Wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;
2)
mnożniki wynagrodzenia zasadniczego;
3)
stawki dodatku funkcyjnego;
4)
stawki dodatku patronackiego;
5)
okoliczności uzasadniające przyznanie kuratorom zawodowym dodatku specjalnego.
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej "kuratorami", oraz aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, zwanej dalej "kwotą bazową", o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej "ustawą", określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Stanowiska oraz odpowiadające im stawki dodatku funkcyjnego wyrażone w procentach kwoty bazowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Dodatku funkcyjnego przysługującego kuratorowi powołanemu na stanowisko kuratora okręgowego lub zastępcy kuratora okręgowego nie łączy się z dodatkiem za pracę terenową, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.
1. 
Kuratorowi sprawującemu patronat nad jednym aplikantem kuratorskim przez okres nie krótszy niż miesiąc przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,10 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów - w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego aplikanta, jednak nie więcej niż 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie.
2. 
Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub jednego aplikanta, trwająca dłużej niż 7 dni roboczych, powoduje utratę prawa do dodatku za tego aplikanta.
Dodatek specjalny, w wysokości, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, może być przyznany kuratorowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, w szczególności za prowadzenie zajęć w ośrodku kuratorskim, przez właściwego prezesa sądu.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych (Dz. U. poz. 930).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ DLA APLIKANTÓW KURATORSKICH

Lp.Mnożnik kwoty bazowej
1Kurator specjalista2,96
2Starszy kurator zawodowy2,66
3Kurator zawodowy2,36
4Aplikant kuratorski1,63

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.StanowiskoProcent kwoty bazowej
1Kurator okręgowy70-110
2Zastępca kuratora okręgowego50-70
3Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej30-50
1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U.2020.1968) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 2022 r., zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.