Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.244

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Katarzyna Polańska-Farion - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2) Małgorzata Sławińska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3) Ewa Zalewska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - członek;
4) Paula Opejda-Grzesiak - adwokat - członek;
5) Joanna Jaczewska-Zimińska - adwokat - członek;
6) dr hab. Andrzej Sakowicz - Uniwersytet w Białymstoku - członek;
7) Małgorzata Adamajtys - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.