Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2013.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 93) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przed powołaniem Rady osoby określone w § 3 pkt 2-26 wyrażają zgodę na udział w pracach Rady.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Rady wchodzi dwóch przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz po jednym przedstawicielu:

1) Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

2) Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) Ministerstwa Sportu i Turystyki;

4) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;

5) Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie;

6) Instytutu Matki i Dziecka;

7) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki;

8) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;

9) Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie;

10) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;

11) Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych;

12) Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;

13) Stowarzyszenia Konsumentów Polskich;

14) Federacji Konsumentów;

15) Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców;

16) Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków;

17) Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy";

18) Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy";

19) Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji;

20) Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy;

21) Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR;

22) Telewizji Polskiej SA;

23) Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością;

24) Polskiego Związku Fitness & Wellness;

25) Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności;

26) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, któremu przewodniczy - jako Przewodniczący - osoba wskazana przez Ministra.";

3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sekretarzem Rady oraz Prezydium Rady, nie będącym członkiem tych organów, jest osoba wskazana przez Przewodniczącego. Sekretarz Rady nie bierze udziału w głosowaniach.";

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezydium Rady powołuje i odwołuje Minister na wniosek Przewodniczącego.";

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).