Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2013 r."

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2013 r.".
§  2.
1. Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
2) przedłożenie Ministrowi opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2013 roku, a także proponowaną kwotą dotacji.
2. Ocenę złożonych ofert Komisja zamieszcza na formularzu "Karta oceny oferty", którego wzór określa załącznik do zarządzenia.
§  3.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 3;
3) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) trzech przedstawicieli reprezentujących pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) jednego przedstawiciela reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranego z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem", zatwierdzonej przez Sekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
2. Listę członków Komisji przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.
§  4. Do prac Komisji mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego, z głosem doradczym, osoby będące ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej, zatrudnienia socjalnego oraz rynku pracy.
§  5.
1. Przewodniczący Komisji:
1) kieruje pracami Komisji;
2) zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;
3) przewodniczy posiedzeniom Komisji;
4) określa tryb pracy Komisji;
5) podejmuje ostateczną decyzję w przypadkach spornych.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji zadania określone w ust. 1 wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego inny członek Komisji.
§  6.
1. Udział w pracach Komisji członków wyznaczonych spośród pracowników Ministerstwa odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
2. Udział w pracach Komisji członka reprezentującego organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, odbywa się na jego koszt lub koszt tych organizacji.
3. Osobom, o których mowa w § 4, za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
§  7. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8. Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA OCENY OFERTY

Otwarty konkurs "Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2013 r."
Numer oferty nadesłanej na konkurs
Nazwa oferenta
Tytuł zadania publicznego
Koszt całkowity oferty (w zł),

z tego:

- środki własne, środki z innych źródeł

oraz wpłaty i opłaty adresatów (w zł)

- wnioskowana kwota dotacji (w zł)

Koszt obsługi administracyjnej projektu nie przekracza 10% kwoty dotacji
I. Ocena formalna oferty

(JEŻELI OFERTĘ ZŁOŻYŁ PODMIOT NIEUPRAWNIONY, OFERTA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH PROSZĘ OCENIĆ OFERTĘ DO KOŃCA NIEZALEŻNIE OD WYNIKÓW OCENY W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH)

Kryteria oceny formalnejTakNie
1. Oferta została złożona przez uprawniony podmiot
2. Oferta została złożona na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego (obowiązującym w 2013 r.)1)
3. Oferta posiada wymagane załączniki2:

- oświadczenie oferenta o przystąpieniu do Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej,

- oświadczenie oferenta o dysponowaniu wpisem do rejestru wojewody lub oczekiwaniu na wydanie potwierdzenia dokonania takiego wpisu (dotyczy zarówno CIS, jak i KIS),

- kopia aktualnej decyzji o nadaniu statusu centrum integracji społecznej,

- kopia aktualnie obowiązującego statutu wraz z częścią potwierdzającą wyodrębnienie

organizacyjne centrum lub klubu integracji społecznej (dotyczy organizacji pozarządowej).

4. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty
5. Złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego)
6. Oferta podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
7. Oferta zakłada zapewnienie wymaganego wkładu własnego
Szczegółowe uzasadnienie oceny formalnej - wypełnia się w przypadku odrzucenia
Ocena formalna (oferta przyjęta - TAK - 1 pkt, odrzucona - NIE)TAK/NIE*
II. Ocena merytoryczna oferty

(JEŻELI OFERTĘ ZŁOŻYŁ PODMIOT NIEUPRAWNIONY, OFERTA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY OCENIĆ OFERTĘ DO KOŃCA, NIEZALEŻNIE OD WYNIKÓW OCENY W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH.)

Kryteria oceny merytorycznej
Treść kryteriumLiczba punktówKomentarz
Miejsce przedsięwzięcia, gwarantujące dojazd wszystkim członkom Konwentu oraz zakwaterowanie i nocleg

(0-3 pkt)

Gwarancja ciągłości organizacyjnej Konwentu (0-3 pkt)
Tematyczna propozycja przebiegu Konwentu (0-3 pkt)
Suma punktów ogółem (max 10 pkt, dopuszczalna ≥ 8 pkt)
Dodatkowe uwagi
Ocena merytoryczna (oferta przyjęta TAK/NIE*)

W PRZYPADKU UDZIELANIA ODPOWIEDZI "NIE" NA PYTANIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA MINIMUM OKREŚLONEGO W OGŁOSZENIU OFERTA NIE ZOSTAJE PRZYJĘTA, NIEZALEŻNIE OD LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW.

..... pkt
Proponowana kwota dofinansowania:

Podpisy członków komisji

Imię i NazwiskoPodpis

Dzień: Miesiąc: Rok:

ZATWIERDZAM

.............................................

Przewodniczący Komisji

______

1 Wzór określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2 W przypadku organizacji pozarządowych dodatkowymi załącznikami są załączniki wskazane w formularzu wzoru oferty, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w odnośniku 1.

* niepotrzebne skreślić