Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1784

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1547) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich od dnia 1 stycznia 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ DLA APLIKANTÓW KURATORSKICH

Lp.Mnożnik kwoty bazowej
1Kurator specjalista2,47
2Starszy kurator zawodowy2,17
3Kurator zawodowy1,87
4Aplikant kuratorski1,13