Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2012.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230) zarządzam, co następuje:
§  1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ustalony decyzją nr 49/2012 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia nowej treści regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zaopiniowany przez Wojewodę Śląskiego.
§  2. Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ustalony decyzją nr 49/2012 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia nowej treści regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.