Law Journal

Dobra Praktyka Laboratoryjna i wykonywanie badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Dz.U.2013.665 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

Dz.U.2015.1799 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dz.U.2013.617 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin.

Dz.U.2013.625 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2013.593 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 46/11.

Dz.U.2013.653 | wyrok z dnia 22 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin.

Dz.U.2013.659 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie operatu rybackiego.

Dz.U.2013.676 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych.

Dz.U.2013.658 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej.

Dz.U.2013.661 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014.

Dz.U.2013.579 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dz.U.2013.606 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Loty próbne i akrobacyjne oraz pokazy lotnicze.

Dz.U.2017.1488 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Dz.U.2018.1392 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu.

Dz.U.2013.656 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Sposób wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Dz.U.2013.608 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe prawa i obowiązki oraz przebieg służby policjantów.

Dz.U.2020.1113 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 27/12.

Dz.U.2013.652 | wyrok z dnia 14 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Dz.U.2013.614 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2013.619 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Homologacja sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Dz.U.2014.1813 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

Dz.U.2013.599 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2013.654 | ustawa z dnia 10 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kierujących pojazdami.

Dz.U.2013.657 | ustawa z dnia 10 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku rolnym.

Dz.U.2013.660 | ustawa z dnia 10 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo prasowe.

Dz.U.2013.771 | ustawa z dnia 10 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Dz.U.2013.560 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dz.U.2013.746 | ustawa z dnia 10 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.747 | ustawa z dnia 10 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2013.662 | ustawa z dnia 10 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Nasielska w województwie mazowieckim.

Dz.U.2013.556 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Dz.U.2013.554 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dz.U.2013.590 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 11/11.

Dz.U.2013.585 | wyrok z dnia 7 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Metodologia ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne.

Dz.U.2013.543 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Określenie wartości standardowej na 2013 r.

Dz.U.2013.555 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania oraz organizacja Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dz.U.2013.651 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2013.581 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Dz.U.2018.1726 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kalkulacja kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Dz.U.2018.978 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Lista państw równoważnych.

Dz.U.2013.573 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Składowiska odpadów

Dz.U.2013.523 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2013.538 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

Dz.U.2013.541 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2013.532 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Dz.U.2018.1879 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2013.551 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

Dz.U.2020.1026 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący