Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1661

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 i 1503) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających (Dz. U. poz. 1172).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DO WYKONYWANIA

CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

wzór

Opis techniczny:

1) upoważnienie ma formę kartki papieru zalaminowanej folią zabezpieczającą;

2) wymiary minimalne: szerokość 177 mm, wysokość 88 mm.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).