Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.69 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.88 | zarządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 4444.

Dz.Urz.ULC.2012.102 | wytyczne z dnia 17 października 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby stanowisk prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dla osób niebędących oficerami.

Dz.Urz.MON.2012.404 | zarządzenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej.

Dz.Urz.KGP.2012.54 | decyzja z dnia 17 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

NFZ.2012.63 | zarządzenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.

NFZ.2012.64 | zarządzenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

Dz.Urz.MKiDN.2012.51 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

Dz.Urz.MKiDN.2012.51 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

Dz.Urz.MKiDN.2012.51 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Tor".

Dz.Urz.MKiDN.2012.54 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Tor".

Dz.Urz.MKiDN.2012.54 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Zebra".

Dz.Urz.MKiDN.2012.53 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Filmowemu "Zebra".

Dz.Urz.MKiDN.2012.53 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc

Podanie do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Dz.Urz.MTBiGM.2012.74 | obwieszczenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.55 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.47 | komunikat z dnia 16 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.49 | obwieszczenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.48 | obwieszczenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Wytyczne do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013.

Dz.Urz.MKiDN.2012.52 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013.

Dz.Urz.MKiDN.2012.52 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013.

Dz.Urz.MKiDN.2013.62 t.j. | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.2 | zarządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód.

Dz.Urz.MRiRW.2012.50 | zarządzenie z dnia 12 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MC.2012.35 | decyzja z dnia 12 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.402 | zarządzenie z dnia 12 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2012.62 | zarządzenie z dnia 12 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MRiRW.2012.51 | zarządzenie z dnia 12 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2012.74 | postanowienie z dnia 10 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wysokość obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3, KGR1, KGR2, T1 I T2 dla zakładów ubezpieczeń.

Dz.Urz.KNF.2012.17 | komunikat z dnia 10 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Wysokość obowiązujących bazowych wartości kwot KGR1, KGR2 i KGR3 dla zakładów reasekuracji.

Dz.Urz.KNF.2012.18 | komunikat z dnia 10 października 2012 r. | Akt utracił moc

Obręby leśne Nadleśnictwa Dębno Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

B.I.LP.2012.11.115 | zarządzenie z dnia 9 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.70 | obwieszczenie z dnia 9 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.395 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.395 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu.

Dz.Urz.MON.2012.394 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Dz.Urz.MON.2012.393 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie.

Dz.Urz.MON.2012.392 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.

Dz.Urz.MON.2012.389 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2012.391 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu.

Dz.Urz.MON.2012.390 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2012.388 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.396 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.397 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2012.398 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Dz.Urz.MON.2012.400 | decyzja z dnia 9 października 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.387 | upoważnienie z dnia 8 października 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2012.386 | decyzja z dnia 8 października 2012 r. | Akt indywidualny

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do ratownictwa wodnego.

Dz.Urz.KGP.2012.53 | decyzja z dnia 5 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie naboru na aplikację prokuratorską w 2013 roku.

Dz.Urz.MS.2012.160 | zarządzenie z dnia 5 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie naboru na aplikację sędziowską w 2013 roku.

Dz.Urz.MS.2012.159 | zarządzenie z dnia 5 października 2012 r. | Akt utracił moc