Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 36, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;";

2) w § 6:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 5a,
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Wydział Profilaktyki i Rozpoznania Zagrożeń;",

uchyla się pkt 12,
uchyla się pkt 14,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komórki wewnętrzne, o których mowa w ust. 1:

1) wymienione w pkt 8-13, pozostają na zaopatrzeniu właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej;

2) wymieniona w pkt 16, pozostaje na zaopatrzeniu Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, z wyjątkiem funkcjonariuszy tej komórki wewnętrznej zajmujących stanowiska z miejscem pełnienia służby w Lubaniu, którzy pozostają na zaopatrzeniu Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu;

3) wymieniona w pkt 18, pozostaje na zaopatrzeniu Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, z wyjątkiem funkcjonariuszy tej komórki wewnętrznej zajmujących stanowiska z miejscem pełnienia służby w Koszalinie, którzy pozostają na zaopatrzeniu Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2:
1) lit. a tiret pierwsze i drugie, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.;
2) lit. a tiret czwarte i lit. b, które wchodzą w życie z dniem 16 listopada 2013 r.;
3) lit. a tiret trzecie, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.