Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2012.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ), w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768), postanawiam, co następuje:
§  1. W decyzji nr 105 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Limit środków budżetowych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

w podziale na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku.

1. Limit środków budżetowych na cele reprezentacyjne i okolicznościowe dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 1, do wysokości:

tabela 1

Wartości podane w zł

Lp.Jednostka organizacyjna Państwowej Straży PożarnejWydatki reprezentacyjneWydatki okolicznościowe
ogółemw tym na przyjęcia

gości zagranicznych

1.Komenda Główna

Państwowej Straży Pożarnej

115.00050.00043.000
2.Centralna Szkoła PSP

w Częstochowie

5.500-4.000
3.Szkoła Aspirantów

PSP w Krakowie

5.500-4.000
4.Szkoła Aspirantów

PSP w Poznaniu

5.500-4.000
5.Szkoła Podoficerska

PSP w Bydgoszczy

5.500-2.000
6.Centralne Muzeum

Pożarnictwa w Mysłowicach

2.500-3.500
Razem139.50050.00060.500

2. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 2, w wysokości:

tabela 2

Wartości podane w zł

Lp.StanowiskoLiczba osóbLimit

miesięczny na osobę

Limit roczny
1Komendant Główny PSP17208.640
2Zastępca Komendanta Głównego PSP330010.800
3Dyrektor Biura/ Pełnomocnik ds. ochrony

informacji niejawnych

1310015.600
4Zastępca Dyrektora Biura/Główny Księgowy146010.080
RAZEM*45.120

* kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

3. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa jednostek uprawnionych, ustala się w tabeli 3, w wysokości:

tabela 3

Wartości podane w zł

Lp.StanowiskoLiczba osóbLimit

miesięczny na osobę

Limit roczny
1Komendant Centralnej Szkoły PSP,

Komendanci Szkół Aspirantów PSP (2), Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP.

41406.720
2Zastępcy Komendantów:

Centralnej Szkoły PSP (2),

Szkół Aspirantów PSP (4),

Szkoły Podoficerskiej PSP.

7504.200
3Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa11001.200
RAZEM*12.120

* kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

4. Limit wydatków reprezentacyjnych na realizację usług określonych w § 2 pkt 2 decyzji, ustala się w wysokości do 60 zł na osobę. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny lub kierownik uprawnionej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu. Zarówno wniosek wraz z uzasadnieniem o jednorazowe zwiększenie limitu jak i zgoda Komendanta Głównego lub kierownika jednostki uprawnionej, powinny mieć formę pisemną.