronny
59Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.Dzierżoniówjednostki otoczenia górnictwa
60Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w pile ZETPEZET Sp. z o.o.Piłaprzemysł spożywczy
61Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.Brodnicaprzemysł środków transportu
62Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.Łódźprzemysł surowców odzieżowych
63Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej

"CHEMAR" S.A.

Kielceprzemysł maszynowy
64Podmioty w likwidacji i upadłości, z wyłączeniem Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji
65Podmioty nieprowadzące działalności

ZAŁĄCZNIK Nr  3

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 3 PKT 11 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 L.P. 64 I 65 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

1. Agencje przedsiębiorczości, z wyłączeniem ADEXIRA S.A.

2. budownictwo, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o. w Szczecinie,

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.,

- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

3. Chemia ciężka, z wyłączeniem:

- AZOTY-ADIPOL S.A.

- Zakłady Azotowe Puławy S.A.

- Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

- Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

- ENEA S.A. w Poznaniu,

- ENERGA S.A. w Warszawie,

- TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

- Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

- Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

- Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

- Towarzystwo Finansowe SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach,

- Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

- EUROLOT S.A. w Warszawie,

- LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

- HUTMAR S.A. w Częstochowie,

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa z wyłączeniem: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

- Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

- COBRABID Sp. z o.o. w Warszawie,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Warszawie,

- Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. w Katowicach,

- Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

- Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

- Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w Bydgoszczy,

- Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" Sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie

23. Przemysł elektroniczny

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

- Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o. w Krakowie,

- Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

- H. Cegielski-POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

- Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. w Kielcach,

- Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu Sp. z o.o.

30. Przemysł meblowy

31. Przemysł metalowy

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

- LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o. w Gdańsku,

- Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy

35. Przemysł skórzany

36. Przemysł spirytusowy

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.,

- Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

- Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

- Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie,

- Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. w Warszawie,

- Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o. w Wilkowie,

- Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie.

42. Telekomunikacja

43. Transport, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o. w Nowym Targu,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

44. Uzdrowiska

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie

46. Zarządzanie nieruchomościami

47. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie,

- Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

- Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

- Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

- Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

48. Zakłady Opieki Zdrowotnej

49. Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji

50. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

ZAŁĄCZNIK Nr  4

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

1. Bankowość

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).
2 Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister Włodzimierz Karpiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.