Art. 60. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2017.624 - OpenLEX

Art. 60. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.624

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2017 r.
Art.  60. 
1. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8,
2) 30
 art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21,
3)
art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 22,
4)
art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30,
5)
art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35,
6)
art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
2)
art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 14,
3)
art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 20,
4) 31
 art. 19 ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 21,
5) 32
 art. 20 ust. 9, art. 27 ust. 3, art. 38x ust. 1, art. 38y ust. 2 oraz art. 38z ustawy zmienianej w art. 22,
6)
art. 134l ustawy zmienianej w art. 23,
7) 33
 art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 25,
8)
art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 30,
9)
art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 35,
10)
art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37,
11)
art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41

- zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

3. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 6c ustawy zmienianej w art. 34.
30 Art. 60 pkt 2 zmieniony przez art. 6 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1503) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2017 r.
31 Art. 60 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 6 pkt 13 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1503) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2017 r.
32 Art. 60 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 6 pkt 13 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1503) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2017 r.
33 Art. 60 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez art. 6 pkt 13 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1503) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2017 r.