[Szczególne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości Zasobu] - Art. 29a. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 29a. - [Szczególne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości Zasobu] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  29a.  [Szczególne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości Zasobu]
1. 
Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej zbywanej na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 i 3b lub art. 31 ust. 2 zawiera w szczególności zobowiązania nabywcy nieruchomości do:
1)
nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2)
nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż Krajowy Ośrodek;
3)
zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a)
niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
b)
złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1.
2. 
Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
3. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera zastrzeżenie, że postanowienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku:
1)
przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:
a)
na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku - krewnego w linii bocznej albo
b)
za pisemną zgodą Krajowego Ośrodka;
2)
udzielenia pisemnej zgody przez Krajowy Ośrodek na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu.
4. 
Krajowy Ośrodek może wyrazić zgodę na:
1)
przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu - w przypadku gdy nabywca nieruchomości jest osobą fizyczną:
a)
zamierzającą powiększyć gospodarstwo rodzinne albo
b)
posiadającą kwalifikacje rolnicze w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego i zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne, albo
c)
której przyznano pomoc finansową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2)
ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu - w przypadku gdy hipoteka ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu zaciąganego na:
a)
zakup nieruchomości rolnej na powiększenie gospodarstwa rodzinnego lub
b)
zakup inwentarza żywego lub maszyn i urządzeń służących do prowadzenia gospodarstwa rodzinnego, lub
c)
budowę, rozbudowę lub modernizację budynków służących prowadzeniu produkcji rolniczej, lub
d)
odbudowę budynków zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych, lub
e)
realizację przedsięwzięcia, na które jest udzielana pomoc ze środków publicznych w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi.
5. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 4, mając na względzie określenie danych i dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku.