[Delegacja ustawowa - ustanawianie i wygaśnięcie trwałego zarządu] - Art. 37. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Delegacja ustawowa - ustanawianie i wygaśnięcie trwałego zarządu] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  37.  [Delegacja ustawowa - ustanawianie i wygaśnięcie trwałego zarządu]

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania nieruchomości w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu oraz tryb ustalania i wnoszenia opłat, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zarządu oraz sprawnego uiszczania opłat.