Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.714

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;
2) Zasobie - należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
§  2. 
1.  Agencja prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
2.  Plan finansowy Agencji obejmuje co najmniej informacje, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), oraz informacje wynikające z przepisów ustawy.
§  3. 
1.  Fundusz Agencji, o którym mowa w art. 20b ust. 2 pkt 1 ustawy, ulega:
1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Agencji;
2) zmniejszeniu o:
a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,
b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym.
2.  Fundusz rezerwowy, o którym mowa w art. 20b ust. 2 pkt 2 ustawy, ulega:
1) zwiększeniu o:
a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy,
b) różnicę wynikającą z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych środków trwałych;
2) zmniejszeniu o pokrycie straty Agencji za ubiegły rok obrotowy.
§  4.  Agencja prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
§  5.  W planie finansowym Zasobu określa się co najmniej:
1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;
2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;
3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
4) limit pożyczek;
5) wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wysokość zaliczek kwartalnych przekazywanych na poczet nadwyżek.
§  6.  Fundusz mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:
1) zwiększeniu o:
a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,
b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,
d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,
e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;
2) zmniejszeniu o:
a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie w przypadkach określonych w ustawie,
b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,
d) wysokość straty powstałej wskutek gospodarowania mieniem Zasobu,
e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.
§  7. 
1.  Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, zawierając umowy kupna, pożyczki, poręczenia, gwarancji kredytowej lub o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej.
2.  Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
3.  Udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć przedsięwzięć mających na celu:
1) wspieranie działań związanych z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;
2) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;
3) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.
4.  Bezzwrotna pomoc finansowa może dotyczyć:
1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;
2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań, o których mowa w art. 6 ustawy;
3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego.
5.  Pożyczki, poręczenia, gwarancje kredytowe lub pomoc, o której mowa w ust. 4, udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w rolnictwie, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, przedstawi:
1) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), oraz
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 154
3) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).
§  8. 
1.  Roczne zobowiązanie Agencji, z wyłączeniem rocznego zobowiązania za 2017 r., z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1) iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2) 35% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2.  Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi jest obliczana jako iloraz należnej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktów notarialnych i powierzchni tych nieruchomości.
3.  Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjęta do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w przetargach w danym roku obrotowym.
§  9. 
1.  Roczne zobowiązanie Agencji za 2017 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1) iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2) 10% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2.  Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 8 ust. 2 i 3.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1751), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z art. 8 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260).