Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2012.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "Komendą Główną" tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
3. Zespół realizuje zadania określone w art. 12 ust. 2 c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej "ustawą".
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
2) zastępcy przewodniczącego - zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
3) członkowie:
a) Dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
b) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności,
c) Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń,
d) Dyrektor Biura Informatyki i Łączności,
e) Dyrektor Biura Logistyki,
f) Dyrektor Biura Finansów;
g) Dyrektor Biura Kadr i Organizacji,
h) Dyrektor Biura Szkolenia,
i) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych,
j) Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej;
4) sekretarz zespołu - Kierownik Sekcji ds. Zarządzania Kryzysowego Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
2. Skład Zespołu może być rozszerzony o komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.
3. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych osób wchodzących w skład Zespołu, może zapraszać do udziału w jego posiedzeniach inne osoby, jeżeli posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne w pracach Zespołu.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego zastępca.
5. Osoby wchodzące w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście, a w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, po uzyskaniu zgody przewodniczącego w posiedzeniach Zespołu uczestniczą ich zastępcy.
6. W uzasadnionych przypadkach udział w pracach Zespołu może być zapewniony za pomocą wideokonferencji.
§  3.
1. Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zwanego dalej "Komendantem Głównym" lub inne miejsce wskazane przez przewodniczącego Zespołu.
2. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego jest odpowiedzialny za przygotowanie organizacyjne posiedzeń Zespołu.
§  4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków Zespołu
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Zespołu zwołuje wyznaczony przez niego zastępca.
3. W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacja kryzysową, przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.
4. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca, może zlecać ekspertom opracowanie analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji rozwiązań programowych, systemowych i organizacyjnych.
5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który zatwierdza przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.
§  5.
1. Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1) przygotowywanie projektu harmonogramu prac Zespołu;
2) przygotowywanie merytoryczne posiedzeń Zespołu;
3) zapewnienie przygotowywania, we współpracy z członkami Zespołu, dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;
4) sporządzanie protokołu z posiedzeń Zespołu;
5) współpraca z rzecznikiem prasowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przygotowywania projektów komunikatów prasowych.
2. Sekretarz Zespołu sporządza sprawozdanie z prac Zespołu za rok ubiegły i przedkłada je przewodniczącemu Zespołu do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
§  6.
1. Prace Zespołu realizowane są w ramach przyjętego na dany rok harmonogramu.
2. Harmonogram sporządza sekretarz Zespołu we współpracy z członkami Zespołu i przedstawia przewodniczącemu do zatwierdzenia.
3. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
§  7. Obsługę merytoryczną prac Zespołu zapewnia Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
§  8. Za obieg informacji na potrzeby działania Zespołu odpowiada Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego.
§  9. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
§  10. Finansowanie wykonywanych przez Zespół zadań z zakresu zarządzania kryzysowego odbywa się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.