Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2340

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw 1 ,

Art.  1. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650 i 2245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do ustawy:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1130 z dnia 14 czerwca 2017 r. określającego parametry statków rybackich (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 1);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 209 z 12.08.2017, str. 56);",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1);";

2) w art. 2 w ust. 1 pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12) rozporządzenie nr 2017/1130 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1130 z dnia 14 czerwca 2017 r. określające parametry statków rybackich (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 1);

13) rozporządzenie nr 2017/218 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 209 z 12.08.2017, str. 56);";

3) w art. 6 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Organizmy morskie znajdujące się w narzędziach połowowych, o których mowa w ust. 4, nadające się do spożycia Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przekazuje nieodpłatnie placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), albo sprzedaje w trybie właściwym dla sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499, 1629, 2192 i 2193).

7. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.";

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej "WPR", określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub

2) obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub

3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,

b) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2,

c) sposób prowadzenia połowów,

d) sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

e) wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego,

f) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,

g) miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

- mając na względzie efektywne wykorzystywanie narzędzi połowowych oraz ochronę żywych zasobów morza.";

5) uchyla się art. 11;
6) w art. 13 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;";

7) w art. 14:
a) w ust. 3:
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) numer, o którym mowa w wierszu 2 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218, zwany dalej "numerem CFR", jeżeli został nadany;

4) dane określone w wierszach 1, 3, 7, 8, 10, 17-28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 46, 48, 50 i 51 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;",

pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić wpis statku do rejestru, oraz informację o wielkości tej zdolności;

8) informację, czy statek jest wyposażony w urządzenie:

a) satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,

b) elektronicznego systemu raportowania połowów,

c) systemu automatycznej identyfikacji, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1224/2009;",

w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić wpis statku do rejestru.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku postępowania dotyczącego dokonania wpisu do rejestru statku nieposiadającego numeru CFR, minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając decyzję o wpisie statku do rejestru, nadaje numer CFR w sposób określony w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218.",

c) w ust. 5:
w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) certyfikat okrętowy albo postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych, albo dokument rejestracyjny statku, oraz",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dokument, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2017/1130, o ile właściciel statku posiada taki dokument, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do eksploatacji.";

8) w art. 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy zmiana wpisu w rejestrze dotyczy:

1) zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić zmiana wpisu w rejestrze, oraz informację o wielkości tej zdolności połowowej;

2) ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się:

a) informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, oraz o wielkości tej zdolności połowowej,

b) oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.";

9) w art. 18 w pkt 1:
a) w lit. b:
tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku gdy zmiana wpisu dotyczy statku rybackiego wprowadzanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,",

dodaje się tiret czwarte i piąte w brzmieniu:

"– statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW,

– statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m,",

b) w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) wprowadzenia statku rybackiego do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1:

– pkt 1, jeżeli długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW lub

– pkt 2, jeżeli długość całkowita tego statku przekracza 12 m;";

10) w art. 20 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku oraz, po myślniku, kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

3. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego nadaje, na wniosek właściciela statku, oznakę rybacką przez dokonanie przy kolejnym numerze w spisie oznak rybackich wpisu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu właściciela statku oraz trzyliterowego skrótu nazwy portu macierzystego tego statku wskazanego przez jego właściciela.";

11) użyte w art. 20 ust. 5, art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 52 ust. 2 oraz art. 70 ust. 5 w różnym przypadku wyrazy "okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku rybackiego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego";
12) w art. 21:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykreśla oznakę rybacką ze spisu oznak rybackich:",

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) statek rybacki, któremu została nadana oznaka rybacka, został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej albo";

13) w art. 22 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zdolności połowowej statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

a) na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej albo

b) z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c, lub";

14) w art. 30 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.";

15) w art. 32 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) gdy upłynęło 5 lat od dnia, w którym ostateczna stała się decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze potwierdzająca:

– wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej albo

– zmniejszenie zdolności połowowej statku rybackiego,";

16) w art. 34 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wskazanie miejsca odbioru licencji: siedzibę Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo siedzibę ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli został utworzony, albo siedzibę urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.";

17) użyte w art. 34 ust. 4, art. 72 ust. 3, art. 75, art. 77 ust. 1, 2 i 4, art. 78 ust. 1, 2 i 4, art. 79 ust. 1, 3 i 7, art. 82 ust. 2, art. 94 ust. 3, art. 103 ust. 1 i 2, art. 107 ust. 1 i 2, art. 108 ust. 1, art. 110 ust. 2 oraz art. 130 ust. 1 w różnym przypadku wyrazy "okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego";
18) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Armator statku rybackiego, nie później niż w terminie 24 godzin od utraty dokumentu licencji albo zniszczenia tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o jego utracie albo zniszczeniu.";

19) w art. 41 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.";

20) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, danych gatunków organizmów morskich, może określić, jaka część tych kwot lub liczba dni będzie podlegać podziałowi w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.";

21) w art. 47:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić:

1) jaka część ogólnej kwoty połowowej lub jaka liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich pozostają do podziału na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowy sposób podziału:

a) kwot lub dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 2,

b) dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1,

c) ogólnych kwot połowowych, o których mowa w art. 48 - ustalonych zgodnie z tym przepisem;

2) wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku.",

b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu nr 2017/1130, przy użyciu których prowadzi się połowy, lub";

22) uchyla się art. 49;
23) w art. 51 w ust. 3:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3c w brzmieniu:

"3a) odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach przekazania, o którym mowa w art. 53;

3b) wymiany kwoty połowowej, o której mowa w art. 53a;

3c) odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany, o której mowa w art. 53a;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;";

24) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych mogą być przekazywane w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który:

1) co najmniej przez 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w przekazaniu albo

2) jest jednocześnie właścicielem statków rybackich biorących udział w przekazaniu, wpisanym do rejestru statków rybackich.";

25) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

"Art. 53a. 1. Określone w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualne kwoty połowowe mogą być wymieniane w całości lub w części między armatorami statków rybackich, którym przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualne kwoty połowowe gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.

2. Wymiany indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie ze współczynnikiem przeliczeniowym ilości organizmów morskich danego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, która może być wymieniona na określoną ilość organizmów morskich innego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na ten obszar.

3. Wymiana indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wspólny wniosek armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie.

4. Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych zawiera:

1) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy, siedziby i adresy armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie;

2) oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w wymianie;

3) określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1, których dotyczy wymiana;

4) wielkości indywidualnych kwot połowowych danych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.

5. Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych składa się do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

6. Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych, jeżeli:

1) armatorowi statku rybackiego biorącemu udział w wymianie nie przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualnych kwot połowowych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;

2) jest wyczerpana ogólna kwota połowowa jednego z gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;

3) nie został zastosowany współczynnik przeliczeniowy, o którym mowa w ust. 2.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych, mając na względzie wysokość ogólnych kwot połowowych oraz wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów morskich, a także przyjmując, że:

1) na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:

a) 1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:

– 3 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia albo

– 4 kg i nie więcej niż 8 kg szprota,

b) 1 sztuka łososia może być wymieniona na nie mniej niż:

– 180 kg i nie więcej niż 250 kg szprota albo

– 120 kg i nie więcej niż 200 kg śledzia, albo

– 30 kg i nie więcej niż 50 kg dorsza,

c) 1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż 1 kg i nie więcej niż 3 kg szprota;

2) na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3:

a) 1 kg molwy niebieskiej może być wymieniony na nie mniej niż:

– 1 kg i nie więcej niż 2 kg dorsza albo

– 1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo

– 2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo

– 7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo

– 1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo

– 4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

b) 1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:

– 1 kg i nie więcej niż 2 kg molwy niebieskiej albo

– 1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo

– 2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo

– 7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo

– 1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo

– 4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

c) 1 kg halibuta niebieskiego może być wymieniony na nie mniej niż:

– 5 kg i nie więcej niż 9 kg ostroboka peruwiańskiego albo

– 2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo

– 1 kg i nie więcej niż 2 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

d) 1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż:

– 1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo

– 5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo

– 1 kg i nie więcej niż 4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

e) 1 kg makreli może być wymieniony na nie mniej niż 2 kg i nie więcej niż 6 kg ostroboka peruwiańskiego,

f) 1 kg karmazyna może być wymieniony na nie mniej niż:

– 1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo

– 1 kg i nie więcej niż 2 kg śledzia, albo

– 2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo

– 5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 2 kg i nie więcej niż 6 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

g) 1 kg buławika czarnego lub buławika szarego może być wymieniony na nie mniej niż:

– 4 kg i nie więcej niż 8 kg ostroboka peruwiańskiego albo

– 2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli,

h) 1 kg kalmara illeks może być wymieniony na nie mniej niż:

– 1 kg i nie więcej niż 3 kg dorsza albo

– 1 kg i nie więcej niż 3 kg molwy niebieskiej, albo

– 2 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo

– 2 kg i nie więcej niż 4 kg śledzia, albo

– 10 kg i nie więcej niż 15 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 4 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo

– 2 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo

– 1 kg i nie więcej niż 5 kg buławika czarnego lub buławika szarego.";

26) w art. 55:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej raz w roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, pozostałych w wyniku:",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.";

27) uchyla się art. 56;
28) w art. 69:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje, na wniosek armatora statku rybackiego, dziennik połowowy w postaci papierowej.

2. Za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej "CMR", za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.";

29) w art. 70 uchyla się ust. 3a;
30) w art. 72 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Deklarację przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklarację wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan statku rybackiego, o którym mowa w tych przepisach, przekazuje w terminie określonym odpowiednio w art. 21 ust. 4 i art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009 Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego.

2. W przypadku rejsów połowowych trwających dłużej niż 15 dni, kapitan statku rybackiego przekazuje informacje podawane w deklaracji przeładunkowej albo deklaracji wyładunkowej Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego drogą radiową lub elektroniczną.";

31) użyte w art. 90 ust. 3 i art. 91 ust. 5 w różnym przypadku wyrazy "okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego";
32) w art. 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opłata, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.";

33) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu:

"Art. 98a. 1. Zabrania się wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarze i w terminie, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza obszar oraz termin, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.";

34) w art. 100 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - jako centralny organ administracji rządowej.";

35) art. 101 i art. 102 otrzymują brzmienie:

"Art. 101. 1. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego podlega ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.

2. Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

3. Zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

4. Stanowisko Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i jego zastępców może zajmować osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

5. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

Art. 102. 1. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

2. Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego jest państwową jednostką budżetową.

3. Siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego jest Słupsk.

4. Terytorialny zakres działania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego obejmuje terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Poza siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego mogą być tworzone ośrodki zamiejscowe.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa tworzy i znosi ośrodki zamiejscowe Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji inspekcji rybołówstwa morskiego w celu prawidłowego wykonywania czynności inspekcyjnych; w zarządzeniu o utworzeniu ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego określa się jego siedzibę oraz obszar właściwości.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego, w którym określa jego organizację wewnętrzną.";

36) w art. 105 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007,";

37) uchyla się art. 106;
38) w art. 107:
a) w ust. 1 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przyjęcia deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przy realizacji swoich zadań współdziała z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji oraz ze strażami gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, podmiotami zarządzającymi portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami administracji morskiej, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i jednostek organizacyjnych.";

39) w art. 112 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia inspektora rybołówstwa morskiego, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.";

40) w art. 127 w ust. 1 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wbrew zakazowi określonemu w art. 98a ust. 1".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.) w art. 23c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa podlega Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 i 2244) w art. 120 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisów ust. 1-2h nie stosuje się w odniesieniu do:

1) organizmów morskich, na których prowadzenie chowu, hodowli, zarybiania, wprowadzania lub przenoszenia, jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane na podstawie art. 97 albo art. 99 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340);

2) gatunków obcych, na których wprowadzanie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262, 1629 i 1669):

1) w art. 3 uchyla się pkt 2;
2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego - w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) przy wyładunku, pierwszej sprzedaży, składowaniu, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia nr 1379/2013, oraz wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa, w odniesieniu do:";

3) użyte w art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 21, art. 61, art. 62b ust. 1-3, art. 62c ust. 1 i 5, art. 62f ust. 1, 2 i 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 w różnym przypadku wyrazy "okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego";
4) w art. 16 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

"2a) gdy przedsiębiorca w okresie dwóch lat od dnia wpisania do rejestru skupujących nie rozpoczął działalności gospodarczej polegającej na skupie od producentów produktów rybołówstwa albo w okresie dwóch lat od dnia przekazania ostatniego dokumentu sprzedaży Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego nie prowadził skupu, co zostało potwierdzone danymi z elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym mowa w przepisach o rybołówstwie;";

5) w art. 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kopię - Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego, w terminie i na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 albo w art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009.";

6) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokument sprzedaży oraz deklarację przejęcia wystawia się na formularzach udostępnianych w siedzibie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i w siedzibach ośrodków zamiejscowych Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli zostały utworzone.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego nadaje każdemu formularzowi dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia niepowtarzalny numer, który składa się z trzech pierwszych liter nazwy jego siedziby oraz z cyfr, które stanowią kolejny numer formularza wydanego w danym roku, i czterech cyfr oznaczających rok wydania tego formularza.";

7) w art. 62i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w art. 11 ust. 2 i 3, art. 48 ust. 4 i art. 49 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008.".

Art.  5. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) w art. 56 w ust. 1 uchyla się pkt 13.

Art.  6. 
1.  Z dniem wejścia w życie ustawy znosi się okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.
2.  Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego.
Art.  7. 
1.  Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie tego przepisu, powołuje pełnomocnika do spraw organizacji Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, zwanego dalej "pełnomocnikiem", określając zakres zadań pełnomocnika, a także sposób realizacji oraz środki niezbędne do realizacji tych zadań.
2.  Celem działania pełnomocnika jest zorganizowanie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, w tym:
1) podejmowanie czynności związanych z przejmowaniem przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego praw i obowiązków, w tym mienia, okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego i okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego;
2) wykonanie obowiązków nowego pracodawcy;
3) podejmowanie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.
3.  Pełnomocnik wykonuje także określone w ustawie zadania i kompetencje Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego do czasu powołania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.
4.  Zobowiązania zaciągnięte przez pełnomocnika w związku z wykonywaniem zadań określonych w ust. 2 i 3, stają się zobowiązaniami Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z dniem jego powołania.
5.  Wynagrodzenie pełnomocnika jest płatne z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
Art.  8. 
1.  Nadzór nad działalnością pełnomocnika sprawuje minister właściwy do spraw rybołówstwa.
2.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
3.  Prezes Rady Ministrów odwołuje pełnomocnika po wykonaniu przez niego zadań określonych w ustawie, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego powołania.
Art.  9. 
1.  Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego albo osoby przez nich wyznaczone współpracują z pełnomocnikiem w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w tym zabezpieczają i przekazują dokumentację spraw przejmowanych przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
2.  Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego albo osoby przez nich wyznaczone przekazują pełnomocnikowi, w terminie 30 dni od dnia powołania pełnomocnika, dokumentację spraw zakończonych prowadzonych przed dniem wejścia w życie ustawy przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.
3.  Dokumentację spraw zakończonych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się pełnomocnikowi na bieżąco, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
4.  Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego dokonują inwentaryzacji składników mienia będącego w zarządzie okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.
5.  Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przekazują pełnomocnikowi wykaz składników mienia będącego w zarządzie okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., sporządzony na podstawie dokonanej inwentaryzacji, o której mowa w ust. 4.
Art.  10. 

Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego albo osoby przez nich wyznaczone, do dnia 31 grudnia 2018 r., przekazują pełnomocnikowi imienne wykazy pracowników zatrudnionych w okręgowych inspektoratach rybołówstwa morskiego, wraz z podaniem stanowisk pracy poszczególnych pracowników, warunków zatrudnienia tych pracowników oraz posiadanych przez tych pracowników kwalifikacji i stażu pracy, według stanu na dzień 1 grudnia 2018 r.

Art.  11. 
1.  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tego przepisu, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego oraz ich zastępcy zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy w okręgowych inspektoratach rybołówstwa morskiego na podstawie powołania, otrzymują propozycję zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego na stanowisku starszego inspektora rybołówstwa morskiego.
2.  Propozycję zatrudnienia osobom, o których mowa w ust. 1, przedstawia minister właściwy do spraw rybołówstwa na piśmie.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 1, informują na piśmie ministra właściwego do spraw rybołówstwa o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego na stanowisku starszego inspektora rybołówstwa morskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej propozycji.
4.  W przypadku przyjęcia propozycji, o której mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powołania przekształca się, z dniem wejścia w życie ustawy, w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
5.  W przypadku nieprzyjęcia propozycji, o której mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powołania wygasa z upływem 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
6.  Osoby, o których mowa w ust. 1, które przyjmą propozycję określoną w tym przepisie, z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego i świadczą pracę w siedzibie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo w ośrodkach zamiejscowych Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli zostały utworzone.
Art.  12. 
1.  Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed dniem wejścia w życie ustawy w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku i Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, z dniem wejścia w życie ustawy, stają się z mocy prawa pracownikami Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego i świadczą pracę w siedzibie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo w ośrodkach zamiejscowych Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli zostały utworzone.
2.  Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przed dniem wejścia w życie ustawy w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku i Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, którym powierzono wykonywanie obowiązków służbowych poza siedzibami tych inspektoratów, z dniem wejścia w życie ustawy, powierza się wykonywanie obowiązków służbowych w dotychczasowych miejscach pracy.
3.  Pracownicy, o których mowa w ust. 1 i 2, zachowują prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
4.  Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 231 § 3, § 4 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
Art.  13. 
1.  Nie później niż do dnia 1 marca 2019 r. pracownikom, o których mowa w art. 12 ust. 1, może zostać przedstawiona propozycja określająca nowe warunki pracy i płacy przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 7 ust. 1, lub Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
2.  Pełnomocnik, o którym mowa w art. 7 ust. 1, lub Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego zawiadamia na piśmie pracowników, o których mowa w art. 12 ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy, oraz o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.
3.  Pracownik, któremu przedstawiono propozycję, o której mowa w ust. 1, składa, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji określającej nowe warunki pracy i płacy. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji określającej nowe warunki pracy i płacy.
4.  Stosunek pracy pracowników, o których mowa w art. 12 ust. 1, wygasa:
1) po upływie 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji, o której mowa w ust. 1, jednak nie później niż z dniem 1 czerwca 2019 r.;
2) z dniem 1 czerwca 2019 r., jeżeli pracownik, w terminie do dnia 1 marca 2019 r., nie otrzymał propozycji, o której mowa w ust. 1.
5.  Pracownikom, o których mowa w art. 12 ust. 1, których stosunek pracy wygasł na podstawie ust. 4, przysługuje odprawa w wysokości:
1) 2 miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 3 miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 4 miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
6.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się do:
1) pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;
2) pracownicy w okresie ciąży;
3) pracownika w okresie urlopu macierzyńskiego;
4) pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego od dnia złożenia przez niego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu;
5) pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia;
6) pracownika, z którym została zawarta umowa o pracę na czas określony.
7.  Pracownicy, o których mowa w art. 12 ust. 1, spełniający przesłanki określone w ust. 6, w przypadku nieprzyjęcia lub nieotrzymania propozycji, o której mowa w ust. 1, świadczą pracę na podstawie dotychczasowego stosunku pracy.
Art.  14. 
1.  Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy powołuje Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa w terminie 14 dni od dnia powołania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje, na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
Art.  15. 

Z dniem wejścia w życie ustawy Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykonuje zadania dotychczasowych okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Art.  16. 

Oznaki służbowe i legitymacje służbowe inspektorów rybołówstwa morskiego wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność do dnia wydania nowych oznak służbowych i legitymacji służbowych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art.  17. 

Z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego i okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego oraz Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Art.  18. 

Z dniem wejścia w życie ustawy mienie będące w zarządzie okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego przechodzi nieodpłatnie, z mocy prawa, w zarząd Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Art.  19. 
1.  Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy decyzją ostateczną prowadzone przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego prowadzi Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.
2.  Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego jest upoważniony do uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności decyzji, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji albo wznowienia postępowania w sprawach prowadzonych przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.
Art.  20. 

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego lub Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego wstępuje z dniem wejścia w życie ustawy w prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych odpowiednio przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego lub okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego.

Art.  21. 

Poświadczenia dokumentów dokonane przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

Art.  22. 
1.  Oznaki rybackie statków rybackich, nadane przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz zaświadczenia o nadaniu oznaki rybackiej, wydane przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego właściwych dla portów macierzystych tych statków przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność.
2.  Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przejmuje do prowadzenia z dniem wejścia w życie ustawy spisy oznak rybackich prowadzone dla danego portu przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego.
3.  Wnioski o nadanie oznaki rybackiej albo wykreślenie oznaki rybackiej ze spisu oznak rybackich, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, rozpatruje po dniu wejścia w życie ustawy Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, na podstawie przepisów dotychczasowych.
4.  W przypadku gdy w spisie oznak rybackich prowadzonym przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla danego portu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy znajdują się numery, przy których nie dokonano wpisu danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, nadając oznakę rybacką, wykorzystuje kolejno te numery.
Art.  23. 

Do wniosków o wydanie licencji połowowych oraz wniosków o wydanie duplikatów licencji połowowych, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  24. 

Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) o dokonanie wpisu statku do rejestru statków rybackich,
2) o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich,
3) w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej, o których mowa w art. 30 ustawy zmienianej w art. 1

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  25. 
1.  Rejestr statków rybackich prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Wpisy do rejestru statków rybackich dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
Art.  26. 

Do wniosków o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego, wniosków o wydanie duplikatu specjalnego zezwolenia połowowego, wniosków o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego oraz wniosków o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  27. 

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, i nieprzekazane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na rachunek bankowy właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego przekazuje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Art.  28. 
1.  Pozwolenia wydane przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku, przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
2.  Rejestry pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego prowadzone przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego właściwych dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność.
Art.  29. 

Opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wniesione przed dniem wejścia w życie ustawy uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Art.  30. 

Wnioski o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy rozpatruje Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art.  31. 

Specjalne zezwolenia połowowe wydane przed dniem wejścia w życie ustawy przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego właściwych dla portów macierzystych statków rybackich zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Art.  32. 
1.  Dzienniki połowowe w postaci papierowej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
2.  Wnioski w sprawie wydania dziennika połowowego w postaci papierowej, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, rozpatruje Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art.  33. 

Kopie dokumentów sprzedaży, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 4, przekazane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy właściwemu okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za przekazane Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego.

Art.  34. 
1.  Formularze, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, na których wystawia się dokument sprzedaży oraz deklarację przejęcia, udostępnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego, zachowują ważność.
2.  Dokumenty sprzedaży oraz deklaracje przejęcia wystawione przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
Art.  35. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 129 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art.  36. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, 2, 6, pkt 7 lit. a tiret pierwsze, lit. b i lit. c tiret drugie, pkt 21 lit. b oraz art. 7, art. 8, art. 9 ust. 1-4, art. 10 i art. 11 ust. 1-3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 19 i pkt 26 lit. b, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3) art. 9 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.
1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 209 z 12.08.2017, str. 56).