Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Zespół do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, zwany dalej "Zespołem", który pełni funkcję mechanizmu koordynacji prac Rady Ministrów nad wdrażaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169), zwanej dalej "Konwencją".
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) wymiana informacji w sprawie działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji;
2) wymiana informacji na temat planowanych zmian rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych lub mogących mieć wpływ na ich sytuację;
3) współdziałanie w sprawie przygotowania sprawozdań Rady Ministrów, o których mowa w art. 35 Konwencji, dotyczących realizacji wynikających z niej zobowiązań.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący Zespołu - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
2) 1  Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
2a) 2  Drugi Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
3) Sekretarz Zespołu;
4) pozostali członkowie:
a) 3  po jednym przedstawicielu w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora departamentu z następujących urzędów:
Ministerstwa Cyfryzacji,
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Energii,
Ministerstwa Finansów,
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Ministerstwa Infrastruktury,
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwa Obrony Narodowej,
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwa Sprawiedliwości,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Ministerstwa Środowiska,
Ministerstwa Zdrowia,
b) po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez kierownika następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
- Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- 4  - Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
2.  5  Dla członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wyznacza się stałych zastępców.
3.  Kandydatów na członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz na stałych zastępców zgłaszają zainteresowane urzędy lub komórki organizacyjne Ministerstwa.
4.  6  Członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz stałych zastępców powołuje i odwołuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej "Ministrem".
5.  Minister może odwołać członka Zespołu oraz stałego zastępcę na uzasadniony wniosek:
1) Przewodniczącego Zespołu;
2) podmiotów, o których mowa w ust. 4.
§  4. 
1.  Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje osobiście. Ich udział w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowy.
2.  W przypadku braku możliwości udziału członka Zespołu w posiedzeniu Zespołu zastępuje go stały zastępca.
3.  Udział w posiedzeniach i pracach Zespołu odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Z tytułu uczestnictwa w Zespole członkom Zespołu ani stałym zastępcom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
4.  7  W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż członkowie Zespołu, w szczególności reprezentujące inne komórki organizacyjne Ministerstwa lub organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu. Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu.
§  5. 
1.  8  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2.  Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku prac Zespołu;
3) występowanie do podmiotów właściwych o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
3.  9  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i jego Pierwszego Zastępcy pracami Zespołu kieruje jego Drugi Zastępca.
4.  Przewodniczący Zespołu przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy Sekretarza Zespołu.
5.  Prace Zespołu mogą być prowadzone w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej.
§  5a.  10
1.  Przewodniczący Zespołu może tworzyć tematyczne podzespoły i grupy robocze.
2.  W pracach podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności:
1) przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, kompetentni w zakresie obszaru tematycznego będącego przedmiotem prac podzespołu albo grupy roboczej;
2) eksperci w obszarze tematycznym będącym przedmiotem prac podzespołu albo grupy roboczej.
3.  Za udział w pracach podzespołów i grup roboczych nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu.
§  6.  Do zadań Sekretarza Zespołu należy:
1) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
3) dokumentowanie obecności członków Zespołu na posiedzeniach Zespołu;
4) przechowywanie dokumentacji;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zespołu.
§  7. 
1.  Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3.  Sporządzony z posiedzenia Zespołu protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.
4.  Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 7 z dnia 8 lutego 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2016 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia nr 7 z dnia 8 lutego 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2016 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 7 z dnia 8 lutego 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2016 r.

- zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 16 z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2018.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 maja 2018 r.

4 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 36 z dnia 13 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 2016 r.
5 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 7 z dnia 8 lutego 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2016 r.
6 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 36 z dnia 13 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 2016 r.
7 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 23 z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2017.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.
8 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 7 z dnia 8 lutego 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2016 r.
9 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 7 z dnia 8 lutego 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2016 r.
10 § 5a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 23 z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2017.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.