Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1866

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 2017 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 1761), w załączniku w części II w lp. 144 zamiast wyrazów "o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym" powinny być wyrazy "o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym".