Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2012.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18 poz.97, z 2010 r. Nr 127, poz.857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230) zarządzam, co następuje:
§  1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ustalony decyzją nr 187/2012 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego.
§  2. Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ustalony decyzją nr 187/2012 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 kwietnia 2012 r., wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.