Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu "Mobilność Plus" oraz programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 19/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu "Mobilność Plus" oraz programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" (Dz. Urz. MNiSW Nr 1, poz. 17 oraz Nr 3, poz. 67 i 70) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Tomasz Guzik;

2) członkowie:

a) Agnieszka Dobrzyń,

b) Natalia Garner,

c) Wojciech Grochala,

d) Alicja Józkowicz,

e) Małgorzata Kossowska,

f) Rafał Latała,

g) Sebastian Maćkowski,

h) Leszek Marynowski

i) Jacek Migasiński

j) Alojzy Nowak,

k) Justyna Olko-Bajer,

l) Monika Płatek,

m) Wiesław Staszewski.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).