[Odraczanie płatności, rozłożenie na raty, umorzenie należności przysługujących Krajowemu Ośrodkowi] - Art. 23a. -... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 23a. - [Odraczanie płatności, rozłożenie na raty, umorzenie należności przysługujących Krajowemu Ośrodkowi] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  23a.  [Odraczanie płatności, rozłożenie na raty, umorzenie należności przysługujących Krajowemu Ośrodkowi]
1. 
Krajowy Ośrodek może odroczyć określony w umowie albo w decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 1, termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.
1a. 
Krajowy Ośrodek, na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu bez tytułu prawnego, może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przesłanki odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności oraz tryb postępowania w tych sprawach. W szczególności, w rozporządzeniu należy określić okoliczności uzasadniające uznanie, że:
1)
niemożność terminowego uregulowania należności przez dłużnika Krajowego Ośrodka jest uzasadniona względami, o których mowa w ust. 1;
2)
należność jest nieściągalna.