Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Koncepcji Wdrożenia w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Koncepcji Wdrożenia w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), jako organ pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. Do zadań Zespołu do Spraw Opracowania Koncepcji Wdrożenia w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zwanego dalej "Zespołem", należy wsparcie Ministra w przygotowaniu projektu koncepcji wdrożenia w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przez:
1) określenie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych;
2) dokonanie przeglądu istniejących systemów pomocy osobom najbardziej potrzebującym w Polsce;
3) opracowanie założeń do projektu Programu Operacyjnego, określających:
a) rodzaje deprywacji materialnej oraz sposób ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, które będą adresatami pomocy,
b) kryteria wyboru operacji i opis mechanizmu selekcji,
c) kryteria wyboru organizacji partnerskich,
d) mechanizm zapewniający komplementarność z Europejskim Funduszem Społecznym,
e) sposób monitorowania realizacji Programu Operacyjnego,
f) sposób wykorzystania pomocy technicznej,
g) system zarządzania i kontroli programu operacyjnego, wskazujący instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą, instytucję audytową oraz organ mający otrzymywać płatności od Komisji;
4) opiniowanie uwag zgłaszanych w procesie konsultacji projektu Programu Operacyjnego.
§  3. Zespół przedłoży Ministrowi projekt koncepcji, o której mowa w § 2, do dnia 30 września 2013 r.
§  4.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
3) Sekretarz Zespołu;
4) pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym pracownicy:
a) Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) Departamentu Pożytku Publicznego,
c) Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
d) Biura Budżetu i Finansów,
e) Biura Kontroli,
f) Departamentu Prawnego;
5) na zaproszenie Ministra i po zawiadomieniu go o przyjęciu zaproszenia:
a) przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, wskazani przez właściwych Ministrów,
b) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania,
c) przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego,
d) osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach pomocy osobom najbardziej potrzebującym, zgłoszone przez:
- poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek,
- organizacje pozarządowe, związki i porozumienia tych organizacji oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
- organizacje pracodawców oraz związki zawodowe.
2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1.
§  5.
1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom zespołu nie przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z ich uczestnictwem w pracach Zespołu.
§  6.
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracami Zespołu;
2) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) ustalanie harmonogramu prac Zespołu;
5) występowanie w zakresie określonym w § 2 do kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  7.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Prace Zespołu mogą być prowadzone w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespół przyjmuje regulamin swojej pracy.
§  8.
1. Z posiedzenia Sekretarz zespołu sporządza protokół.
2. Protokół z posiedzenia Zespołu akceptuje Przewodniczący Zespołu.
3. Protokół jest przekazywany wszystkim członkom Zespołu przed jego następnym posiedzeniem.
§  9.
1. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze do rozpatrywania szczegółowych zagadnień określonych w § 2.
2. Posiedzenia grup roboczych zwołuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  10. Obsługę organizacyjno-biurową i administracyjną Zespołu zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 248, poz. 1485).