Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2013.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 sierpnia 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2013 r.

W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2013 r. w stosunku do I kwartału 2013 r. obniżyły się o 0,4%.