[Przekazywanie agencji płatniczej środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej] - Art. 10. -... - Dz.U.2018.221 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Przekazywanie agencji płatniczej środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej] - Uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.221 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.
Art.  10.  [Przekazywanie agencji płatniczej środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej]
1. 
Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz EFRROW są przekazywane agencji płatniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRG są przekazywane agencji płatniczej na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.
3. 
Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRROW są przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.
4. 
Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części współfinansowania krajowego są przekazywane agencji płatniczej w formie dotacji celowej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.
5. 
Minister Finansów 1  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, mając na względzie dochowanie terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi.
1 Obecnie minister właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2017.888), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.