Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 2013 r.

Decyzja Nr 137
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
zmieniającą decyzję w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej

W związku z art. 9 ust. 7 pkt 8 i art. 147j ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116 poz. 675, z późn. zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 32 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 10) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w pkt 2 po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej nastąpiła śmierć osoby bądź nastąpiło zranienie osoby w wyniku użycia lub wykorzystania broni palnej;";

2) w ust. 4 w pkt 2 po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w lit. c - przeprowadzane są niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu wymienionych zdarzeń od właściwego przełożonego lub funkcjonariusza pełniącego służbę dyżurną operacyjną;";

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Informacja o świadczeniu usług psychologicznych, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 i 2 odnotowywana jest przez psychologa w rejestrze innych usług psychologicznych, którego wzór określa załącznik nr 1 do decyzji;

2) w ust. 1 pkt 3 i 4 odnotowywana jest przez psychologa w rejestrze osób opiniowanych, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.