Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 228/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej"

Biuro Koordynacyjne

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§  1. W "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" (sygn. Szt. Gen. 1537/2002), stanowiącej załącznik do decyzji Nr 270/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 19, poz. 178 i Nr 22, poz. 190), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 31 uchyla się ust. 2;
2) uchyla się załącznik Nr 12 "Instrukcja Użytkowania Systemu "INTER-MON"".
§  2. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, jako organizator systemu teleinformatycznego resortu obrony narodowej, z dniem 1 września 2013 r. wyda wytyczne w zakresie użytkowania systemu INTER-MON.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.