Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Komendzie Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1. Traci moc zarządzenie Nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 36, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów § 9 pkt 19, § 10 pkt 23 i § 12 pkt 23.
2. Decyzje, polecenia i wytyczne wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc, o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem § 21 pkt 4 załącznika do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY ŚLĄSKO - MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

z siedzibą w Raciborzu

Rozdział  1.

Przepisy ogólne oraz struktura organizacyjna

§  1. Komenda Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, zwana dalej "komendą oddziału", jest urzędem podległym Komendantowi Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanym dalej "Komendantem Oddziału", zapewniającym mu merytoryczną, organizacyjną, prawną i kancelaryjno - biurową obsługę do sprawnej i skutecznej realizacji jego ustawowych zadań jako terenowego organu Straży Granicznej.
§  2. Komendą oddziału kieruje Komendant Oddziału przy pomocy zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.
§  3.
1. 1 W skład komendy oddziału wchodzą komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, oraz stanowiska radców prawnych i kapelana, które są bezpośrednio nadzorowane przez Komendanta Oddziału.
2. Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są:
1) Wydział Prezydialny;
2) Wydział Graniczny;
3) Wydział Operacyjno-Śledczy;
4) Wydział do Spraw Cudzoziemców;
5) Wydział Koordynacji Działań;
6) Wydział Łączności i Informatyki;
7) Wydział Kadr i Szkolenia;
8) Wydział Finansów;
9) Wydział Techniki i Zaopatrzenia;
10) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Wydział Nadzoru i Kontroli;
12) Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka;
13) Służba Zdrowia Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu.
§  4. 2 Komórką organizacyjną komendy oddziału kieruje:
1) naczelnik przy pomocy swoich zastępców (kierowników sekcji w Wydziale Finansów) lub osób wyznaczonych - w wydziałach;
2) kierownik - w komórce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 12;
3) kierownik zakładu opieki zdrowotnej przy pomocy swojego zastępcy - w komórce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 13.
§  5. Funkcję Pełnomocnika Komendanta Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych pełni Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej "Oddziałem".

Rozdział  2.

Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych komendy oddziału

§  6.
1. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Prezydialnego należy:
1) zapewnienie obsługi Komendanta Oddziału jako terenowego organu Straży Granicznej;
2) zapewnienie obsługi administracyjno - biurowej i recepcyjnej Komendanta Oddziału i jego zastępców, a w szczególności obsługi podróży służbowych Komendanta Oddziału i jego zastępców;
3) organizowanie i zapewnianie obsługi, na polecenie Komendanta Oddziału, odpraw, spotkań i konferencji;
4) utrzymywanie kontaktów, na polecenie lub z upoważnienia Komendanta Oddziału, z przedstawicielami terenowych organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi;
5) współpraca ze Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej;
6) opracowywanie materiałów informacyjnych, opinii i ocen dla potrzeb Komendanta Głównego Straży Granicznej i Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz terenowych organów administracji rządowej, na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych na polecenie Komendanta Oddziału z poszczególnych komórek organizacyjnych komendy oddziału i placówek Straży Granicznej, a także koordynowanie obiegu informacji w tym zakresie;
7) opracowywanie zbiorczych informacji na podstawie materiałów przekazywanych z komórek organizacyjnych komendy oddziału i placówek Straży Granicznej oraz uzyskanych w wyniku współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi;
8) gromadzenie i udostępnianie zbiorów Sali Tradycji w komendzie oddziału oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
9) organizowanie i koordynowanie uroczystości i imprez okolicznościowych, akcji promocyjnych i przedsięwzięć promujących Oddział;
10) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej, materiałów filmowych oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej istotnych zdarzeń z działalności Oddziału;
11) obsługa organizacyjna i merytoryczna delegacji zagranicznych przyjmowanych przez Komendanta Oddziału;
12) realizowanie przedsięwzięć wymagających koordynacji działania w Oddziale w zakresie określonym przez Komendanta Oddziału;
13) współpraca z Wydziałem Koordynacji Działań przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej planowania obronnego i działalności kryzysowej oraz innymi komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie właściwości Wydziału;
14) przedstawianie stanowiska Komendanta Oddziału w sprawach należących do zakresu działania Straży Granicznej;
15) publiczne prezentowanie działalności Oddziału;
16) utrzymywanie bieżących kontaktów z regionalnymi ośrodkami masowego przekazu i inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tematyki z zakresu zadań realizowanych przez Oddział;
17) współpraca ze służbami prasowymi służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych;
18) udzielanie odpowiedzi na krytykę oraz interwencję prasową dotyczącą działalności Oddziału;
19) współdziałanie z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie właściwości rzecznika prasowego Komendanta Oddziału;
20) dokonywanie wstępnej autoryzacji wywiadów prasowych Komendanta Oddziału;
21) analizowanie publikacji prasowych na temat działalności Oddziału (monitoring mediów) i przesyłanie informacji do Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
22) nadzór nad treścią i umieszczaniem informacji publikowanych na stronie internetowej Oddziału z wyjątkiem informacji dotyczących zamówień publicznych oraz zbędnych składników majątku;
23) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
2. Pracownik lub funkcjonariusz realizujący zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 15 - 22, posiada uprawnienia do:
1) udzielania informacji środkom masowego przekazu o działalności Oddziału;
2) dostępu do niezbędnych informacji w Oddziale, z uwzględnieniem uzyskanego poświadczenia bezpieczeństwa.
§  7. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Granicznego należy:
1) nadzór nad działaniami placówek Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej, zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, kontroli ruchu granicznego i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a także nad realizacją przez placówki Straży Granicznej zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego w zakresie właściwości Straży Granicznej w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;
2) nadzór nad wykonywaniem przez placówki Straży Granicznej zadań w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej;
3) opracowywanie metod i sposobów zapobiegania przez placówki Straży Granicznej transportowaniu przez granicę państwową bez wymaganego zezwolenia w myśl odrębnych przepisów odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych oraz zapobieganiu przemieszczania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych;
4) nadzór nad przestrzeganiem przez placówki Straży Granicznej obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień umów międzynarodowych dotyczących osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę państwową;
5) nadzorowanie właściwego wykorzystania sprzętu specjalistycznego służącego do kontroli ruchu granicznego oraz ochrony granicy państwowej w zakresie właściwości Wydziału;
6) organizowanie i koordynowanie współdziałania pomiędzy poszczególnymi placówkami Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej;
7) organizowanie i koordynowanie współdziałania w zakresie właściwości Wydziału pomiędzy poszczególnymi placówkami Straży Granicznej oraz organizowanie współdziałania tych placówek z placówkami sąsiednich oddziałów Straży Granicznej i jednostkami organizacyjnymi: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Ochrony Kolei oraz innymi służbami współdziałającymi;
8) opiniowanie, opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod i sposobów ochrony granicy państwowej, dokonywania kontroli ruchu granicznego, kontroli radiometrycznej i ochrony lotnictwa cywilnego;
9) organizowanie i nadzór nad współdziałaniem placówek Straży Granicznej ze służbami właściwymi w sprawach ochrony granicy państw sąsiednich, w ramach obowiązujących umów i porozumień międzynarodowych;
10) współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz instytucjami uczestniczącymi w kontroli lub obsłudze ruchu granicznego w lotniczych przejściach granicznych;
11) ocenianie i analizowanie sytuacji w terytorialnym zasięgu działania Oddziału, w tym w lotniczym przejściu granicznych w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z przekraczaniem granicy oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, w celu opracowania skutecznych form i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich propozycji Komendantowi Oddziału;
12) opiniowanie projektów budowy oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej ochronie granicy państwowej i ochronie lotnictwa cywilnego oraz kontroli ruchu granicznego w lotniczych przejściach granicznych;
13) nadzór nad placówkami Straży Granicznej w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych, w szczególności Systemu Informacyjnego Schengen (SIS);
14) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie właściwym organom państwowym informacji z zakresu właściwości Wydziału;
15) nadzór nad ochroną nienaruszalności znaków granicznych i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
16) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie właściwości Wydziału;
17) przygotowanie stanowiska dla Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawach dotyczących przekroczenia granicy państwowej poza czynnymi przejściami lub w przejściach granicznych na warunkach i w sposób inny niż określony w umowach międzynarodowych;
18) organizowanie współdziałania w zakresie realizacji zadań wynikających ze wsparcia państwa gospodarza - Host Nation Support (HNS);
19) współpraca z Wydziałem Koordynacji Działań przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej planowania obronnego i działalności kryzysowej oraz innymi komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie właściwości Wydziału;
20) nadzór nad prowadzeniem przez placówki Straży Granicznej rozpoznania granicznego oraz Systemu Alarmowego Powiadamiania;
21) nadzór nad realizacją przez placówki Straży Granicznej decyzji, zarządzeń, wytycznych i poleceń właściwych organów państwowych, zgodnie z właściwością Wydziału;
22) nadzór nad prowadzeniem przez placówki Straży Granicznej postępowań administracyjnych wynikających z przepisów dotyczących transportu drogowego, w porozumieniu z radcą prawnym komendy oddziału, sporządzanie decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi jako organ II instancji związanych z nakładaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej kar wynikających z przepisów dotyczących transportu drogowego;
23) wspieranie koordynacji współpracy transgranicznej;
24) opiniowanie aktów prawnych, decyzji i wytycznych dotyczących ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz kontroli bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;
25) gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i informacji oraz sporządzanie opracowań i informacji w zakresie właściwości Wydziału;
26) opracowywanie i przygotowywanie korespondencji w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego, w zakresie właściwości Wydziału;
27) administrowanie pozostającymi we właściwości Wydziału systemami teleinformatycznymi i zbiorami danych oraz przetwarzanie danych w nich zawartych;
28) udział w opracowywaniu metod przeciwdziałania nielegalnej migracji;
29) udział w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Wydziale;
30) organizowanie spotkań roboczych i wizyt międzynarodowych w zakresie objętym właściwością Wydziału;
31) udział w tworzeniu i opracowywaniu porozumień, koncepcji i wytycznych;
32) dokonywanie sprawdzeń w dostępnych bazach danych Straży Granicznej, jak również w innych bazach danych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
33) prowadzenie ewidencji danych będących podstawą obliczania wartości mierników;
34) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie zadaniowym oraz monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów lub produktów) i ocena realizacji tego budżetu;
35) realizacja zadań wynikających z obowiązujących Umów i Porozumień międzynarodowych w zakresie objętym właściwością Wydziału;
36) zapewnienie obsługi Komendanta Oddziału jako pełnomocnika granicznego;
37) współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie właściwości Wydziału;
38) organizowanie i koordynowanie czynności związanych z:
a) planowaniem i realizacją przedsięwzięć związanych z zapewnieniem widoczności przebiegu linii granicy państwowej i znaków granicznych, w tym prowadzenie stosownej dokumentacji,
b) osadzaniem i utrzymaniem właściwego stanu znaków granicznych, tablic oznaczających zasięg strefy nadgranicznej, pasa drogi granicznej oraz innych tablic informacyjnych, a także prowadzenie stosownej dokumentacji,
c) okresowymi przeglądami znaków granicznych,
d) przechowywaniem dokumentacji granicznej i materiałów sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przeglądów;
39) koordynowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej Oddziału, w tym współpracy z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Agencja FRONTEX) oraz prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej tej współpracy;
40) sporządzanie tłumaczeń roboczych dokumentów przekazywanych przez stronę czeską i słowacką;
41) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Operacyjno-Śledczego należy:
1) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w Oddziale;
2) monitorowanie wykorzystanych metod i form czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w Oddziale, w szczególności pod kątem efektywności ich stosowania;
3) sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej w Oddziale;
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją czynności w sprawach o wykroczenia, będących w zakresie właściwości Wydziału;
5) koordynacja przedsięwzięć operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, realizowanych przez Oddział, w szczególności mających na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej;
6) inicjowanie projektów koordynacyjnych w ramach przedsięwzięć skierowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej;
7) realizowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
8) wszczynanie i prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz innych czynności procesowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
9) organizowanie i realizowanie czynności niezbędnych do wdrożenia i prowadzenia operacji specjalnych w zakresie właściwości Wydziału;
10) prowadzenie werbunków celowych na podstawie odrębnych przepisów;
11) realizowanie czynności w ramach pomocy prawnej w zakresie właściwości Straży Granicznej;
12) wszczynanie i prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
13) realizowanie czynności w przedmiocie wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydawanych funkcjonariuszom Oddziału w zakresie właściwości Wydziału;
14) realizowanie czynności związanych z formalno-organizacyjnym i technicznym prowadzeniem kontroli operacyjnej i innych kwestii związanych z techniką operacyjną;
15) sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków z funduszu operacyjnego w Oddziale oraz nad dokumentacją sporządzaną w tym zakresie;
16) wydatkowanie środków funduszu operacyjnego w związku z realizacją przedsięwzięć operacyjno-rozpoznawczych w Oddziale, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
17) realizowanie czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz innych miejscach publicznych, a także sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentacji w tym zakresie;
18) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy operacyjnej w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
19) wprowadzanie i przetwarzanie informacji zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej "Analityk" oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu w zakresie właściwości Oddziału, poprzez zarządzanie polityką jakości danych;
20) monitorowanie zagrożeń granicy państwowej w drodze realizacji czynności z zakresu rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
21) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem czynności techniczno-kryminalistycznych w Oddziale;
22) ujawnianie i techniczno-kryminalistyczne zabezpieczanie śladów oraz dowodów popełnionego przestępstwa oraz wykonywanie fotografii sygnalitycznych, daktyloskopii elektronicznej i klasycznej na rzecz prowadzonych postępowań przygotowawczych i na potrzeby komórki właściwej do spraw cudzoziemców;
23) prowadzenie magazynów dowodów rzeczowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz nadzór nad funkcjonowaniem magazynów dowodów rzeczowych w Oddziale;
24) prowadzenie ewidencji realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych w Oddziale oraz sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem takiej ewidencji w Oddziale;
25) sprawowanie nadzoru nad rejestracją spraw ewidencji dochodzeniowo-śledczej w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej "EWIDA" w Oddziale oraz dokonywania w niej zmian i uzupełnień w zakresie prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych w Oddziale;
26) prowadzenie wymaganej dokumentacji ewidencyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu działań Wydziału;
27) gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyjno-śledczych uzyskiwanych w wyniku realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
28) analizowanie zagrożeń oraz skuteczności wykrywania popełnianych przestępstw i wykroczeń, prognozowanie dynamiki, charakteru i kierunków tych zagrożeń, a także opracowywanie sprawozdań, materiałów porównawczych, analiz i prognoz w tym zakresie;
29) przedstawianie Komendantowi Oddziału lub upoważnionemu jego zastępcy, bieżących informacji o osobach zatrzymanych, ujawnionych przestępstwach i wykroczeniach, wynikach postępowań przygotowawczych oraz utrudnieniach związanych z prowadzeniem czynności dochodzeniowo - śledczych i czynności operacyjno - rozpoznawczych;
30) udział w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Wydziale;
31) prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, których szkolenie przeprowadzane w zakresie właściwości Wydziału jest uzasadnione zakresem ich obowiązków;
32) współpraca z właściwymi służbami państw sąsiednich w zakresie ustawowych uprawnień Straży Granicznej i właściwości komórek do spraw operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, na podstawie odrębnych przepisów, w tym przepisów prawa międzynarodowego;
33) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej oraz innymi organami i podmiotami w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań służbowych;
34) współpraca z Zarządem Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie właściwości Wydziału;
35) współpraca z Wydziałem IX Zamiejscowym w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz prowadzenia postępowań w zakresie właściwości Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
36) prowadzenie ewidencji danych będących podstawą obliczania wartości mierników;
37) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie zadaniowym oraz monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów lub produktów) i ocena realizacji tego budżetu;
38) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  9. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:
1) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;
2) przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;
4) nadzór nad wykonywaniem przez placówki Straży Granicznej zadań w zakresie ochrony szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej, z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego;
5) wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) wydawanie na wniosek cudzoziemca decyzji o przedłużeniu bądź odmowie przedłużenia terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wydawanie na wniosek cudzoziemca decyzji o cofnięciu bądź odmowie cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wnioskowanie do właściwego wojewody o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) wnioskowanie do właściwego sądu o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;
10) występowanie do właściwych miejscowo urzędów konsularnych o potwierdzenie tożsamości lub wydanie zastępczych dokumentów podróży dla cudzoziemców;
11) wnioskowanie do właściwego sądu w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 i Nr 191, poz. 1133 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680);
12) występowanie z wnioskami do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
13) współdziałanie w zakresie prowadzenia kontroli legalności pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami kontroli skarbowej oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
14) przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy od cudzoziemców przebywających w areszcie śledczym lub zakładzie karnym znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Oddziału oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o nadanie statusu uchodźcy, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;
15) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
16) występowanie z wnioskami do właściwych organów o cofnięcie zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
17) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
18) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym;
19) sprawdzanie lokalu, we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
20) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
21) wydawanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej oraz odnotowywanie w dokumencie podróży cudzoziemca decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
22) wydawanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen oraz odnotowywanie w dokumencie podróży cudzoziemca decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen w przypadkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1);
23) przekazywanie, na wniosek organu prowadzącego postępowanie w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany, informacji o niewykonalności wydalenia cudzoziemca z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
24) prowadzenie, zgodnie z właściwością Komendanta Oddziału, rejestrów w sprawach z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzoziemcom ochrony;
25) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
26) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;
27) prowadzenie i bieżąca aktualizacja składnicy akt osobowych cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;
28) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
29) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości Wydziału, w szczególności dotyczących:
a) warunków przekraczania granicy przez cudzoziemców oraz postępowań administracyjnych w tych sprawach,
b) wykorzystania systemów informacyjnych, w szczególności Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS),
c) wydawania wiz,
d) przyjmowania wniosków o nadanie statusu uchodźcy,
e) nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,
f) wnioskowania do właściwego miejscowo wojewody o nałożenie kary administracyjnej na przewoźnika,
g) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,
h) realizacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 604/2013/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31 3 ),
i) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
j) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,
k) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,
l) wydalenia i zobowiązania cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
m) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
n) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,
o) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,
p) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;
30) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
31) gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i informacji w zakresie postępowań administracyjnych z udziałem cudzoziemców;
32) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu wiz, migracji, uchodźstwa i wydaleń oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;
33) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;
34) opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z zakresu przeprowadzania kontroli legalności pobytu, kontroli legalności wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanych przez Komendanta Oddziału lub komendanta placówki Straży Granicznej decyzji administracyjnych w stosunku do cudzoziemców;
35) planowanie i przeprowadzanie kontroli okresowych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych znajdujących się w komendzie oddziału i placówkach Straży Granicznej oraz dokumentowanie ich wyników;
36) utrzymywanie, w ramach upoważnienia Komendanta Oddziału i w zakresie należącym do właściwości Wydziału, bieżących kontaktów z przedstawicielami terenowych organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi;
37) prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniom przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
38) sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez placówki Straży Granicznej rozpoznaniem w celu ujawniania, zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniom przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem migracyjnym;
39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
40) realizowanie czynności w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw handlu ludźmi w części dotyczącej postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar i świadków przestępstw;
41) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela Unii Europejskiej lub członka jego rodziny nie będącego obywatelem Unii Europejskiej oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;
42) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji komendantów placówek Straży Granicznej w sprawie odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom przekraczającym granicę w ramach małego ruchu granicznego i opracowywanie projektów decyzji;
43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;
44) prowadzenie ewidencji danych będących podstawą obliczania wartości mierników;
45) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie zadaniowym oraz monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu;
46) występowanie z wnioskiem do Dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej o zorganizowanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą;
47) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywaniem czynności konwojowych;
48) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury, a w przypadku cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, Wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych;
49) realizowanie oraz koordynowanie realizacji obowiązku doprowadzania do granicy cudzoziemca, wobec którego została wydana decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z orzeczeniem o wydaleniu z tego terytorium lub decyzja o wydaleniu wydana przez organ innego państwa członkowskiego;
50) organizacja i współuczestnictwo w przewozach tranzytowych obywateli państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych;
51) współuczestnictwo w realizowanym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub innego komendanta oddziału obowiązku doprowadzania cudzoziemców od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje wydalenie;
52) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  10. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Koordynacji Działań należy:
1) planowanie, organizowanie i pełnienie służby dyżurnej operacyjnej w komendzie oddziału w systemie ciągłym (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), jako służby nadrzędnej w systemie służb dyżurnych operacyjnych Oddziału;
2) pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przekazywanie Komendantowi Oddziału i innym upoważnionym osobom oraz służbie dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej niezbędnych informacji o sytuacji i istotnych wydarzeniach zaistniałych w terytorialnym zasięgu działania Oddziału przy wykorzystaniu dostępnych służbie dyżurnej operacyjnej systemów informowania o zdarzeniach;
3) utrzymywanie całodobowej łączności ze służbami dyżurnymi operacyjnymi wchodzącymi w skład systemu służb dyżurnych operacyjnych Straży Granicznej oraz służbami współdziałającymi;
4) sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli w zakresie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej w placówkach Straży Granicznej;
5) koordynowanie współdziałania Oddziału z innymi służbami, w szczególności z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siłami Powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej, Żandarmerią Wojskową, Służbą Celną, Strażą Ochrony Kolei oraz Państwową Strażą Pożarną w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
6) koordynowanie współdziałania Oddziału ze służbami ochrony granicy państw sąsiednich w czasie realizacji zadań wynikających z obowiązujących umów i porozumień międzynarodowych, w szczególności przez bieżącą wymianę informacji w systemie służb dyżurnych operacyjnych;
7) utrzymywanie w ciągłej aktualności systemu ostrzegania, alarmowania i powiadamiania funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale;
8) odbieranie i przekazywanie sygnałów alarmowych w czasie realizacji procesu podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej w Straży Granicznej, jak również sygnałów dotyczących realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;
9) uruchamianie systemu stałych dyżurów w Oddziale na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz realizacja zadań związanych z podwyższaniem oraz obniżaniem gotowości obronnej w ramach stałego dyżuru Komendanta Oddziału;
10) dokumentowanie przebiegu działań oraz zapewnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami wyszczególnionymi w procedurach działania w sytuacji kryzysowej;
11) wykonywanie zadań związanych z obsługą w Oddziale systemu rejestracji treści informacji przekazywanej za pośrednictwem środków łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz systemu niejawnej poczty internetowej;
12) sporządzanie i wysyłanie powiadomień do placówek dyplomatycznych o zatrzymaniu cudzoziemców przez funkcjonariuszy Oddziału;
13) planowanie działań operacyjno-obronnych Oddziału oraz wykorzystania sił i środków do ich realizacji na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny;
14) planowanie i koordynowanie działań mających na celu zapewnienie warunków do sprawnego podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Oddziału oraz utrzymywanie dokumentacji obronno - kryzysowej w ciągłej aktualności;
15) planowanie i koordynowanie działań sił i środków Oddziału w czasie sytuacji kryzysowych i podczas likwidacji ich skutków;
16) opracowywanie dokumentacji obronnej i kryzysowej Oddziału oraz nadzór nad jej opracowywaniem w komórkach organizacyjnych komendy oddziału i placówkach Straży Granicznej;
17) współpraca z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i administracji wojskowej w zakresie planowania działań obronnych, ćwiczeń i treningów obronnych;
18) opracowywanie sprawozdań, analiz i ocen stanu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz z innych dziedzin będących we właściwości Wydziału;
19) sprawowanie nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w komórkach organizacyjnych komendy oddziału i w placówkach Straży Granicznej;
20) sprawowanie nadzoru, we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi komendy oddziału, nad prowadzeniem ewidencji i utrzymywaniem zapasów wojennych w Oddziale;
21) organizowanie współdziałania oraz realizacja zadań wynikających z dokumentów normatywno - prawnych w zakresie wsparcia państwa gospodarza i państwa wysyłającego HNS;
22) planowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów Oddziału ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
23) opracowywanie ćwiczeń i treningów obronnych oraz innych szkoleń z gotowości obronnej i zarządzania kryzysowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale;
24) koordynowanie prowadzenia wydzielonymi siłami i środkami działań granicznych na zasadach określonych w przepisach dotyczących sposobu pełnienia służby i prowadzenia działań granicznych;
25) koordynowanie niesionej pomocy przez wydzielone siły i środki Oddziału osobom w warunkach zagrożenia życia i zdrowia oraz ratowania mienia i dóbr z wykorzystaniem dostępnych środków i metod działania realizowanych na podstawie odrębnych przepisów;
26) udział w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w Wydziale;
27) wykonywanie zadań lokalnego administratora oraz lokalnych użytkowników, a także zarządzanie "Systemem Informatycznym Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania ", zwanego dalej "CBD SG SWK ";
28) prowadzenie dokumentacji służbowej z zakresu pełnienia służby dyżurnej operacyjnej Oddziału za pomocą CBD SG SWK;
29) nadzór, za pomocą CBD SG SWK, nad dokumentowaniem przebiegu służby pełnionej w placówkach Straży Granicznej w systemie służb dyżurnych operacyjnych Oddziału;
30) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  11. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy:
1) utrzymywanie ciągłości łączności oraz funkcjonowania systemów teleinformatycznych we wszystkich utrzymywanych relacjach i sieciach;
2) planowanie, organizowanie i eksploatacja systemów łączności, informatyki i obserwacji technicznej oraz zasilania awaryjnego tych systemów w celu wykonywania zadań postawionych przed Oddziałem;
3) gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki;
4) zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki na podstawie wytycznych otrzymanych z Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej;
5) administrowanie i dystrybucja materiałów kryptograficznych;
6) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem baz danych systemów informatycznych oraz transmisji danych w zakresie właściwości Wydziału;
7) opracowywanie danych radiowych UKF na podstawie wytycznych otrzymanych z Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej;
8) nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących korespondencji radiowej w sieciach i kierunkach radiowych;
9) planowanie, organizowanie i wykonywanie napraw, wydawanie ocen stanu technicznego, dokonywanie przeglądów oraz bieżąca konserwacja sprzętu łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego;
10) sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu łączności, informatyki, obserwacji technicznej oraz awaryjnego zasilania;
11) administrowanie systemami teleinformatycznymi;
12) projektowanie i wdrażanie do eksploatacji nowych aplikacji i systemów teleinformatycznych;
13) organizowanie archiwizacji baz danych oraz zabezpieczenia informacji na nośnikach;
14) zaopatrywanie materiałowe komórek organizacyjnych komendy oddziału oraz placówek Straży Granicznej w zakresie właściwości Wydziału;
15) planowanie i realizowanie przydzielonych limitów finansowych związanych z zabezpieczeniem działania systemów łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego;
16) prowadzenie ewidencji pomocniczej;
17) współpraca z Wydziałem Koordynacji Działań przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej planowania obronnego i działalności kryzysowej oraz innymi komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie właściwości Wydziału;
18) współpraca ze służbami ochrony granic państw sąsiednich w zakresie utrzymania łączności współdziałania;
19) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sił Zbrojnych w zakresie właściwości Wydziału;
20) współpraca z operatorami łączności oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie właściwości Wydziału;
21) realizowanie szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale, w zakresie właściwości Wydziału;
22) udzielanie merytorycznego wsparcia technikom teleinformatykom placówek Straży Granicznej;
23) planowanie i realizacja wydatków budżetowych w układzie zadaniowym;
24) dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w układzie paragrafowym i zadaniowym;
25) ocena realizacji wydatków budżetowych w układzie zadaniowym;
26) udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Wydziale;
27) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  12. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:
1) organizowanie i prowadzenie naboru do służby albo pracy w Oddziale;
2) wnioskowanie do naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w stosunku do kandydatów do służby lub pracy w Oddziale;
3) występowanie do Wydziału IX Zamiejscowego w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z wnioskiem o wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale oraz kandydatów do służby w Straży Granicznej, w przypadkach, w których na podstawie odrębnych przepisów, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest zobowiązane lub uprawnione do wyrażania stanowiska;
4) przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji, postanowień oraz pisemnych zawiadomień w sprawach osobowych i przedkładanie ich Komendantowi Oddziału;
5) prowadzenie ewidencji etatowej funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale;
6) prowadzenie spraw osobowych, akt osobowych i dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale;
7) ewidencjonowanie czynności wyjaśniających, postępowań i rozstrzygnięć dyscyplinarnych podjętych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia spraw dyscyplinarnych funkcjonariuszy i pracowników;
8) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napisów na tablicach urzędowych i informacyjnych w Oddziale;
9) planowanie, organizowanie i nadzór nad szkoleniem funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale;
10) opracowywanie programów i planów szkolenia oraz materiałów szkoleniowych dla potrzeb szkoleń realizowanych w Oddziale;
11) prowadzenie ewidencji i dokumentacji szkoleniowej;
12) opracowywanie informacji, sprawozdań oraz analiz w zakresie właściwości Wydziału;
13) wystawianie i wydawanie, zgodnie z właściwością Wydziału, dokumentów wynikających ze stosunku służbowego albo pracy funkcjonariuszom pełniącym służbę i pracownikom zatrudnionym w Oddziale oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
14) przeprowadzanie testów sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy Oddziału;
15) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej;
16) przestrzeganie dyscypliny etatowej, płacowej i przydzielonych limitów zatrudnienia;
17) planowanie potrzeb środków finansowych i materiałowych na cele szkoleniowe oraz działalność kynologiczną;
18) przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydania decyzji emerytalno-rentowych;
19) sprawowanie nadzoru nad planowaniem i realizacją planów urlopów oraz rozkładu czasu służby i pracy, a także ewidencjonowaniem obecności funkcjonariuszy pełniących służbę lub pracowników zatrudnionych w Oddziale;
20) współpraca z Biurem Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie właściwości Wydziału;
21) aktualizacja danych kadrowych gromadzonych w programach i systemach teleinformatycznych;
22) zgłaszanie zapotrzebowania, przekazywanie oraz prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej;
23) współpraca z Wydziałem Koordynacji Działań przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej planowania obronnego i działalności kryzysowej oraz z innymi komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie właściwości Wydziału;
24) udział w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Wydziale;
25) planowanie i realizacja wydatków budżetowych w układzie zadaniowym;
26) dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w układzie paragrafowym i zadaniowym;
27) ocena realizacji wydatków budżetowych w układzie zadaniowym;
28) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  13. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Finansów należy:
1) planowanie dochodów i wydatków budżetowych oraz funduszy celowych w układzie paragrafowym i zadaniowym w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kontrola ich realizacji;
2) planowanie i kontrolowanie realizacji zadań w zakresie działalności pozabudżetowej;
3) prowadzenie rachunkowości na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów;
4) prowadzenie ewidencji analitycznej podstawowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych;
5) opracowanie zasad (polityki) rachunkowości Oddziału;
6) prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługa kasowa Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w terminach i w sposób określony w obowiązujących przepisach;
8) sporządzanie analiz ekonomicznych z wykonania budżetu Oddziału;
9) organizowanie i prowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
10) zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki funduszem płac oraz pozostałych wydatków grupy " 0 " - finanse;
11) opiniowanie wniosków co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz wniosków dotyczących metod inwentaryzacji, terminów rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji w Oddziale;
12) regulowanie zobowiązań i windykacja należności;
13) terminowe rozliczanie sum depozytowych, sum na zlecenie i pozostałych rozrachunków, a w szczególności wierzytelności osób trzecich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i banków;
14) terminowe rozliczanie środków pochodzących z funduszy celowych oraz środków unijnych;
15) prowadzenie ewidencji w sprawach szkód i strat w majątku Oddziału;
16) uzgadnianie danych wynikających z ewidencji analitycznej prowadzonej przez komórki organizacyjne komendy oddziału odpowiedzialne za rzeczowe wykonanie zadań Oddziału z ewidencją syntetyczną prowadzoną w Wydziale;
17) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym;
18) przeprowadzanie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale pełniących funkcje finansowo-gospodarcze;
19) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
20) opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych;
21) ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;
22) opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji planu zamówień publicznych;
23) przygotowywanie i publikowanie treści informacji i ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych umieszczanych na stronie internetowej Oddziału w zakładce "Zamówienia Publiczne";
24) przygotowanie materiałów do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
25) naliczanie uposażeń, wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz naliczanie i wypłata innych świadczeń pieniężnych;
26) realizowanie potrąceń z uposażeń i wynagrodzeń i innych należności;
27) naliczanie i rozliczanie limitu na dodatki służbowe i funkcyjne;
28) terminowe rozliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
29) prowadzenie kartotek uposażeń i wynagrodzeń;
30) naliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwych urzędów skarbowych;
31) wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach;
32) wystawianie zaświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia kapitału początkowego;
33) opiniowanie projektów aktów prawnych, których wprowadzenie powoduje skutki finansowe;
34) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
35) ewidencjonowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania, znajdujących się w Wydziale;
36) wprowadzanie zmian do oprogramowania finansowo-księgowego, płacowego oraz środków trwałych wykorzystywanego w Straży Granicznej;
37) prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów finansowych oraz udzielanie wyjaśnień w sprawie ich interpretacji;
38) współpraca z Wydziałem Koordynacji Działań przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej planowania obronnego i działalności kryzysowej oraz innymi komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie właściwości Wydziału;
39) udział w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Wydziale;
40) realizowanie zadań, o których mowa w pkt 25-31, również w stosunku do funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia pozostawali na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału albo w rozkazie personalnym o przeniesieniu do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej określone zostało, iż pozostają na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału;
41) koordynowanie planowania i realizacji budżetu w układzie zadaniowym przez komórki odpowiedzialne za realizację wydatków budżetowych;
42) prowadzenie ewidencji planu finansowego i wydatków budżetowych oraz funduszu celowego w układzie zadaniowym;
43) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym;
44) monitorowanie zgodności realizacji budżetu w układzie paragrafowym z budżetem w układzie zadaniowym;
45) koordynowanie sporządzania części opisowej sprawozdań budżetu w układzie zadaniowym wykonywanej przez komórki odpowiedzialne za realizację wydatków budżetowych i komórki odpowiedzialne za ocenę realizacji budżetu;
46) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  14. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Techniki i Zaopatrzenia należy:
1) przygotowanie i realizowanie planu finansowego Oddziału w zakresie pozostającym we właściwości Wydziału;
2) zaopatrywanie komórek organizacyjnych komendy oddziału oraz placówek Straży Granicznej w środki materiałowo-techniczne i sprzęt specjalistyczny;
3) prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku będącego w zarządzie Oddziału w zakresie:
a) gospodarki transportowej, w tym: służbowym sprzętem transportowym, agregatów znajdującym się na wyposażeniu pojazdów i związanych z ich eksploatacją, częściami zamiennymi, materiałami pędnymi i smarami,
b) gospodarki mundurowej, w tym: przedmiotami umundurowania, zaopatrzenia kynologicznego, środkami do utrzymania czystości i higieny osobistej oraz sprzętem mundurowym,
c) gospodarki żywnościowej, w tym: środkami żywnościowymi i sprzętem żywnościowym,
d) gospodarki materiałami i sprzętem techniki specjalnej, w tym: uzbrojeniem i sprzętem specjalnym, techniki biurowej, sportowo-szkoleniowym, radiowo-telewizyjnym i kulturalno-oświatowym, techniki kryminalistycznej i rozpoznania pirotechnicznego, chemicznym, kontroli ruchu granicznego, materiałami eksploatacyjnymi i biurowymi, środkami narkotycznymi i materiałami wybuchowymi używanymi do szkolenia psów służbowych,
e) gospodarki mieszkaniowej i nieruchomościami,
f) gospodarki paliwowo-energetycznej oraz sprzętem zakwaterowania, przeciwpożarowym, gospodarczym, narzędziowym i pozostałym sprzętem inżynieryjno-technicznym,
g) gospodarki drukami i formularzami służbowymi,
h) gospodarki materiałami jednorazowego użytku;
4) przygotowywanie informacji dotyczących zbędnych składników majątku Oddziału publikowanych na stronie internetowej Oddziału;
5) realizowanie zaopatrzenia komórek organizacyjnych komendy oddziału oraz placówek Straży Granicznej w sprzęt i materiały zgodnie z przepisami o ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów;
6) wykonywanie pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych komendy oddziału i placówek Straży Granicznej;
7) prowadzenie gospodarki magazynowej pozostającej we właściwości Wydziału;
8) realizowanie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom, wynikających z prawa do lokalu mieszkalnego, w tym prowadzenie postępowań;
9) realizowanie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom wynikających z prawa do bezpłatnego umundurowania, w tym prowadzenie postępowań;
10) realizowanie zamierzeń inwestycyjno-remontowych, w tym: opracowywanie programów inwestycji oraz przygotowywanie planów inwestycji i remontów, prowadzenie inwestycji i remontów w systemie własnym i zleconym, rozliczanie inwestycji i remontów, prowadzenie bieżącej konserwacji obiektów służbowych i mieszkalnych;
11) prowadzenie dokumentacji związanej z budową, robotami budowlanymi i utrzymaniem obiektów budowlanych;
12) wykonywanie czynności technicznych związanych z zapewnieniem widoczności przebiegu granicy państwowej i znaków granicznych oraz właściwego utrzymania i konserwowanie znaków granicznych i urządzeń technicznych;
13) wykonywanie czynności technicznych związanych z zapewnieniem osadzania i utrzymywania tablic oznaczających zasięg strefy nadgranicznej, pas drogi granicznej oraz innych tablic informacyjnych;
14) realizowanie zadań mobilizacyjnych, w tym utrzymywanie zapasu wojennego;
15) organizowanie systemu obsługowo-naprawczego sprzętu, w tym: transportowego, techniki specjalnej, kwaterunkowego i mundurowego;
16) prowadzenie bieżącej ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej działania Wydziału oraz innych komórek organizacyjnych komendy oddziału oraz placówek Straży Granicznej, w zakresie ich zaopatrywania;
17) współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami państwowymi i społecznymi w zakresie właściwości Wydziału;
18) podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu szkód w mieniu Oddziału oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
19) podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu zapasów nieprawidłowych;
20) współpraca z Wydziałem Koordynacji Działań przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej planowania obronnego i działalności kryzysowej oraz innymi komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie właściwości Wydziału;
21) planowanie i realizacja wydatków budżetowych w układzie zadaniowym;
22) dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w układzie paragrafowym i zadaniowym;
23) ocena realizacji wydatków budżetowych w układzie zadaniowym;
24) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  15. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych, wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), polegających na:
a) zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w Oddziale, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, poprzez:
- stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do aktualnego poziomu zagrożeń,
- zapewnienie fizycznej ochrony obiektów komendy oddziału zlokalizowanych w Raciborzu przy ul. Dąbrowskiego 2,
- zapewnienie ciągłości służby ochrony komendy oddziału,
- współudział w przygotowaniu i zapewnieniu szczególnej ochrony obiektów komendy oddziału, jako obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacja zadań wynikających z planu szczególnej ochrony komendy oddziału,
- zorganizowanie i wydzielenie stref ochronnych w komendzie oddziału,
- określenie uprawnień do przebywania w strefach ochronnych, wystawianie, na zasadach określonych w Planie Ochrony Informacji Niejawnych dokumentów uprawniających do wejścia (wjazdu) do obiektów komendy oddziału oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
- kontrolowanie wejść i wyjść osób oraz wjazdu i wyjazdu pojazdów do i ze stref ochronnych w komendzie oddziału,
- organizowanie systemu ochrony kluczy do stref ochronnych i innych kluczy ważnych dla ochrony informacji niejawnych w komendzie oddziału,
b) zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez:
- monitorowanie planowania, wdrażania i eksploatowania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych w zakresie przewidzianym przez opracowane dla nich szczególne wymagania bezpieczeństwa oraz procedury bezpiecznej eksploatacji,
- koordynowanie działań mających na celu uzyskanie lub utrzymanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów teleinformatycznych,
- opiniowanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na etapie ich planowania, projektowania i wdrażania oraz udzielanie w tym zakresie niezbędnej pomocy,
- określenie potrzeb i wymagań bezpieczeństwa na etapie planowania, projektowania oraz wdrażania systemów teleinformatycznych,
- identyfikowanie i analizowanie zagrożeń dla systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
- weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,
- analizowanie incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wyjaśnianie i zapobieganie ich powstawaniu,
c) określaniu oraz definiowaniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i kontrola realizacji tych wymagań,
d) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej, co najmniej raz na trzy lata, kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
e) zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
f) kontroli sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,
g) opracowywaniu i aktualizowaniu, wymagającego akceptacji przez Komendanta Oddziału, planu ochrony informacji niejawnych w komendzie oddziału, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowaniu jego realizacji,
h) szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale, w tym kandydatów do służby lub pracy, przed ich dopuszczeniem do służby lub pracy na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
i) prowadzeniu szkoleń funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale z zakresu ochrony informacji niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych, oznaczania materiałów niejawnych, obiegu dokumentów niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia oraz archiwizowania dokumentów niejawnych,
j) przeprowadzaniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających wobec:
- osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w Oddziale,
- funkcjonariuszy pełniących służbę oraz pracowników zatrudnionych w Oddziale,
k) przeprowadzaniu kontrolnych postępowań sprawdzających w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uzasadniających weryfikację wydanych poświadczeń,
l) występowaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w toku postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. j tiret drugie do Wydziału IX Zamiejscowego w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, a także Wydziału Finansów oraz Wydziału Operacyjno-Śledczego z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy,
m) realizacji spraw związanych z przesyłaniem do Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wniosków i ankiet bezpieczeństwa osobowego funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale ubiegających się o dopuszczenie do informacji UE, NATO,
n) prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Oddziale albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
o) prowadzeniu postępowań wyjaśniających dotyczących ustalenia przyczyn i okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w Oddziale,
p) prowadzeniu ewidencji (rejestru) postępowań wyjaśniających,
q) prowadzeniu i realizacji zadań kancelarii tajnej w komendzie oddziału,
r) opiniowaniu spraw dotyczących udostępnienia informacji niejawnych oraz zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy określonych informacji niejawnych,
s) prowadzeniu ewidencji (rejestru) spraw związanych z udostępnianiem informacji niejawnych,
t) opracowaniu sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Oddziale,
u) opracowaniu dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą,
v) opracowaniu instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;
2) prowadzenie kancelarii jawnej oraz realizacja jej zadań;
3) organizowanie i koordynowanie obiegu dokumentów jawnych w Oddziale;
4) prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania;
5) nadzór nad treścią strony internetowej i intranetowej Oddziału, pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
6) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek służbowych oraz obsługi pocztowej;
7) prowadzenie i realizacja zadań archiwum zakładowego Oddziału;
8) dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale, składanych Komendantowi Oddziału;
9) prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych, o których mowa w pkt 8;
10) realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, pozostających we właściwości Wydziału;
11) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie zaleceń, w tym zapewniających jednolite stosowanie przepisów w Oddziale dotyczących właściwości Wydziału;
12) sporządzanie, na podstawie odrębnych przepisów, planu potrzeb na dany rok budżetowy, obejmującego rzeczowe aktywa majątku, w zakresie właściwości Wydziału;
13) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych w Oddziale;
14) prowadzenie wykazu zbiorów danych, których administratorem jest Komendant Oddziału;
15) kontrolowanie zakresu przedmiotowego i podmiotowego przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych osobowych;
16) realizowanie procedur związanych ze zgłaszaniem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych;
17) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
18) organizowanie i koordynowanie w Oddziale szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i VIS;
19) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkoleń realizowanych przez Wydział;
20) zapewnienie fizycznej ochrony sztandaru Oddziału w miejscu jego przechowywania;
21) realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji Komendanta Oddziału;
22) współpraca z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie będącym we właściwości Wydziału;
23) koordynowanie spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej;
24) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez nią prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  16.
1. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Nadzoru i Kontroli należy:
1) kontrolowanie pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonywania zadań przez komórki organizacyjne komendy oddziału oraz placówki Straży Granicznej;
2) monitorowanie sposobu wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych;
3) koordynowanie działalności kontrolnej w Oddziale;
4) opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich Komendantowi Oddziału do zatwierdzenia;
5) współudział w doskonaleniu form i metod działalności kontrolnej w Straży Granicznej;
6) analizowanie funkcjonowania rozwiązań organizacyjnych, form i metod kierowania oraz sprawowania nadzoru w Oddziale, a także przedstawianie propozycji zmian w tym zakresie;
7) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków, a także prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej, a także załatwiania skarg i wniosków oraz przesyłanie ich w określonym terminie do Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej;
9) współpraca z Wydziałem Koordynacji Działań przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej planowania obronnego i działalności kryzysowej oraz z innymi komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie właściwości Wydziału;
10) koordynowanie kontroli zarządczej w Oddziale;
11) opracowywanie według ustalonego wzoru oraz przesyłanie w określonym terminie do Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej informacji dotyczących spraw skargowych, wszczętych postępowań dyscyplinarnych i karnych będących skutkiem złożonych skarg, zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadkach, gdy miały one związek z naruszeniem praw człowieka;
12) przeprowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału, placówkach Straży Granicznej, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi Oddziału;
13) prowadzenie rejestru pożarów, określenie przyczyn i okoliczności powstawania pożarów, zabezpieczenie dowodów w celu ułatwienia dochodzenia odpowiednim organom, opracowywanie pisemnych meldunków pożarowych;
14) udział w ocenie projektów i dokumentacji dotyczących modernizacji rozbudowy i budowy w obiektach komendy oddziału oraz placówkach Straży Granicznej; zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w projektach i dokumentacji;
15) udział w odbiorach technicznych nowo wybudowanych, przebudowywanych lub remontowanych obiektów, budynków i urządzeń będących w trwałym zarządzie Oddziału;
16) udział w opracowaniu oraz aktualizacji planów ochrony przeciwpożarowej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
17) określanie rodzaju oraz miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrola przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu sprzętu gaśniczego;
18) kontrola stanu zaopatrzenia wodnego oraz stanu dróg pożarowych i dojazdów do punktów czerpania wody;
19) nadzór nad prowadzonymi przez służby techniczne Oddziału przeglądami i konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, kominowych, sygnalizacji alarmowo - pożarowej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, a także nad przeprowadzaniem tych czynności w wyznaczonych terminach;
20) współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej;
21) gromadzenie oraz aktualizacja przepisów i literatury fachowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
22) organizowanie ćwiczebnych alarmów pożarowych w komendzie oddziału (z ewentualnym udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej) oraz nadzorowanie ćwiczebnych alarmów pożarowych w placówkach Straży Granicznej;
23) współpraca z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz kontrola ich przestrzegania;
24) współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
25) przedstawianie Komendantowi Oddziału wniosków dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz meldowanie o przypadkach nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
26) prowadzenie szkoleń osób przyjętych do pracy (służby) w Straży Granicznej w zakresie przepisów przeciw pożarowych;
27) przeprowadzanie kontroli warunków pracy (służby) oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w Oddziale;
28) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Oddziału, co najmniej raz w roku, analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale oraz poprawę warunków pracy (służby);
29) udział w opracowywaniu planów oraz w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji obiektów, pomieszczeń pracy (służby) i nowych inwestycji w Oddziale oraz przedstawianie propozycji, dotyczących uwzględnienia w tych planach, założeniach i dokumentacji rozwiązań techniczno - organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);
30) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowanych (wyremontowanych) obiektów, budynków i urządzeń mających wpływ na warunki pracy (służby), bezpieczeństwo funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale;
31) doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów, udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz w ustalaniu zadań kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału i komendantów placówek Straży Granicznej i innych osób kierujących zespołami funkcjonariuszy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);
32) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) na poszczególnych stanowiskach pracy (służby);
33) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (służby);
34) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą, w opracowywaniu wniosków wynikających z przeprowadzonego badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola realizacji tych wniosków;
35) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą (służbą);
36) współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);
37) współpraca z instytucjami uprawnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy (służby) w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale przed tymi czynnikami lub warunkami;
38) współdziałanie ze Służbą Zdrowia Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu w zakresie profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników;
39) współdziałanie ze społecznym zakładowym inspektorem pracy oraz organizacjami związków zawodowych funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale w zakresie poprawy warunków pracy (służby) w Oddziale;
40) inicjowanie i rozwijanie w terytorialnym zasięgu działania Oddziału różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz ergonomii;
41) uczestniczenie w pracach powołanych w Oddziale komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);
42) prowadzenie szkoleń osób przyjętych do pracy (służby) w Oddziale w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);
43) gromadzenie oraz aktualizacja przepisów i literatury fachowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);
44) prowadzenie audytu wewnętrznego w Oddziale poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej pod względem jej adekwatności, skuteczności i efektywności oraz przeprowadzanie czynności doradczych;
45) przeprowadzanie zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu wewnętrznego, jak również zadań audytowych poza planem audytu, a także czynności doradczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
46) przeprowadzanie w sposób udokumentowany analizy ryzyka na etapie opracowywania rocznego planu audytu wewnętrznego i planowania zadania zapewniającego;
47) opracowywanie na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego na następny rok oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu za rok poprzedni;
48) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
49) uzyskiwanie informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia realizacji wydanych rekomendacji;
50) dokonywanie czynności sprawdzających realizację wydanych zaleceń oraz przedstawianie wyników Komendantowi Oddziału oraz kierownikom komórek organizacyjnych komendy oddziału;
51) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego oraz ich archiwizacja;
52) prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego w celu dokumentowania sporządzonych planów audytu oraz sprawozdania z wykonania planów audytu;
53) przeprowadzania audytów wewnętrznych zleconych zgodnie z założeniami lub programem określonym przez Ministra Finansów;
54) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
2. Pracownik lub funkcjonariusz realizujący zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 12 - 26, posiada uprawnienia do:
1) wstępu do wszystkich obiektów i do pomieszczeń będących w użytkowaniu Oddziału, za wyjątkiem pomieszczeń stacji szyfrowej, stanowisk do przetwarzania informacji niejawnych, w przypadkach gdy wykonywana jest praca szyfrowa lub praca z dokumentami niejawnymi;
2) występowania do kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału i komendantów placówek Straży Granicznej z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i uchybień stwarzających bezpośrednie zagrożenie pożarowe bądź wybuchowe;
3) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego stwarzającego zagrożenie pożarowe bądź wybuchowe w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz mienia Straży Granicznej i natychmiastowego poinformowania o powyższym Komendanta Oddziału;
4) wglądu do dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
5) żądania wyjaśnień w sprawach ochrony przeciwpożarowej;
6) wnioskowania do Komendanta Oddziału o:
a) wyłączenie z eksploatacji obiektów i pomieszczeń w przypadku, gdy naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej powoduje zagrożenie pożarowe i wynikające z tego zagrożenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzi oraz mienia Straży Granicznej,
b) zastosowanie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do osób nie przestrzegających przepisów przeciwpożarowych,
c) nagradzanie osób wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego.
3. Pracownik lub funkcjonariusz realizujący zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 27 - 43, posiada uprawnienia do:
1) wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń Oddziału, przy czym do pomieszczeń stacji szyfrowej, stanowisk do przetwarzania informacji niejawnych tylko wtedy, gdy nie jest wykonywana praca szyfrowa lub praca z dokumentami niejawnymi;
2) przeprowadzania kontroli warunków pracy i służby, przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) na wszystkich stanowiskach pracy i służby;
3) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie stwierdzonego bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia funkcjonariusza pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego w Oddziale;
4) niezwłocznego odsunięcia od służby funkcjonariusza lub od pracy pracownika:
a) pełniącego służbę lub zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
b) który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy (służby) stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego albo innych osób;
5) występowania do Komendanta Oddziału z wnioskiem o:
a) niezwłoczne wstrzymanie wykonywania pracy lub pełnienia służby lub o wyłączenie z eksploatacji obiektów i pomieszczeń w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia funkcjonariusza lub pracownika,
b) zastosowanie kar porządkowych (dyscyplinarnych) w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę lub pracowników zatrudnionych w Oddziale odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (służby),
c) nagrodzenie funkcjonariuszy pełniących służbę lub pracowników zatrudnionych w Oddziale wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (służby).
§  17. Do szczegółowego zakresu zadań Samodzielnej Sekcji Analizy Ryzyka należy:
1) gromadzenie, weryfikowanie, przetwarzanie danych i informacji, niezbędnych do przygotowywania analiz ryzyka wg Wspólnego Zintegrowanego Modelu Analizy Ryzyka (CIRAM) oraz innych opracowań, uzyskiwanych:
a) z placówek Straży Granicznej,
b) z komórek organizacyjnych komendy oddziału,
c) z innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
d) z baz danych dostępnych w Straży Granicznej,
e) od organów administracji publicznej i instytucji państwowych,
f) od służb granicznych, policyjnych i migracyjnych innych państw,
g) z Agencji FRONTEX,
h) od organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych,
i) z internetu, prasy i pozostałych źródeł informacji;
2) gromadzenie i przetwarzanie w Systemie Teleinformatycznym - Platforma Wymiany Informacji (PWI) danych statystycznych i informacji o zdarzeniach związanych z nielegalną migracją;
3) wykonywanie na potrzeby komendantów placówek Straży Granicznej, Komendanta Oddziału oraz jego zastępców, a także Dyrektora-Szefa Sztabu Komendy Głównej Straży Granicznej, zgodnie z założeniami CIRAM, bieżących i okresowych analiz ryzyka, dotyczących bezpieczeństwa granicy państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z nielegalną migracją;
4) opracowywanie na potrzeby komendantów placówek Straży Granicznej, Komendanta Oddziału oraz jego zastępców, a także Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, bieżących i okresowych analiz, prognoz i zestawień opisowo - statystycznych dotyczących sytuacji na granicy państwowej oraz zagrożeń dla jej bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nielegalnej migracji;
5) pozyskiwanie i analizowanie danych, informacji oraz materiałów, dotyczących systemów ochrony i zarządzania granicami w innych państwach, z uwzględnieniem ewentualnego wpływu tych systemów na system ochrony ochranianego odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz nielegalną migrację;
6) nadzór nad komórkami organizacyjnymi lub wyznaczonymi osobami w placówkach Straży Granicznej wykonującymi zadania z zakresu analizy ryzyka wg CIRAM, w tym proponowanie usprawnienia systemu analizy ryzyka na poziomie taktycznym;
7) nadzór nad poprawnością danych wprowadzanych do PWI przez wyznaczone osoby w placówkach Straży Granicznej wykonujące zadania z zakresu analizy ryzyka wg CIRAM oraz nad zgodnością tych danych z definicjami i trybem gromadzenia danych w PWI opracowanymi przez Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej;
8) zgłaszanie problemów w funkcjonowaniu PWI oraz przedstawianie propozycji ich naprawy a także ewentualnych sugestii służących poprawie funkcjonowania PWI lub jej dalszego rozwoju;
9) bieżące współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału oraz komórkami organizacyjnymi lub wyznaczonymi osobami w placówkach Straży Granicznej wykonującymi zadania z zakresu analizy ryzyka wg CIRAM, w szczególności w zakresie pozyskiwania informacji na potrzeby rejestrowania zdarzeń w PWI oraz opracowywania materiałów informacyjno-analitycznych i analiz ryzyka, w zakresie właściwości Sekcji;
10) współdziałanie oraz utrzymywanie bieżących kontaktów ze Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz innymi komórkami organizacyjnymi komend oddziałów Straży Granicznej wykonującymi zadania z zakresu analizy ryzyka wg CIRAM, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;
11) udzielanie niezbędnego wsparcia na potrzeby zadań realizowanych przez Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie działalności informacyjno-analitycznej Sekcji;
12) współpraca z Wydziałem Koordynacji Działań przy realizacji zadań dotyczących przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie właściwości Sekcji, a także funkcjonowania systemu meldunkowego w Straży Granicznej poprzez proponowanie zmian, uzupełnień czy modyfikacji systemu, służących lepszej użyteczności tego systemu pod kątem gromadzenia danych w ramach PWI oraz sporządzania opracowań analitycznych;
13) prowadzenie na szczeblu Oddziału bieżącej współpracy ze służbami granicznymi innych państw, uprawnionymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany danych statystycznych i opracowań analitycznych, w tym ocen zagrożeń;
14) wspieranie obiegu danych, informacji i opracowań w zakresie niezbędnym do przygotowywania materiałów informacyjno-analitycznych, analiz ryzyka oraz ich efektywnego wykorzystania na szczeblu Oddziału;
15) udostępnianie materiałów informacyjno-analitycznych i analiz ryzyka komórkom organizacyjnym komendy oddziału, placówkom Straży Granicznej i Sztabowi Komendanta Głównego Straży Granicznej, a także innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań;
16) inicjowanie i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących analizy ryzyka wg CIRAM w Straży Granicznej;
17) udział w okresowych (doraźnych) spotkaniach analityków, szkoleniach z zakresu analizy ryzyka wg CIRAM oraz wymiana doświadczeń i informacji, istotnych dla podnoszenia wyników procesów analitycznych w Straży Granicznej;
18) udział moderatorów i użytkowników, o których mowa w przepisach dotyczących gromadzenia i przetwarzania w PWI danych statystycznych i informacji o zdarzeniach związanych z nielegalną migracją, w kursach doskonalących i szkoleniach w zakresie gromadzenia i przetwarzania w PWI danych statystycznych i informacji o zdarzeniach związanych z nielegalną migracją;
19) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Sekcji, w tym w zbiorach danych przez nią prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
§  18. Szczegółowy zakres zadań Służby Zdrowia Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu określają odrębne przepisy.
§  18a.-18e 4 (uchylone).

Rozdział  3.

Szczegółowy zakres zadań stanowisk nadzorowanych bezpośrednio przez Komendanta Oddziału

§  19.
1. Do szczegółowego zakresu zadań kapelana należy:
1) sprawowanie opieki duszpasterskiej wobec funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale oraz ich rodzin;
2) zgłaszanie ważniejszych przedsięwzięć duszpasterskich kierownictwu Oddziału;
3) współpraca z kierownictwem oddziału w sprawach duszpasterstwa;
4) udział w odprawach i uroczystościach organizowanych przez kierownictwo Oddziału.
2. Kapelan jest uprawniony do wykonywania czynności duszpasterskich wynikających z przepisów regulujących stosunek państwa do danego kościoła lub związku wyznaniowego.
§  20.
1. Do szczegółowego zakresu zadań radcy prawnego należy:
1) wykonywanie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Oddziału jako terenowego organu Straży Granicznej, w szczególności:
a) opracowywanie na polecenie Komendanta Oddziału opinii prawnych,
b) zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Oddziału,
c) opracowywanie informacji dla Komendanta Oddziału dotyczącej przepisów obowiązujących w Straży Granicznej,
d) opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów normatywnych aktów prawnych;
2) uczestniczenie w prowadzonych w imieniu Komendanta Oddziału rokowaniach zmierzających do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego;
3) wykonywanie innych zadań zlecanych przez Komendanta Oddziału mających bezpośredni związek z obsługą prawną Komendanta Oddziału zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) oraz w innych przepisach wydanych na jej podstawie;
4) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań radcy prawnego, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.
2. Radca prawny jest uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika Komendanta Oddziału w postępowaniu sądowym, sądowo - administracyjnym lub administracyjnym.

Rozdział  4.

Terenowe organy Straży Granicznej znajdujące się w terytorialnym zasięgu działania Oddziału oraz komórki i jednostki organizacyjne pozostające na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału

§  21. 5 W terytorialnym zasięgu działania Oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:
1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach;
2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu;
3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej;
4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku Białej z siedzibą w Cieszynie;
5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie - Balicach;
6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie;
7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem.
§  22. 6
1. Na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2, pozostaje:
1) Wydział IX Zamiejscowy w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2) funkcjonariusze, którzy w rozkazie personalnym o przeniesieniu do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej, mają określone pozostawanie na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału;
3) dziekan duszpasterstwa ewangelickiego w Straży Granicznej.
2. Pracownicy wydziału, o którym mowa w ust. 1, pozostają na zaopatrzeniu Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie.
3. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla wydziału, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział  5.

Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej

§  23.
1. Komendant Oddziału wyznacza administratora strony internetowej Oddziału.
2. Administrator strony internetowej odpowiada za techniczne jej działanie.
3. Administrator strony internetowej nie odpowiada za treść publikowanych materiałów.
§  24.
1. Komendant Oddziału wyznacza redaktorów strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Oddziału.
2. Redaktorzy strony BIP Oddziału odpowiadają za umieszczanie i aktualizowanie informacji publikowanych na stronie.

Rozdział  6.

Organ opiniodawczo-doradczy przy Komendancie Oddziału - kolegium

§  25.
1. Przy Komendancie Oddziału działa kolegium jako organ opiniodawczo - doradczy.
2. W skład kolegium wchodzą funkcjonariusze pełniący służbę w Oddziale, powołani decyzją Komendanta Oddziału.
3. Do udziału w posiedzeniach kolegium Komendant Oddziału może zapraszać:
1) naczelnika Wydziału IX Zamiejscowego w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2) nie będących członkami kolegium komendantów placówek Straży Granicznej jeżeli omawiana na posiedzeniu problematyka dotyczy podległych im placówek;
3) w uzasadnionych przypadkach - także inne osoby.
4. Kolegium pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Komendanta Oddziału.
5. Posiedzeniom kolegium przewodniczy Komendant Oddziału.
6. Porządek posiedzeń kolegium ustala Komendant Oddziału.
7. Zagadnienia wymagające rozpatrzenia przez kolegium opracowywane są na polecenie Komendanta Oddziału, albo z inicjatywy członków kolegium w postaci projektów odpowiednich dokumentów (decyzji, planów, sprawozdań lub informacji, itp.).
8. Merytoryczne opracowanie projektów odpowiednich dokumentów należy do właściwego w danej sprawie kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału, który przeprowadza wstępne uzgodnienia projektów dokumentów z zainteresowanymi, przed zgłoszeniem ich kolegium.
9. Komendant Oddziału może powoływać zespoły w celu przygotowania materiałów lub opracowania zagadnień będących przedmiotem posiedzeń kolegium.
10. Zagadnienia będące przedmiotem posiedzenia kolegium referuje członek kolegium, który przygotował projekt dokumentu, albo który został wyznaczony przez Komendanta Oddziału.
11. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół zawierający ustalenia i wnioski w sprawach, które były rozpatrywane.
1 Załącznik § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 98 z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.98) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24 z dnia 3 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2014 r.

2 Załącznik § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 98 z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.98) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24 z dnia 3 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2014 r.

3 Na podstawie art. 49 wymienionego rozporządzenia do dnia 20 stycznia 2014 r. placówki Straży Granicznej stosują przepisy rozporządzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego do rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywateli państwa trzeciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003, str. 1).
4 Załącznik § 18a-18e uchylone przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 24 z dnia 3 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2014 r.
5 Załącznik § 21 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 98 z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.98) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.
6 Załącznik § 22:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 98 z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.98) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 24 z dnia 3 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2014 r.