Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.212

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 230/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych jednostek organizacyjnych w resorcie obrony narodowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§  1. W celu zapewnienia jednolitej praktyki w zakresie kształtowania struktur organizacyjnych w resorcie obrony narodowej wprowadza się "Zasady budowy struktur dowództw i innych jednostek organizacyjnych w resorcie obrony narodowej", stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może wprowadzić inne rozwiązania w budowie struktur organizacyjnych, niż określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  3. Etaty jednostek organizacyjnych opracowane według dotychczasowych zasad obowiązują do czasu nadania tym jednostkom etatów zgodnych z postanowieniami niniejszej decyzji.
§  4. Traci moc decyzja Nr 19/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie zasad budowy struktur organizacyjnych dowództw i innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (niepublikowana).
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY BUDOWY STRUKTUR DOWÓDZTW

I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Rozdział  I.

Ogólne zasady budowy struktur organizacyjnych dowództw i innych jednostek organizacyjnych w resorcie obrony narodowej

1. W dowództwach i innych jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej tworzy się komórki wewnętrzne oraz stanowiska dla żołnierzy i pracowników wojska, stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

2. Inspektorat może się składać z zarządów (szefostw, pionów) i samodzielnych: oddziałów (zespołów), wydziałów oraz pojedynczych stanowisk podporządkowanych bezpośrednio szefowi inspektoratu.

3. Stanowisko zastępcy szefa inspektoratu może być łączone z innym stanowiskiem.

4. Zarząd (szefostwo, pion) może się składać z oddziałów, samodzielnych wydziałów oraz stanowisk podporządkowanych bezpośrednio szefowi zarządu (szefostwa, pionu).

5. Liczba oddziałów (zespołów) wchodzących w skład zarządu (szefostwa, pionu) uzależniona jest od charakteru i zakresu realizowanych zadań i nie może być mniejsza niż dwa.

6. Oddział może posiadać strukturę wydziałową lub bezwydziałową.

7. Liczba wydziałów wchodzących w skład oddziału uzależniona jest od charakteru i zakresu realizowanych zadań i nie może być mniejsza niż dwa.

8. W oddziale tworzy się co najmniej sześć stanowisk etatowych.

9. W oddziale tworzy się stanowiska starszych specjalistów, specjalistów i młodszych specjalistów oraz stanowiska wspomagające (pomocnicze).

10. W oddziale liczącym przynajmniej dziesięć stanowisk etatowych może występować stanowisko zastępcy szefa oddziału. Stanowisko zastępcy szefa oddziału może być łączone ze stanowiskiem jednego z szefów wydziałów.

11. Wydział może posiadać strukturę składającą się z sekcji.

12. Liczba sekcji wchodzących w skład wydziału uzależniona jest od charakteru i zakresu realizowanych zadań i nie może być mniejsza niż dwa.

13. W wydziale można tworzyć stanowiska starszych specjalistów, specjalistów (starszych oficerów), młodszych specjalistów (oficerów) oraz stanowiska wspomagające (pomocnicze).

14. W wydziale tworzy się co najmniej trzy stanowiska.

15. W sekcji można tworzyć stanowiska specjalistów (starszych oficerów), młodszych specjalistów (oficerów), młodszych oficerów oraz stanowiska wspomagające (pomocnicze).

16. W sekcji tworzy się co najmniej dwa stanowiska.

17. W dowództwach i innych jednostkach organizacyjnych można tworzyć, w zależności od potrzeb, komórki wewnętrzne, w szczególności: oddziały, wydziały, sekcje, zespoły, oraz pojedyncze stanowiska w zakresie obsługi prawnej, obsługi prasowej, planowania i prowadzenia działalności wychowawczej, społecznej oraz promocyjnej, planowania finansowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych, systemu wykorzystania doświadczeń, a także inne niezbędne do funkcjonowania dowództw (jednostek organizacyjnych) podporządkowane bezpośrednio dowódcy (szefowi, dyrektorowi, kierownikowi, komendantowi) danej jednostki organizacyjnej.

18. Obsługę stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) lub wyższego stanowi adiutant lub sekretarz, z uwzględnieniem rozwiązań określonych w Rozdziale II.

19. Niezależnie od postanowień określonych w niniejszym rozdziale, w odniesieniu do komórek wewnętrznych oraz stanowisk przeznaczonych dla pracowników zastosowanie mają również regulacje zawarte w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej.

Rozdział  II.

Szczegółowe zasady budowy struktur organizacyjnych

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

1) w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych tworzy się sztab, inspektoraty, oddziały, wydziały, sekretariat i pojedyncze stanowiska bezpośrednio podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) sztab składa się z zarządów oraz z Połączonego Centrum Operacyjnego bezpośrednio podległych szefowi sztabu;

3) inspektorat składa się z zarządów (o strukturze oddziałowej), a także oddziałów i wydziałów bezpośrednio podległych szefowi inspektoratu;

4) w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych tworzy się jedno stanowisko zastępcy dowódcy;

5) w sztabie, inspektoracie, zarządzie można utworzyć stanowisko zastępcy szefa sztabu (inspektoratu, zarządu), które może być łączone z innym stanowiskiem.

2. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

1) w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych tworzy się sztab, szefostwo, oddziały, wydziały, sekretariat i pojedyncze stanowiska bezpośrednio podległe Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) sztab składa się z zarządów, Połączonego Centrum Operacyjnego oraz oddziałów, wydziałów i pojedynczych stanowisk bezpośrednio podległych szefowi sztabu;

3) w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych tworzy się jedno stanowisko zastępcy dowódcy;

4) w sztabie można utworzyć stanowiska zastępców szefa sztabu, których liczba uzależniona jest od specyfiki funkcjonowania dowództwa.

3. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

1) w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) tworzy się sztab, logistykę, piony, szefostwa, sekretariat oraz samodzielne komórki wewnętrzne i pojedyncze stanowiska bezpośrednio podległe Szefowi IWspSZ;

2) strukturę sztabu tworzą piony, oddziały, dyżurna służba operacyjna oraz pojedyncze stanowiska bezpośrednio podległe szefowi sztabu;

3) strukturę logistyki tworzą służby, szefostwa oraz samodzielne komórki wewnętrzne i pojedyncze stanowiska bezpośrednio podległe szefowi logistyki;

4) strukturę szefostw podległych bezpośrednio Szefowi IWspSZ mogą tworzyć: oddziały, wydziały, lub inspekcje wojskowe oraz samodzielne stanowiska;

5) w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych można utworzyć stanowiska zastępców szefa inspektoratu, które mogą być łączone z innymi stanowiskami;

6) w komórkach wewnętrznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych można utworzyć stanowiska zastępców, które mogą być łączone z innymi stanowiskami.

4. Dowództwo Garnizonu Warszawa

1) w Dowództwie Garnizonu Warszawa tworzy się sztab, pion logistyki, pion szkolenia, pion garnizonowy i ceremoniału wojskowego, sekretariat oraz oddziały, wydziały i pojedyncze stanowiska bezpośrednio podległe dowódcy;

2) strukturę sztabu, pionu logistyki, pionu szkolenia oraz pionu garnizonowego i ceremoniału wojskowego mogą tworzyć oddziały wydziały i sekcje, bezpośrednio podległe odpowiednio szefowi: sztabu, logistyki, szkolenia, pionu;

3) w Dowództwie Garnizonu Warszawa można utworzyć stanowiska zastępcy dowódcy, które mogą być łączone z innym stanowiskiem.

5. Dowództwo Sił Specjalnych

1) w Dowództwie Sił Specjalnych:

a) tworzy się sztab, oddziały, wydziały oraz sekretariat i pojedyncze stanowiska bezpośrednio podległe dowódcy;

b) strukturę sztabu tworzą piony (które tworzą oddziały, wydziały, pojedyncze stanowiska) oraz pojedyncze stanowiska bezpośrednio podległe szefowi sztabu;

2) w Dowództwie Sił Specjalnych można utworzyć stanowiska zastępcy dowódcy, które mogą być łączone z innym stanowiskiem.

6. Dowództwa dywizji, flotylli, skrzydeł, brygad, pułków, baz, samodzielnych batalionów (dywizjonów, eskadr)

1) w dowództwie dywizji tworzy się sztab, którego struktura wewnętrzna składa się z trzech pionów funkcjonalnych: operacyjnego, wsparcia bojowego, wsparcia działań - których strukturę wewnętrzną tworzą wydziały lub pojedyncze stanowiska;

2) w dowództwie flotylli tworzy się sztab, którego struktura wewnętrzna składa się z trzech pionów funkcjonalnych: operacyjnego, wsparcia bojowego, wsparcia działań - których strukturę wewnętrzną tworzą wydziały lub pojedyncze stanowiska;

3) w dowództwie skrzydła tworzy się:

a) sztab, którego struktura wewnętrzna składa się z trzech pionów funkcjonalnych: operacyjnego, wsparcia bojowego, wsparcia działań - których strukturę wewnętrzną tworzą wydziały lub pojedyncze stanowiska,

b) pion bezpieczeństwa lotów, którego strukturę tworzą pojedyncze stanowiska podporządkowane bezpośrednio szefowi pionu;

4) w dowództwie brygady, z wyłączeniem zasad określonych w ppkt 5 i 6,

a) tworzy się sztab, którego struktura wewnętrzna składa się z trzech pionów funkcjonalnych: operacyjnego, wsparcia bojowego, wsparcia działań - których strukturę wewnętrzną tworzą sekcje lub pojedyncze stanowiska,

b) bezpośrednią obsługę dowódcy brygady zaszeregowanego do stopnia etatowego pułkownika (komandora) wykonuje sekretarz - pracownik wojska;

5) w dowództwie brygady lotnictwa:

a) tworzy się:

– sztab, którego strukturę wewnętrzną tworzą dwa piony funkcjonalne: operacyjny i wsparcia działań - których strukturę wewnętrzną tworzą sekcje lub pojedyncze stanowiska,

– pion bezpieczeństwa lotów,

– pion inżynieryjno-lotniczy,

b) bezpośrednią obsługę dowódcy brygady wykonuje sekretarz - pracownik wojska;

6) w dowództwie brygady logistycznej:

a) tworzy się:

– sztab, którego struktura wewnętrzna składa się z sekcji podporządkowanych bezpośrednio szefowi sztabu,

– logistykę i pion głównego księgowego, których struktura wewnętrzna składa się z sekcji lub pojedynczych stanowisk,

b) bezpośrednią obsługę dowódcy brygady wykonuje sekretarz - pracownik wojska;

7) w dowództwie bazy lotnictwa (lotniczej) tworzy się:

a) sztab, którego strukturę wewnętrzną tworzą sekcje,

b) pion bezpieczeństwa lotów, którego strukturę wewnętrzną tworzą pojedyncze stanowiska bezpośrednio podporządkowane szefowi pionu (technicznego),

c) logistykę (tylko w bazach lotnictwa), której strukturę wewnętrzna tworzą sekcje;

8) w komendzie regionalnej bazy logistycznej tworzy się:

a) sztab, którego strukturę wewnętrzną tworzą sekcje,

b) wydziały,

c) pion głównego księgowego;

9) w dowództwie: pułku, batalionu, dywizjonu tworzy się sztab, którego strukturę wewnętrzną tworzą dwa piony funkcjonalne: operacyjny i wsparcia działań - których strukturę wewnętrzną tworzą sekcje i pojedyncze stanowiska,

10) w dowództwie eskadry można tworzyć:

a) zespoły,

b) pojedyncze stanowiska,

c) stanowisko zastępcy dowódcy eskadry;

11) w dowództwie: dywizji, flotylli, skrzydła, brygady, pułku, bazy lotniczej (lotnictwa), batalionu, dywizjonu tworzy się jedno stanowisko zastępcy dowódcy;

12) w komendzie regionalnej bazy logistycznej tworzy się jedno stanowisko zastępcy komendanta;

13) w sztabie: dywizji, skrzydła, flotylli, brygady tworzy się stanowiska zastępców szefa sztabu, których liczba jest uzależniona od charakteru i zakresu realizowanych zadań;

14) w sztabie pułku, batalionu (dywizjonu) tworzy się stanowiska zastępców szefa sztabu;

15) W zależności od potrzeb wynikających z realizowanych zadań w dowództwach i jednostkach organizacyjnych szczebla taktycznego można utworzyć Taktyczne Centrum Operacyjne, które usytuowane jest w strukturze sztabu.

7. Inne jednostki organizacyjne

1) w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej:

a) tworzy się sztab, zarządy, oddziały (zespoły), wydziały oraz sekretariat i pojedyncze stanowiska bezpośrednio podporządkowane Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;

b) strukturę wewnętrzną sztabu, zarządów mogą tworzyć oddziały, wydziały i sekcje;

c) tworzy się jedno stanowisko zastępcy komendanta.

2) w centrach operacji - dowództwach komponentów:

a) tworzy się sztab oraz pojedyncze stanowiska;

b) strukturę wewnętrzną sztabu tworzą trzy piony funkcjonalne: operacyjny, wsparcia bojowego, wsparcia działań oraz Taktyczne Centrum Operacyjne;

c) strukturę wewnętrzną pionu funkcjonalnego stanowią oddziały, wydziały, sekcje oraz inne komórki wewnętrzne wynikające ze specyfiki działania centrum, a także pojedyncze stanowiska;

d) tworzy się jedno stanowisko zastępcy dowódcy, które może być łączone z innym stanowiskiem.

3) w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych:

a) tworzy się: komendę, pion głównego księgowego, logistykę oraz wydziały;

b) strukturę komórek wewnętrznych mogą tworzyć: wydziały, sekcje, służby i inne komórki wynikające ze specyfiki funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych;

c) tworzy się jedno stanowisko zastępcy komendanta.

4) strukturę wewnętrzną:

a) jednostek organizacyjnych szkolnictwa wojskowego tworzą: komendy, wydziały, instytuty, katedry, zakłady, oddziały, zespoły pracowników naukowo-dydaktycznych, a także pododdziały zabezpieczenia, logistyki, zespoły informatyki, sekcje, lektoraty języków obcych i inne komórki zależnie od zadań naukowych i dydaktycznych szkół z uwzględnieniem aktów prawnych normujących ich funkcjonowanie;

b) wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień tworzą: wydziały, sekcje i pojedyncze stanowiska;

c) jednostek specjalnych, resortowych centrów/zespołów zarządzania wsparciem teleinformatycznym, instytucji działalności kulturalnej i artystycznej, biur, inspektoratów, samodzielnych szefostw, delegatur oraz instytucji nadzoru i inspekcji mogą tworzyć: zespoły, piony, oddziały, wydziały, sekcje i inne komórki wewnętrzne, a także pojedyncze stanowiska, których nazwy wynikają ze specyfiki realizowanych przez nie zadań.