Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2013.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 16
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do decyzji Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) Lp. 13 otrzymuje brzmienie:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
13.Emisja obiegowa24w miarę potrzeb eksploatacyjnych
2) Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 24 tematy, 63 znaczki pocztowe, w tym: 57 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku. ".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).