Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2012.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Po wejściu w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (Dz. Urz. KG PSP Nr 3, poz. 23).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

§  1.
1. Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, zwana dalej "Szkołą", jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Szkoła jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
§  2. Szkoła ma siedzibę w Bydgoszczy.
§  3.
1. Szkoła ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy".
2. Szkoła może posiadać własny sztandar.
§  4. Przedmiotem działalności Szkoły, w tym działalności podstawowej, jest kształcenie i szkolenie na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej oraz systemu ochrony ludności oraz realizowanie działań operacyjnych.
§  5. Organami Szkoły są:
1) Komendant Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Kursu.
§  6.
1. Komendant Szkoły, zwany dalej "Komendantem", kieruje Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Komendant swoje zadania wykonuje przy pomocy dwóch Zastępców Komendanta, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Szkoły.
§  7. Komendant ustala, w drodze regulaminu:
1) organizację wewnętrzną Szkoły;
2) tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych Szkoły;
3) szczegółowe zasady organizacji kształcenia i szkolenia w Szkole;
4) zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły;
5) przebieg nauki w Szkole;
6) prawa i obowiązki słuchaczy.
§  8. Regulamin Szkoły zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
§  9.
1. Organem opiniodawczo-doradczym Komendanta, w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły, jest Rada Pedagogiczna.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy wykładowcy i instruktorzy zatrudnieni w Szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Komendant.
3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
§  10.
1. Reprezentacją słuchaczy jest Rada Kursu.
2. Zasady funkcjonowania Rady Kursu oraz wybierania i działania jej organów określa regulamin, zatwierdzony przez Komendanta Szkoły.
§  11. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia i szkolenia na poszczególnych szkoleniach i kursach, organizowanych w Szkole, określają programy nauczania tych szkoleń i kursów oraz regulamin Szkoły.