Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1754

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji 2

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w danym roku jego realizacji nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", chyba że dotyczą:
1) częściowego wykonania programu operacyjnego, polegającego na niepełnej realizacji lub braku realizacji wybranych działań zatwierdzonych w programie operacyjnym na rok bieżący;
2) zmiany treści programu operacyjnego, w szczególności polegającej na:
a) zmianie rodzaju, zakresu lub sposobu realizacji działań zatwierdzonych w programie operacyjnym lub
b) wprowadzeniu do programu operacyjnego nowych działań;
3) zmiany wysokości funduszu operacyjnego.
2.  Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w kolejnych latach jego realizacji wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
§  2. 
1.  Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw w celu wprowadzenia w bieżącym roku realizacji programu operacyjnego zmian wymagających zatwierdzenia składa wniosek o zatwierdzenie tych zmian na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, w terminie do dnia 30 listopada roku, którego zmiany dotyczą.
2.  Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw w celu wprowadzenia zmian programu operacyjnego dokonywanych w kolejnych latach jego realizacji składa wniosek o zatwierdzenie tych zmian na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, którego te zmiany dotyczą.
3.  Zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego te zmiany dotyczą, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 4).
4.  Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji programu operacyjnego zmian niewymagających zatwierdzenia powiadamia niezwłocznie, w formie pisemnej, dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, o zakresie wprowadzonych zmian.
§  3.  Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji nie mogą spowodować:
1) zmiany ogólnych celów programu operacyjnego;
2) zwiększenia wysokości pierwotnie zatwierdzonego funduszu operacyjnego o więcej niż 25% wysokości tego funduszu albo jego zmniejszenia o więcej niż 30% wysokości tego funduszu;
3) wyłączenia obligatoryjnych działań na rzecz ochrony środowiska, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu;
4) przekroczenia maksymalnego procentowego poziomu funduszu operacyjnego przeznaczonego na cele, działania lub wydatki realizowane w ramach programu operacyjnego, określonego w strategii krajowej na rzecz programów operacyjnych opracowanej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.
§  4.  W 2017 r. wniosek o zatwierdzenie zmian programu operacyjnego dokonywanych w kolejnych latach jego realizacji składa się w terminie do dnia 15 października 2017 r.
§  5.  Do postępowań w sprawie zatwierdzenia zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 4).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji (Dz. U. poz. 303), które na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.