Art. 20. - [Kontrole przeprowadzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  20.  [Kontrole przeprowadzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]
1. 
Agencja przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję określonych w ustawie..
2. 
Czynności kontrolne są wykonywane przez:
1)
służby techniczne Agencji, w skład których wchodzą pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Agencji,
2)
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 21

- na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności wydanego przez Prezesa Agencji.

3. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
4. 
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
5. 
Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1)
wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do przedsiębiorców, w szczególności do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych;
1a)
wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
2)
żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem czynności kontrolnych;
3)
wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem czynności kontrolnych, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
4)
sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej czynności kontrolnej;
5)
pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe.
6. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności raport.
7. 
Raport podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz przedsiębiorca.
8. 
W przypadku odmowy podpisania raportu przez przedsiębiorcę, raport podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w raporcie stosownej adnotacji o tej odmowie.
9. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.