Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2009.4.39

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 grudnia 2009 r.

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2009 r.
A B C E F G I K L M N O P R S Ś T U W Z Ż

A

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ustanowienie dorocznego święta ABW

Nr 1 z 2004 r., poz. 13

Zasady korzystania i ustalania odpłatności za pobyt w niektórych pomieszczeniach służbowych ABW

Nr 2 z 2004 r., poz. 27

Nr 4 z 2005 r., poz. 77

Ustalenie terenu zamkniętego ABW

Nr 3 z 2005 r., poz. 47

Nr 4 z 2006 r., poz. 91

Uruchomienie w jednostkach organizacyjnych ABW wewnętrznej sieci ABWAN

Nr 3 z 2005 r., poz. 60

Archiwum

Archiwum państwowe wyodrębnione ABW

Nr 4 z 2003 r., poz. 40

Audyt

Karta audytu wewnętrznego w ABW

Nr 1 z 2007 r., poz. 9

B

Badania

Przeprowadzanie badań psychofizjologicznych przez Zespół Badań Psychofizjologicznych INKiBW ABW

Nr 1 z 2008 r., poz. 14

zm. Nr 3 z 2008 r., poz. 56

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania służby na terenie obiektów ABW

Nr 4 z 2008 r., poz. 112

Budownictwo

Zasady planowania i przygotowywania inwestycji budowlanych oraz remontów w ABW

Nr 4 z 2005 r., poz. 86

Budżet

Ustanowienie dysponentów trzeciego stopnia w części 89 budżetu państwa, której dysponentem jest Szef ABW

Nr 4 z 2002 r., poz. 18

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 67

Ustalenia zasad rachunkowości dla jednostek organizacyjnych ABW

Nr 4 z 2005 r., poz. 64

zm. Nr 4 z 2006 r., poz. 71

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 100

zm. Nr 1 z 2009 r., poz. 6

Nadanie statutu jednostce budżetowej będącej dysponentem trzeciego stopnia

Nr 2 z 2008 r., poz. 38

Nadanie statutu jednostce budżetowej - Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 2 z 2008 r., poz. 38

Nadanie statutu jednostce budżetowej - delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 2 z 2008 r., poz. 38

C

Centralna Ewidencja Ekspertów Opiniujących

Utworzenie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących oraz określenie warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji

Nr 2 z 2009 r., poz. 17

Centralny Ośrodek Szkolenia

Nadanie imienia patrona COS

Nr 3 z 2003 r., poz. 30

Zasady korzystania i ustalania odpłatności za pobyt w pokojach internatowych COS ABW

Nr 4 z 2005 r., poz. 77

Nr 1 z 2006 r., poz. 15

Regulamin organizacyjny COS ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 53

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 84, 96

Powołanie Rady Konsultacyjnej przy COS ABW

Nr 1 z 2008 r., poz. 7

Powołanie Rady Konsultacyjnej przy COS ABW oraz ustalenie wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady

Nr 1 z 2008 r., poz. 20

Szkolenia realizowane przez COS ABW dla osób nie będących funkcjonariuszami ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 70

Centralny Rejestr Zleceń

Wydawanie w ABW opinii dla celów procesowych, a także utworzenie Centralnego Rejestru Zleceń

Nr 1 z 2009 r., poz. 3

Cywilni pracownicy

Regulamin pracy pracowników cywilnych ABW

Nr 3 z 2002 r., poz. 15

Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ABW

Nr 5 z 2002 r., poz. 44

zm. Nr 4 z 2003 r., poz. 41

zm. Nr 4 z 2005 r., poz. 63

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 103

Przypadki, w których pracownikowi ABW oraz innej osobie przysługuje wyżywienie według norm wyżywienia ustalonych dla funkcjonariusza ABW

Nr 3 z 2004 r., poz. 42

Wysokość i zasady wypłaty ekwiwalentu oraz ryczałtu pieniężnego przysługujących pracownikow i cywilnemu ABW

Nr 3 z 2004 r., poz. 44

Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych w ABW

Nr 3 z 2007 r., poz. 52

Środki ochrony indywidualnej, odzież robocza i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom ABW

Nr 3 z 2009 r., poz. 28

Czas służby

Tymczasowe określenie szczególnej organizacji czasu służby funkcjonariuszy oraz słuchaczy w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW

Nr 4 z 2002 r., poz. 34

Ustalenie dnia 12 czerwca 2009 r. dniem wolnym od służby i pracy w COS ABW

Nr 2 z 2009 r., poz. 20

E

Energetyka

Powołania w ABW Inspekcji Energetycznej

Nr 7 z 2004 r., poz. 67

F

Funkcjonariusz

Wprowadzenie "Instrukcji w sprawie prowadzenia i dysponowania aktami osobowymi funkcjonariuszy ABW"

Nr 2 z 2007 r., poz. 32

G

Gospodarstwo pomocnicze

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego ABW

Nr 4 z 2006 r., poz. 79

zm. Nr 4 z 2006 r., poz. 84

I

Informacje niejawne

Niszczenie w jednostkach organizacyjnych ABW elektronicznego nośnika danych zawierającego informacje niejawne

Nr 3 z 2004 r., poz. 43

Określenie trybu zawierania oraz wzorów umów o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenia uzupełniającego

Nr 3 z 2008 r., poz. 76

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 110

zm. Nr 3 z 2009 r., poz. 31

Określenie stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w ABW, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Nr 3 z 2007 r., poz. 65

Internet

Korzystanie w ABW ze stanowisk internetowych

Nr 7 z 2004 r., poz. 70

Zakaz umieszczania przez funkcjonariuszy ABW informacji zawierających dane personalne

Nr 2 z 2008 r., poz. 48

K

Kancelarie tajne

Szczególne zasady organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych i jawnych w ABW

Nr 2 z 2009 r., poz. 18

zm. Nr 4 z 2009 r., poz. 34

Organizacja kancelarii tajnych NATO, UZE, UE w jednostkach organizacyjnych sfery cywilnej oraz postępowania o dokonanie wpisu lub wykreślenie tych kancelarii z Rejestru Kancelarii Tajnych NATO, UZE i UE

Nr 2 z 2003 r., poz. 20

zm. Nr 2 z 2004 r., poz. 20

zm. Nr 3 z 2005 r., poz. 33

Karty płatnicze VISA

Zasady przyznawania i korzystania z kart płatniczych VISA wydawanych na wniosek i na rachunek ABW oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych

Nr 2 z 2008 r., poz. 43

KKOP

Organizacja i zasady działania Koleżeńskich Kas Oszczędnościowo-Pożyczkowych w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 1 z 2006 r., poz. 7

Komisje lekarskie

Powołanie komisji lekarskich ABW podległych Szefowi ABW

Nr 1 z 2007 r., poz. 7

zm. Nr 2 z 2007 r., poz. 31

zm. Nr 3 z 2007 r., poz. 49, 53, 61

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 8

zm. Nr 3 z 2008 r., poz. 54

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 102

zm. Nr 3 z 2009 r., poz. 26, 29

Kompetencje

Nadzorowanie przez Szefa ABW niektórych jednostek organizacyjnych ABW oraz powierzenie zastępcom Szefa ABW załatwiania niektórych spraw w jego imieniu

Nr 4 z 2008 r., poz. 105, 107

Właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych

Nr 3 z 2007 r., poz. 55

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 71, 81

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 6

Właściwości kierowników jednostek organizacyjnych ABW w niektórych sprawach osobowych

Nr 2 z 2004 r., poz. 25

Kontrola finansowa

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli finansowej w ABW

Nr 2 z 2006 r., poz. 34

Ustalenia procedury kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 1 z 2006 r., poz. 14

Zespół w celu opracowania "Instrukcji kontroli i obiegu dokumentacji finansowo - księgowej" w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mających siedzibę w Warszawie

Nr 1 z 2006 r., poz. 16

zm. Nr 2 z 2006 r., poz. 44

Kontrola wewnętrzna

Sposób i tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w ABW

Nr 4 z 2008 r., poz. 86

Korespondencja

Oznaczenia literowe dla celów korespondencyjnych sekretariatów obsługujących Szefa ABW i jego zastępców oraz jednostek organizacyjnych ABW

Nr 3 z 2002 r., poz. 7

zm. Nr 3 z 2005 r., poz. 40

zm. Nr 2 z 2006 r., poz. 29

zm. Nr 2 z 2007 r., poz. 24

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 76

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 3

zm. Nr 3 z 2008 r., poz. 66

Kwalifikacje funkcjonariusza

Zasady i kryteria mianowania funkcjonariuszy ABW na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności

Nr 3 z 2003 r., poz. 39

Szczegółowy tryb podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy ABW

Nr 3 z 2007 r., poz. 56

Zespół do spraw wypracowania zasad i kryteriów mianowania funkcjonariuszy ABW na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności

Nr 5 z 2002 r., poz. 52

Zespół do oceny sprawności fizycznej kandydatów i funkcjonariuszy ubiegających się o przyjęcie do służby w grupie antyterrorystycznej ABW

Nr 2 z 2003 r., poz. 22

L

Legitymacja służbowa

Unieważnienie legitymacji służbowych ABW

Nr 5 z 2002 r., poz. 51

Nr 2 z 2003 r., poz. 21

Nr 5 z 2003 r., poz. 59

Nr 1 z 2005 r., poz. 7

Nr 2 z 2007 r., poz. 35

Postępowanie z legitymacjami służbowymi funkcjonariuszy oddelegowanych do wykonywania zadań służbowych poza ABW

Nr 2 z 2007 r., poz. 48

M

Majątek ABW

Szczegółowe zasady inwentaryzacji składników majątku w jednostkach organizacyjnych ABW

Nr 5 z 2003 r., poz. 52

zm. Nr 2 z 2006 r., poz. 38

Ewidencja oraz szczegółowe zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 3 z 2006 r., poz. 51

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 78

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 89

Materiały niebezpieczne

Wprowadzenie wewnętrznej instrukcji postępowania z niektórymi materiałami niebezpiecznymi w ABW

Nr 3 z 2009 r., poz. 27

Mieszkania

Przydział lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi ABW przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości

Nr 2 z 2003 r., poz. 19

Militaryzacja

Przedsięwzięcia związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych ABW do objęcia ich militaryzacją

Nr 3 z 2009 r., poz. 24

N

Nagrody i zapomogi

Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy ABW

Nr 3 z 2007 r., poz. 54

O

Obiekty ABW

Przeznaczenie i zasady korzystania z obiektu ABW położonego przy ul. Kieleckiej

Nr 1 z 2003 r., poz. 13

Ochrona

Ochrona obiektów ABW

Nr 1 z 2007 r., poz. 10

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 74

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 85

zm. Nr 3 z 2009 r., poz. 30

Pion ochrony w ABW

Nr 4 z 2008 r., poz. 88

Podział zadań w zakresie wsparcia organizacyjno - logistycznego w związku z przeprowadzoną reorganizacją pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 4 z 2008 r., poz. 104

zm. Nr 4 z 2009 r., poz. 33

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organizacyjnych ABW

Nr 4 z 2006 r., poz. 69

Okulary

Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych dla funkcjonariuszy ABW

Nr 3 z 2003 r., poz. 36

zm. Nr 2 z 2006 r., poz. 42

P

Pieczęcie

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w ABW

Nr 3 z 2005 r., poz. 43

zm. Nr 3 z 2007 r., poz. 51

Pełnomocnictwa

Udzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania, na cele budowlane, nieruchomościami znajdującymi się w zarządzie (dyspozycji) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 1 z 2006 r., poz. 6

Zm. Nr 3 z 2008 r., poz. 77

Ustanowienie Pełnomocnika Szefa ABW ds. przygotowania założeń reformy systemu uposażeń i innych świadczeń pieniężnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 3 z 2006 r., poz. 63

Powołanie Pełnomocnika Szefa ABW do spraw reorganizacji DPK ABW i DPKiPZ ABW

Nr 2 z 2007 r., poz. 45

Ustanowienie Pełnomocnika Szefa ABW do opiniowania wniosków o oddelegowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych poza ABW

Nr 4 z 2007 r., poz. 95

Polityka Jakości

Polityka Jakości Biura Badań Kryminalistycznych ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 60

Postępowania administracyjne

Instrukcja kancelaryjna w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne ABW

Nr 2 z 2005 r., poz. 20

Formy, zakres i sposoby sprawowania kontroli przez Zespół Kontroli Postępowań Administracyjnych

Nr 1 z 2005 r., poz. 2

Prawo

Czynności z zakresu prawa pracy

Nr 4 z 2002 r., poz. 19

zm. Nr 4 z 2005 r., poz. 80

Wykonywanie pomocy prawnej w ABW

Nr 2 z 2008 r., poz. 36

Psy służbowe

Psy służbowe w ABW

Nr 1 z 2005 r., poz. 4

zm. Nr 3 z 2009 r., poz. 25

R

Regulaminy

Regulamin organizacyjny Biura Prawnego ABW

Nr 3 z 2002 r., poz. 3

zm. Nr 1 z 2005 r., poz. 3

zm. Nr 2 z 2008 r., poz. 37

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 95, 99

Regulamin organizacyjny Zespołu Audytu Wewnętrznego ABW

Nr 3 z 2002 r., poz. 4

zm. Nr 3 z 2003 r., poz. 28

zm. Nr 4 z 2006 r., poz. 76

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 94

Regulamin organizacyjny delegatury ABW

Nr 4 z 2007 r., poz. 79

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 1

zm. Nr 2 z 2008 r., poz. 36

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 97

Regulamin Biura Kadr

Nr 1 z 2008 r., poz. 12

zm. Nr 2 z 2008 r., poz. 34

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 81, 90

Regulamin Biura Finansów ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 52

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 92

Regulamin Biura Administracyjno-Gospodarczego ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 51

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 83, 91

Regulamin organizacyjny COS ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 53

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 84, 96

Regulamin organizacyjny Biura Badań Kryminalistycznych

Nr 1 z 2009 r., poz. 4, 5

Rezerwa kadrowa

Utworzenia w ABW rezerwy kadrowej

Nr 2 z 2004 r., poz. 34

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do rezerwy kadry kierowniczej w ABW

Nr 3 z 2005 r., poz. 48

Rzecznik dyscyplinarny

Upoważnienie rzeczników dyscyplinarnych do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia popełnione przez funkcjonariuszy ABW

Nr 5 z 2002 r., poz. 45

S

Służba w ABW

Sposób organizacji służby i jej pełnienia w systemie skoszarowanym przez funkcjonariuszy ABW

Nr 5 z 2003 r., poz. 53

Strzelanie

Ćwiczenia strzeleckie służące utrzymaniu stałej niezbędnej sprawności strzeleckiej funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organizacja ćwiczeń i ich zakresu ilościowego, uprawnienia oraz obowiązki uczestników, a także wykaz rzeczowy umiejętności strzeleckich, jakie powinien posiadać funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 2 z 2007 r., poz. 26

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 75

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 5

zm. Nr 3 z 2008 r., poz. 55

zm. Nr 2 z 2009 r., poz. 19

System Informacyjny Schengen

Procedury postępowania funkcjonariuszy ABW przy sprawdzaniu osób i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej

Nr 4 z 2007 r., poz. 80

System Informacji Wizowej

Pośredni dostęp ABW do Krajowego Systemu Informatycznego w celu wglądu do danych Systemu Informacji Wizowej

Nr 3 z 2008 r., poz. 73

Szkolenia

Określenie trybu zawierania oraz wzorów umów o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenia uzupełniającego

Nr 3 z 2008 r., poz. 76

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 110

zm. Nr 3 z 2009 r., poz. 31

Powołanie komisji egzaminacyjnych na pierwszy stopień w korpusie oficerów i chorążych w ABW oraz określenia wzorów zaświadczeń o zdaniu tych egzaminów

Nr 3 z 2006 r., poz. 57

Określenie trybu zawierania oraz wzoru umowy o przeprowadzenie specjalistycznego przeszkolenia w zakresie pełnienia funkcji administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego

Nr 3 z 2005 r., poz. 53

Szkolenia realizowane przez COS ABW dla osób nie będących funkcjonariuszami ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 70

Ś

Ślubowanie

Ceremoniał składania ślubowania w ABW

Nr 1 z 2003 r., poz. 8

T

Telefony komórkowe

Opłaty pokrywane ze środków finansowych ABW za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych

Nr 3 z 2007 r., poz. 58

Zasady użytkowania służbowych telefonów komórkowych

Nr 2 z 2008 r., poz. 49

Teleinformatyka

Przejęcie przez DBTI zadań związanych z teleinformatyką realizowanych przez niektóre jednostki organizacyjne ABW

Nr 2 z 2008 r., poz. 33

Transport

Zmniejszenie kosztów ponoszonych na gospodarkę transportową w ABW

Nr 1 z 2004 r., poz. 11

Wprowadzenie limitów przebiegu pojazdów w jednostkach organizacyjnych ABW

Nr 2 z 2004 r., poz. 29

Zwrot kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych w ABW

Nr 4 z 2005 r., poz. 84

Pojazdy uprzywilejowane w ABW

Nr 3 z 2007 r., poz. 50

Gospodarka transportowa w ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 50

Trybunał Konstytucyjny

Wyznaczanie funkcjonariuszy na stanowiska służbowe w ABW w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Nr 2 z 2004 r., poz. 21

Właściwości kierowników jednostek organizacyjnych ABW w niektórych sprawach osobowych

Nr 2 z 2004 r., poz. 25

Instrukcja postępowania wobec osób zgłaszających się do służby w zw. z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Nr 2 z 2004 r., poz. 30

U

Umundurowanie

Oznaki i odznaki noszone na umundurowaniu przez funkcjonariuszy ABW

Nr 6 z 2004 r., poz. 60

zm. Nr 3 z 2008 r., poz. 63

Upoważnienia

Do wypłacania funkcjonariuszom ABW ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przysługujące umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania

Nr 4 z 2002 r., poz. 21

Dyrektora Departamentu Postępowań Karnych ABW do uzyskiwania informacji od operatorów sieci telekomunikacyjnych

Nr 4 z 2002 r., poz. 29

Rzeczników dyscyplinarnych do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia popełnione przez funkcjonariuszy ABW

Nr 5 z 2002 r., poz. 45

Zastępcy Szefa ABW - płk Pawła Pruszyńskiego do udziału w pracach Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości w Granicznym Obrocie Towarowym

Nr 5 z 2002 r., poz. 50

Dyrektora Zespołu Ochrony Zdrowia ABW do zawierania umów w imieniu Szefa ABW

Nr 4 z 2003 r., poz. 44

Do gospodarowania lokalami, w tym do składania, w imieniu Szefa ABW, oświadczeń woli o pozostawieniu lub o zrzeczeniu się lokalu mieszkalnego, znajdującego się w dyspozycji Szefa ABW, wobec właściciela takiego lokalu mieszkalnego

Nr 5 z 2003 r., poz. 55

Dyrektora BEiA ABW oraz jego zastępcy do załatwiania w imieniu Szefa ABW, niektórych spraw w drodze postanowień

Nr 5 z 2003 r., poz. 57

Dyrektorom delegatur ABW oraz ich zastępcom do załatwiania w imieniu Szefa ABW, spraw dot. opiniowania wniosków z zakresu zgłoszeń działalności telekomunikacyjnej

Nr 5 z 2003 r., poz. 58

Funkcjonariuszy ABW do podejmowania czynności w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia

Nr 1 z 2004 r., poz. 15

Funkcjonariuszy ABW do poświadczania w imieniu Szefa ABW zgodności oryginałów lub kopii dokumentów znajdujących się w zbiorze ABW, które podlegają przekazaniu do archiwum IPN

Nr 5 z 2004 r., poz. 58

Dyrektora DBT ABW oraz jego zastępców do załatwiania, w imieniu Szefa ABW, spraw, o których mowa w rozdziale 2a ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Nr 7 z 2004 r., poz. 66

Funkcjonariuszy ABW do załatwiania w ustalonym zakresie niektórych spraw osobowych

Nr 2 z 2005 r., poz. 30

Upoważnienie do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa oraz wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa

Nr 3 z 2005 r., poz. 51

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 23

zm. Nr 4 z 2008 r., poz. 108

Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW oraz jego zastępców do udostępniania niektórych informacji właściwym organom i służbom specjalnym innych państw

Nr 4 z 2005 r., poz. 81

Dyrektora Biura Kadr ABW do przyznawania emerytom i rencistom Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego

Nr 4 z 2006 r., poz. 90

P.o. dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie do zawarcia umowy w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 2 z 2006 r., poz. 49

Dyrektora Biura Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania porozumień o oddelegowaniu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją

Nr 4 z 2006 r., poz. 77

Dyrektorów delegatur ABW do występowania w imieniu Szefa ABW o udostępnienie informacji niezbędnych do realizacji zadań ABW

Nr 2 z 2007 r., poz. 36

Dyrektora BAG ABW do zawierania umów i porozumień o świadczenie usług poligraficznych, introligatorskich oraz wykonywani pieczęci i stempli

Nr 2 z 2007 r., poz. 43

Dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych ABW do podpisywania, w imieniu Szefa ABW, umów cywilno - prawnych dotyczących skierowań i zezwoleń na pobieranie nauki, odbywanie studiów oraz innego rodzaju szkoleń

Nr 3 z 2007 r., poz. 66

Dyrektora Biura Kadr ABW do wykonywania niektórych czynności związanych z przyznawaniem emerytom i rencistom UOP i ABW oraz członkom ich rodzin świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego

Nr 4 z 2007 r., poz. 98

Dyrektora BEiA ABW oraz jego zastępcy, a także innych funkcjonariuszy ABW do załatwiania spraw, w imieniu Szefa ABW, w których Szef ABW, na wniosek właściwych organów administracji państwowej oraz uprawnionych podmiotów gospodarczych, jest właściwy do zajęcia stanowiska, wyrażenia opinii lub przekazania, udostępnienia informacji, w sprawach określonych w odrębnych przepisach

Nr 1 z 2008 r., poz. 16

Upoważnienie do załatwiania spraw związanych ze zwrotem funkcjonariuszom ABW niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Nr 1 z 2008 r., poz. 24

Upoważnienie Dyrektora BAG ABW do prowadzenia i zakończenia w imieniu Szefa ABW postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

Nr 2 z 2008 r., poz. 45

Upoważnienie Dyrektora DZT ABW do zawierania umów w imieniu Szefa ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 68

Upoważnienie funkcjonariuszy ABW do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa ABW, a także świadczeń finansowych związanych w prawem funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego

Nr 3 z 2008 r., poz. 71

zm. Nr 1 z 2009 r., poz. 8

Udzielenie kierownikom jednostek organizacyjnych ABW upoważnienia do gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Nr 3 z 2008 r., poz. 74

Upoważnienie Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW do załatwiania spraw w imieniu Szefa ABW

Nr 3 z 2008 r., poz. 75

Powierzenie dyrektorowi Biura Administracyjno - Gospodarczego wykonania czynności inwentaryzacyjnych w odniesieniu do składników majątku znajdującego się w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 4 z 2008 r., poz. 87

Udzielenie kierownikom jednostek organizacyjnych ABW upoważnienia do zawierania umów w imieniu Szefa ABW

Nr 4 z 2008 r., poz. 106, 109

Upoważnienie dyrektora Biura Finansów oraz dyrektorów innych jednostek organizacyjnych ABW do wydawania decyzji w sprawie ustalania prawa do odszkodowania oraz wypłacania odszkodowania funkcjonariuszom ABW i członkom ich rodzin

Nr 2 z 2009 r., poz. 23

Upoważnienie funkcjonariuszy ABW do dokonywania, w imieniu Szefa ABW, uzgodnień programów szkoleń z zakresu świadomości ochrony lotnictwa

Nr 3 z 2009 r., poz. 32

Upoważnienie dyrektora Biura Kadr do udzielania urlopu wypoczynkowego, dodatkowego oraz okolicznościowego w wymiarze do 3 dni roboczych kierownikom jednostek organizacyjnych ABW

Nr 4 z 2009 r., poz. 35

Upoważnienie p.o. dyrektora Biura Kadr ABW - plut. Marka Kujawy - do przeprowadzania w określonym zakresie postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy ABW

Nr 4 z 2009 r., poz. 38

Urlopy

Udzielanie płatnych urlopów dodatkowych funkcjonariuszom ABW z tytułu służby przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

Nr 4 z 2005 r., poz. 87

W

Wizualizacja

System identyfikacji wizualnej w ABW

Nr 1 z 2009 r., poz. 1

Współpraca

Porozumienie Szefa ABW i Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o współdziałaniu

Nr 5 z 2002 r., poz. 55

Porozumienie Ministra Finansów i Szefa ABW o współdziałaniu Służby Celnej i ABW

Nr 2 z 2003 r., poz. 25

Porozumienie o współdziałaniu ABW i Straży Granicznej

Nr 3 z 2003 r., poz. 38

Porozumienie pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ABW i AW o współdziałaniu

Nr 4 z 2003 r. poz. 48

Porozumienie pomiędzy ABW i Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA w sprawie odpłatności za konsultacje i badania specjalistyczne emerytów i rencistów ABW, AW i UOP z dnia 5 lutego 2004 r.

Nr 1 z 2004 r., poz. 17

Porozumienie Szefa ABW i Szefa BOR o współdziałaniu

Nr 3 z 2004 r., poz. 45

Porozumienie Szefa ABW i Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dotyczące zagrożeń sanitarno-higienicznych

Nr 3 z 2004 r., poz. 46

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 100

Porozumienie między ABW a BOR o współpracy i współdziałaniu w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

Nr 4 z 2005 r., poz. 88

zm. Nr 1 z 2006 r., poz. 19

zm. Nr 3 z 2007 r., poz. 69

Określenie trybu współdziałania ABW z właściwymi organami i służbami innych państw

Nr 2 z 2007 r., poz. 30

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 72, 82

Porozumienie Szefa ABW i AW z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i sposobów współdziałania ABW i AW

Nr 2 z 2007 r., poz. 47

zm. Nr 1 z 2009 r., poz. 14

Porozumienie pomiędzy POLKOMTEL S. A. i Szefem ABW w sprawie wymiany informacji drogą elektroniczną

Nr 4 z 2007 r., poz. 99

Porozumienie pomiędzy Szefem ABW a Szefem BOR z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego

Nr 1 z 2008 r., poz. 26

zm. Nr 1 z 2009 r., poz. 11

Porozumienie pomiędzy Szefem ABW a Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego

Nr 1 z 2008 r., poz. 27

zm. Nr 1 z 2009 r., poz. 12

Porozumienie pomiędzy Szefem ABW a Szefem Służby Wywiadu Wojskowego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego

Nr 1 z 2008 r., poz. 28

Porozumienie pomiędzy ABW a Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie współpracy naukowo - dydaktycznej

Nr 3 z 2008 r., poz. 78

Porozumienie pomiędzy Szefem ABW a Komendantem Głównym Policji z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie współdziałania w zakresie wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego

Nr 3 z 2008 r., poz. 79

zm. Nr 1 z 2009 r., poz. 13

Porozumienie ABW z Komisją Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie współpracy w zakresie rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości oraz zagrożeń występujących na rynku finansowym

Nr 3 z 2008 r., poz. 80

Porozumienie Szefa ABW i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie określenia współpracy ABW i SKW w zakresie kadrowo - szkoleniowym

Nr 4 z 2008 r., poz. 111

Wyjazdy zagraniczne

Przypadki, w których uzyskanie zezwolenia na wyjazd funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za granicę lub wykonanie obowiązku poinformowania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wyjeździe za granicę dzieci pozostających na jego utrzymaniu albo współmałżonka, nie jest wymagane, a także obowiązków funkcjonariusza wyjeżdżającego za granicę i powracającego z zagranicy

Nr 3 z 2005 r., poz. 32

zm. Nr 3 z 2005 r., poz. 41

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 73

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 2

zm. Nr 2 z 2008 r., poz. 30

Wykroczenia

Sposobu postępowania w przypadku stwierdzonego przez uprawniony organ popełnienia przez funkcjonariusza wykroczenia, odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nie uiszczenia w terminie grzywny nałożonej w drodze mandatu zaocznego

Nr 1 z 2004 r., poz. 18

Wyposażenie funkcjonariusza

Normy pozostałego wyposażenia funkcjonariuszy ABW

Nr 3 z 2004 r., poz. 37

zm. Nr 4 z 2007 r., poz. 77

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 4

Z

Zamówienia publiczne

Organizacja przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ABW

Nr 3 z 2007 r., poz. 59

zm. Nr 3 z 2008 r., poz. 57

Zasady i tryb udzielania w ABW zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nr 3 z 2007 r., poz. 60

zm. Nr 3 z 2008 r., poz. 58, 59

Szczegółowe zasady współpracy między Biurem Administracyjno - Gospodarczym ABW a jednostkami organizacyjnymi ABW z siedzibą w Warszawie i Centralnym Ośrodkiem Szkolenia ABW w procesie udzielania zamówień publicznych

Nr 1 z 2009 r., poz. 2

Zarobkowa działalność

Wyrażania funkcjonariuszom ABW zgody na podejmowanie przez nich zajęcia zarobkowego poza służbą

Nr 2 z 2003 r., poz. 26

zm. Nr 3 z 2005 r., poz. 49

Zdrowie

Upoważnienie Dyrektora Zespołu Ochrony Zdrowia ABW do zawierania umów w imieniu Szefa ABW

Nr 4 z 2003 r., poz. 44

Ujednolicenie zasad i trybu postępowania związanego z orzecznictwem lekarskim w ABW

Nr 2 z 2006 r., poz. 46

Przekształcenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ABW w Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Nr 2 z 2009 r., poz. 15

Nadanie statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej, działającemu w strukturze organizacyjnej ABW

Nr 2 z 2009 r., poz. 16

Zespoły

Zespół do oceny sprawności fizycznej kandydatów i funkcjonariuszy ubiegających się o przyjęcie do służby w grupie antyterrorystycznej ABW

Nr 2 z 2003 r., poz. 22

Zespół do uzgadniania dokumentacji projektowej w ABW

Nr 2 z 2004 r., poz. 26

zm. Nr 2 z 2007 r., poz. 39

Formy, zakres i sposoby sprawowania kontroli przez Zespół Kontroli Postępowań Administracyjnych

Nr 1 z 2005 r., poz. 2

Zespół do przeprowadzenia restrukturyzacji terenowych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 3 z 2006 r., poz. 61

Zespół do spraw analizy i opracowania kryteriów przyjmowania kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 3 z 2006 r., poz. 62

Zespół do spraw wdrażania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sieci rozległej ABWAN

Nr 3 z 2006 r., poz. 65

Zespół do dokonania analizy metod ochrony informacji niejawnych podczas realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa

Nr 4 z 2006 r., poz. 82

Zespół zadaniowy do spraw legalizacji krajowej

Nr 4 z 2006 r., poz. 89

zm. Nr 4 z 2009 r., poz. 36

Zespół do współpracy oraz reprezentowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kontaktach z Polska Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr 4 z 2006 r., poz. 86

zm. Nr 1 z 2007 r., poz. 20

zm. Nr 2 z 2007 r., poz. 40

zm. Nr 3 z 2007 r., poz. 68

zm. Nr 1 z 2009 r., poz. 9

Zespół do spraw opracowania programu szkoleń funkcjonariuszy ABW w ramach współdziałania z przedstawicielami obcych służb specjalnych

Nr 1 z 2007 r., poz. 12

Zespół do spraw pozyskania dla ABW sprzętu lotniczego w postaci śmigłowca

Nr 1 z 2007 r., poz. 13

Zespół do opracowania i wdrożenia koncepcji informowania o ABW potencjalnych kandydatów do służby

Nr 1 z 2007 r., poz. 14

Zespół do spraw możliwości satelitarnego wsparcia działań jednostek organizacyjnych ABW

Nr 1 z 2007 r., poz. 16

zm. Nr 2 z 2007 r., poz. 33

Zespół do określenia potrzeb w zakresie dostaw lub remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz podstawowych potrzeb bytowych dla ABW

Nr 1 z 2007 r., poz. 19

Zespół do realizacji zadań w zakresie możliwości wykorzystania systemu satelitarnego GALILEO w obszarze sygnału PRS na potrzeby ABW

Nr 2 z 2007 r., poz. 44

Zespół do opracowania i wyprodukowania oraz personalizacji nowego wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza ABW

Nr 3 z 2007 r., poz. 63

zm. Nr 3 z 2007 r., poz. 64

Zespół do określenia norm należności w zakresie uzbrojenia i wyposażenia dla funkcjonariuszy ABW oraz podstawowych potrzeb bytowych dla ABW

Nr 3 z 2007 r., poz. 67

Zespół do przeprowadzenia prac niezbędnych do przygotowania ABW do udziału we, współfinansowanym ze środków przejściowych UE i realizowanym przez węgierską służbę NBSZ, projekcie Twinning Light

Nr 4 z 2007 r., poz. 87

Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli doraźnej w ABW w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania niektórych jednostek organizacyjnych ABW w latach 2006 - 2007

Nr 4 z 2007 r., poz. 97

zm. Nr 1 z 2008 r., poz. 18, 19

Zespół do oceny rozwiązań organizacyjno- technicznych przyjętych przy tworzeniu kancelarii tajnej NATO, UZE i UE w ABW

Nr 1 z 2008 r., poz. 15

Zespół do spraw projektu "System Logistyka"

Nr 1 z 2008 r., poz. 21

zm. Nr 2 z 2008 r., poz. 46

Zespół do opracowania koncepcji zmian w systemie naboru kandydatów do służby w ABW

Nr 1 z 2008 r., poz. 25

Zespół do spraw przeglądu funkcjonowania systemu rozstrzygania spraw z zakresu dyscypliny służbowej w ABW oraz wypracowania propozycji rozwiązań w tym zakresie

Nr 2 z 2008 r., poz. 39

Zespół zadaniowy do przeprowadzenia analizy i oceny funkcjonowania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz opracowania propozycji zmian legislacyjnych

Nr 2 z 2008 r., poz. 40

Zespół Zarządzania Kryzysowego ABW do spraw przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2008

Nr 2 z 2008 r., poz. 41

Zespół do spraw opracowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie zarządzania kadrami w ABW

Nr 2 z 2008 r., poz. 44

Zespół do spraw dostosowania ABW do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej

Nr 3 z 2008 r., poz. 69

Zespół do spraw opracowania propozycji zmian regulacji prawnych w zakresie monitoringu i koncesjonowania technologii kryptograficznych i teleinformatycznych mających znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa

Nr 2 z 2009 r., poz. 21, 22

Zespół do spraw koordynacji działań ABW w programie przygotowawczym Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Nr 4 z 2009 r., poz. 37

Ż

Życzenia okolicznościowe

Zakaz przesyłania życzeń świątecznych pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych ABW

Nr 1 z 2003 r., poz. 15