[Delegacja ustawowa - szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości Zasobu, warunki obniżania ceny nieruchomości] - Art. 32. -... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Delegacja ustawowa - szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości Zasobu, warunki obniżania ceny nieruchomości] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  32.  [Delegacja ustawowa - szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości Zasobu, warunki obniżania ceny nieruchomości]

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości Zasobu i ich części składowych, w tym tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, na rzecz osób uprawnionych do pierwszeństwa nabycia, o którym mowa w art. 29 ust. 1, a także sposób przeprowadzania publicznych przetargów ustnych (licytacji) i przetargów ofert, w tym ograniczonych do osób, o których mowa w art. 29 ust. 3, obejmujący wymagania dotyczące wadium,
2)
szczegółowe warunki obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
3)
stawki szacunkowe, o których mowa w art. 30 ust. 2, z uwzględnieniem rodzaju gruntu, jego klasy oraz okręgu podatkowego

- mając na względzie zapewnienie prawidłowej sprzedaży nieruchomości Zasobu.